ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

เริ่มค้นหา
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
คณะกรรมาธิการ
สันนิบาตเทศบาลภาค
ติดต่อสมาคม
เล่าสู่กันฟังกับปราณีต
  
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย > ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด > เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล  

ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด: เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล

รายการ

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล 

รูปภาพ

 

รายละเอียดข่าว

เรื่อง     สอบถามความสมัครใจในการโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ

เรียน    นายกเทศมนตรีทุกเทศบาล

                        ด้วยเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย)  พนักงานเทศบาลมาดำรงตำแหน่งสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

1.   ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล (นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล)   ระดับ     8

2.   หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง)    ระดับ     7/6

3.   วิศวกรโยธา           ระดับ    3-7                

4.   สถาปนิก   ระดับ    3-7

5.   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ     2-6

                        เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์มายังท่าน    โปรดแจ้งให้พนักงานเทศบาลในสังกัดทราบ  และมีความประสงค์ที่จะโอน  (ย้าย)  ให้ส่งคำร้องขอโอน  (ย้าย)   พร้อมแนบสำเนาบัตรประวัติ    หนังสือยินยอมของผู้บังคับบัญชา และหนังสือรับรองความประพฤติไปยัง  สำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อประกอบการพิจารณาในการรับโอน  (ย้าย)  ต่อไป  สำหรับตำแหน่งผู้บริหารตามข้อ 1,2  ผู้ประสงค์จะขอโอน (ย้าย) จะส่งวิสัยทัศน์มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้

                       

                                                           

สำนักปลัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา     

งานการเจ้าหน้าที่   โทร. 0-3525-2235 โทรสาร. 0-3525-2235

เอกสารแนบ

 

หมดอายุ

 

ผู้ชมเป้าหมาย

ไม่เป็นเป้าหมาย
สิ่งที่แนบ
สร้าง เมื่อ 23/1/2552 11:45  โดย บัญชีระบบ 
ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุดเมื่อ 23/1/2552 15:30  โดย NMT\admin2