ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

เริ่มค้นหา
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
คณะกรรมาธิการ
สันนิบาตเทศบาลภาค
ติดต่อสมาคม
เล่าสู่กันฟังกับปราณีต
  
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย > เอกสารข่าวเด่น สาระน่ารู้ พรบ > พรบ.กฎหมาย ปปช  

เอกสารข่าวเด่น สาระน่ารู้ พรบ

Modify settings and columns
  
มุมมอง: 
แก้ไข
kidja100.pdfประกาศราชกิจจามาตรา100kidja10021/3/2555 15:23 
kidja100ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
100.pdfคู่มือมาตรา10010021/3/2555 14:53 
100ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
Clip_10.jpgClip_1021/3/2555 13:57 
Clip_10ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
190811_5.pdfรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย50ที่เกี่ยวข้อง190811_519/8/2554 16:28 
190811_5ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
190811_4.pdfขั้นตอนการตรวจสอบ การบรรยายกฎหมาย54190811_419/8/2554 15:36 
190811_4ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
190811_3.pdfตัวอย่างการกรอก190811_319/8/2554 15:36 
190811_3ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
190811_2.pdfรายการเงินฝาก190811_219/8/2554 15:35 
190811_2ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
190811_1.pdfหลักเกณฑ์การจัดทำบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน190811_119/8/2554 15:30 
190811_1ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
100811_1.pdfผลกระทบจากการประกาศใช้ พรบ.ปปช100811_110/8/2554 15:43 
100811_1ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
090811_2.pdfข่าวประชาสัมพันธ์ปปช.เรื่องยื่นบัญชีทรัพย์สิน090811_29/8/2554 13:57 
090811_2ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
090811_1.pdfสถานที่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน090811_19/8/2554 13:55 
090811_1ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
080811_3.pdfราชกิจจา ประกาศแบบยื่นทรัพย์สิน หนี้สิน  ฉบับ 3 พ.ศ.2554080811_38/8/2554 15:02 
080811_3ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
080811_2.pdfหนังสือแจ้งประธานจังหวัด เรื่องการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน080811_28/8/2554 15:01 
080811_2ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
080811_1.pdfประกาศป.ป.ช.เรื่อง กำหนดตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง080811_18/8/2554 12:37 
080811_1ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
240511_3.pdfสรุปสาระสำคัญของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับใหม่240511_324/5/2554 16:04 
240511_3ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
240511_2.PDFพ.ร.บ.ป.ป.ช.ฉบับที่2พ.ศ.2554240511_224/5/2554 16:04 
240511_2ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
240511_1.pdfพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ปปช.พ.ศ.๒๕๔๒แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔240511_124/5/2554 16:04 
240511_1ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
240511_4.pdfคู่มือสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ240511_424/5/2554 16:02 
240511_4ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
240511_5.pdfรวมกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ240511_524/5/2554 16:00 
240511_5ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)