ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

เริ่มค้นหา
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
คณะกรรมาธิการ
สันนิบาตเทศบาลภาค
ติดต่อสมาคม
เล่าสู่กันฟังกับปราณีต
  
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย > ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด > รายชื่อเทศบาลเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำเว็บไซต์และปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์  

ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด: รายชื่อเทศบาลเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำเว็บไซต์และปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์

รายการ

รายชื่อเทศบาลเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำเว็บไซต์และปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ 

รูปภาพ

 

รายละเอียดข่าว

ศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลำดับที่ เทศบาล จังหวัด โทร. รายชื่อ
1 ตำบลพะโต๊ะ ชุมพร 077-539240 น.ส.เกวริน ผลทวี
2 ตำบลหนองตากยา กาญจนบุรี 034-644160 น.ส.จันทร์เพ็ญ ขอภาพ
3 ตำบลไผ่กองดิน สุพรรณบุรี 035-422488 นายสุทธิพงษ์ ลิ้มไล้
นายสุวิทย์ ศรีท้าว
นางมณทิพา ศรีท้าว
4 ตำบลรางกระทุ่ม นครปฐม 034-962295 น.ส.ทยากร สว่างเมฆ
น.ส.พรรณนภา ศรีสุวรรณ
5 ตำบลบ้านแพรก อยุธยา 035-386707 นางวัลภา เลิศวิริยะปิติ
6 ตำบลบางปลา สมุทรสาคร 034-468061 นายจารุพงศ์ ปิ่นสุภา
7 ตำบลบางจัก อ่างทอง 035-669241 น.ส.สิตาภรณ์ เพ็ชรอำไพ
น.ส.จิราพร ชัยมะณี
8 ตำบลดีลัง ลพบุรี 036-638170 น.ส.ศรีนวล  นุชลักษณ์
9 ตำบลลำพญา นครปฐม 034-302554 นางจารุวรรณ จิตประเสริฐ
น.ส.บุษกร นุ่มพญา
10 ตำบลร่อนทอง ประจวบฯ 032-697286 น.ส.ฉวีวรรณ ขำปรางค์
น.ส.จูน ชูชื่น
11 เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 032-427579 นายพีระศักดิ์ นิลทะสิน
12 ตำบลบ้านสร้าง อยุธยา 035-230568 นางอรพิมท์ ไวยสุณี
น.ส.วริศรา วงษ์ดรุช
13 ตำบลบางกะดี ปทุมธานี 02-9636270ต่อ222 น.ส.ประกายแก้ว กรุดเงิน
นายณรงค์ชัย พูกกะวรรณะ
14 ตำบลไทรโยง-ไชยวาล โคราช 044-249029 น.ส.ปาริชาติ รอสุงเนิน
15 เมืองบางมูลนาก พิจิตร 056-632004 นายเอนกพงษ์  ลิ้มพิพัฒน์ชัย
16 ตำบลท่าหลวง อยุธยา 035-341769 น.ส.ผ่องศรี แท่นเงิน
นายยิ่งยศ จุจนะ
17 ตำบลสว่างวัฒนา เพชรบุรณ์ 056-799433 น.ส.นฤมล ตะกรุดเงิน
18 เมืองพระพุทธบาท สระบุรี 036-267111ต่อ0 น.ส.รัตนพร ศรีทองบริบูรณ์
นายคทาวุธ แตงเจริญ
19 ตำบลท่าไม้รวก เพชรบุรี 032-458284 นายชาญชัย กรีธาธร
20 ตำบลปากตะโก ชุมพร 077-579137 ว่าที่พต.สุริยะ กูลพิมาย
21 ตำบลท่าศาลา ลพบุรี 036-615784 น.ส.เพ็ญนภา โตอ้น
22 ตำบลวังศาลา กาญจนบุรี 034-593241-2 น.ส.จิรวดี มีมะโน
23 เมืองท่าข้าม สุราษฯ 077-311833 น.ส.สุภัทรา สุภาพ
24 ตำบลวังม่วง สระบุรี 036-364121 น.ส.วรรณภา ศรีอำไพ
นายณรงค์กร เอี่ยมจันทร์
25 ตำบลสวนหลวง สมุทรสาคร 02-4294742 นางรวิวรรณ พิพัฒน์พรภักดี
26 ตำบลนครชันศรี นครปฐม 034-332124 น.ส.สุภากร ขวัญเล็ก
27 ตำบลปากห่อ ราชบุรี 032-281266 นางสุภาพร สายคง
น.ส.อภิญญา ศิริองอาจ
น.ส.สาวิตรี พึ่งโพธิ์ทอง
28 ตำบลเชียงรากน้อย อยุธยา 035-746051-3ต่อ11 น.ส.สร้อยทิพย์ สมัคร์เนตรการณ์
นางรัชนีวรรณ มหามนตรี
29 ตำบลจอมบึง ราชบุรี 032-261310 นายเสกสรรค์ สุฉันทบุตร
30 ตำบลหลักห้า สมุทรสาคร 034-483184-5 น.ส.สุพรรษา รักสนธิสกุล
น.ส.มนสิชา จันทร์มา
น.ส.มนชนก งามเผือก
น.ส.อรวรรณ พวงเนียม
น.ส.สุรีย์ ปัทมาภาสพงษ์
31 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 02-5812724 น.ส.พิกุลแก้ว เพชรแสน
นางอัญชลี อินทบิล
32 เมืองอโยธยา อยุธยา 035-322261-3 นายธัญญพล สุคันธรส
นางอพินยา จิตสกุลชัย
33 ตำบลกุ้งสำเภา ชัยนาท 056-491325 นายไพฑูรย์ โชติการุณย์
34 ตำบลภาษี อยุธยา 035-311021 น.ส.ศศิวิมล จริตงาม
นางเฉลิมรัตน์ รัตนชัย
นางสมจิต ศรีคำ
35 ตำบลหาดท่าเสา ชัยนาท 056-439012 น.ส.อมราลักษณ์ โพธิ์อรุณ
น.ส.นันทวัน หมื่นกล้า
น.ส.วัลภา ดวงเที่ยง
นายเอกรินทร์ มีสัตย์ธรรม
36 ตำบลท่าเรือ อยุธยา 035-341042 นายชนกร ปานวัง
37 ตำบลคลองโยง นครปฐม 034-298185 น.ส.กัญญาภัคค์ ศรีจวนกิติภูมิ
น.ส.แสงรวี เนียมพูลทอง
38 ตำบลน้ำจืด ระนอง 077-891026 น.ส.ทิพย์สุดา ราชวัตร
น.ส.จรรยา วรสิงห์
39 ตำบลบ่อพลอย กาญจนบุรี 034-581020 น.ส.ศยานันทน์ สุภัควชิรกุล
40 ตำบลเมืองการุ้ง อุทัยธานี 056-542273 น.ส.สุกัญญา ชื่นพะยอม
41 เมืองเสนา อยุธยา 035-201571ต่อ204 นางสุภัคร กระสินธุ์
น.ส.ณัฐพร ทรัพย์วรรณา
นางอิสริยา ธนีภาพ
น.ส.วันวิสา สุวรรณประภา
42 ตำบลพระอินทราชา อยุธยา 035-219618-20 น.ส.นารีนุช ขอบใจ
43 ตำบลสวนผึ้ง ราชบุรี 032-395242 นายราชัน รวมแสง
44 ตำบลบ้านแหลม สุพรรณบุรี 035-587010 นายดนัย ปัสสัสดิ์
45 ตำบลเสาไห้ สระบุรี 036-391184 นายศุภชัย วิชากร
นายสุรเดช สังข์สุข
46 ตำบลศรีดอนไผ่ ราชบุรี 032-360992-3 ส.อ.อนุกูล งามขำ
น.ส.ปัทมา ศิริพิทักษ์ชัย
47 ตำบลไผ่ต่ำ สระบุรี 036-718024-5 น.ส.เบญมาศ พุ่มมา
น.ส.ขวัญใจ ทองย่อย
48 ตำบลกำเนิดนพคุณ ประจวบฯ 032-691320ต่อ103 น.ส.จารุณี อินทร์เพ็ชร
49 ตำบลสำรอง กาญจนบุรี 034-658239 นางวรพรรณ พงษ์ศักดิ์
50 ตำบลไพศาลี นครสวรรค์ 056-259143 นายปุณภพ มากบุญ
นายดนัย เทียนนาวา
51 ตำบลท่าลาน สระบุรี 036-338740 นางสุธาทิพย์ บุญกร
น.ส.รัชนีพร นาพุทธา
52 ตำบลสวนดอกไม้ สระบุรี 036-391265-6 นางจรรจิรา วันเนาว์
53 ตำบลทับสะแก ประจวบฯ 032-671066ต่อ0 นางกานต์สินี อิศรางกูร ณ อยุธยา
54 ตำบลสระยายโสม สุพรรณบุรี 035-559140 น.ส.สุพัตรา สุขเกษม
55 เมืองสระบุรี สระบุรี 036-211022 นายเกษม อินแหยม
นางสุจิตรา หอมวัฒนา
56 ตำบลไร่ใหม่ ประจวบฯ 032-689268-9ต่อ20 นายนิรุตติ ภูนุช
57 ตำบลหางน้ำสาคร ชัยนาท 056-941271-2 น.ส.สุกัญญา แก้วฉาย
น.ส.ภัทรา เดชบุญ
58 ตำบลโรงช้าง อยุธยา 035-386750 น.ส.ศิวราภรณ์ อ่อนละมูล
น.ส.พรทิพย์ อัศวานุวัตร
59 ตำบลลูกแก กาญจนบุรี 034-566758 นายธนายุส ล่องสุวรรณา
60 ตำบลลำตาเสา อยุธยา 035-275579 น.ส.สุวภัทร เทวฤทธิ์
น.ส.นราภร เรวัตธนกุล
น.ส.จารุลักษณ์ พรมหมื่น
61 ตำบลปากบาง สิงห์บุรี 036-599085 นายวีระชัย ฤทธิเดช
นายบุรินทร์ ปานทผสิน
นางยาพร พงษ์ขาว
62 นครอุบลฯ อุบลฯ 045-246060-3 นายพงศธร ไชติมานนท์
นายเจตณรงค์ นามมณี
63 ตำบลด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 034-642289 นายดนพงศ์ สะอาดพันธ์
64 เมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 035-531012 นางจิตตาภรณ์ วิมลวัฒนา
65 ตำบลดงขุย เพชรบูรณ์ 056-769676 นางธดากรณ์ วัลลก
66 ตำบลท่าฬ่อ พิจิตร 056-616450 น.ส.อุษณี คำเผื่อน
67 ตำบลเอราวัณ กาญจนบุรี 034-574201 น.ส.ภาณุมาศ นัถเวช
68 ตำบลบ่อกรุ สุพรรณบุรี 035-575100 สิบตรีประกาศิต แปลนพิมาย
69 ตำบลดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 035-591240ต่อ101 นางนิรมล พุ่มพึ่ง
น.ส.กนกพร สร้างความดี
70 ตำบลหัวสะพาน เพชรบุรี 032-771561 น.ส.สายฝน จิ๋วโท
71 ตำบลบ้านโคก อุตรดิตถ์ 055-486087 นายสมจิตร ตันแก้ว
72 ตำบลหนองแซง สระบุรี 036-366363 นายชัยณรงค์ โพพินิล
น.ส.กัญยา ภู่คนองศรี
น.ส.ปุริมรัตน์ ปภาภร
73 ตำบลบ้านไร่ อุทัยธานี 056-539107 นายอรรถวิทย์ ธรรมกุล
74 ตำบลบางหญ้าแพรก สมุทรสาคร 034-497928ต่อ16 น.ส.สุทธิตรา ม่วงอยู่
น.ส.นาตยา ก่อแก้ว
น.ส.ลักษณษ เกตุนรินทร์
75 เมืองสามพราน นครปฐม 034-311962ต่อ214 น.ส.วิชชุรัตน์ ศรจิตติ
76 ตำบลโคกตูม ลพบุรี 036-499140 นายวันรพ แสนอินอำนาจ
77 ตำบลทองผาภูมิ กาญจนบุรี 034-599055 นายจตุพล ทิพยมณฑล
น.ส.ปัทมา ศิริ
78 ตำบลกรอกสมบูรณ์ ปราจีนบุรี 037-400254 นายศุภวิชญ์ ยาพันธ์
79 ตำบลกุยบุรี ประจวบฯ 032-681716-7 นายนิพนธ์ ภมรสูตร
น.ส.อัจฉรา คงทัพ
น.ส.สุพิชญา ตั้งธรรม
80 ตำบลสามง่าม นครปฐม นางสาวฐิตารีย์  ศรีวัฒน์ธนรัตน์
81 ตำบลแก่งเสือเต้น ลพบุรี 036-494232 น.ส.สมพร วงษ์วาน
นายธีรพงษ์ อาภักดี
นายณัฏฐเวศน์ หานมัย
82 ตำบล กม.5 ประจวบฯ 032-554448ต่อ17 น.ส.นัยนา แตงอ่อน
นายธนากานต์ หอมแม้น
83 ตำบลลาดหญ้า กาญจนบุรี 034-588138ต่อ12 นางสมควร  สิทธิสม
84 นครสมุทรสาคร สมุทรสาคร 034-411208 นายตรุพงษ์ พงษ์เนียม
นายนิเวชน์ จันทร์นิเวศน์
น.ส.บรรณพร โรจชนะสมบัติ

 

ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษมบัณทิต
ลำดับที่ เทศบาล จังหวัด โทร. รายชื่อ
1 เมืองระนอง ระนอง 077-825873 น.ส.อังคณา วรนุช
นายอนุสรณ์ ทองโกมล
2 เมืองแสนสุข ชลบุรี 038-193503 น.ส.ธีรนาฏ วงศ์ตราพร
น.ส.จิรัชพรรณ สุขนคร
น.ส.รุ่งรัตน์ เบญจธนรัตน์
3 ตำบลบ้านฉาง ระยอง 038-630669 นายปรีชา ปาสาวัน
น.ส.อัญชลี สุขวงศ์
4 ตำบลบางพลี สมุทรปราการ 02-3373086ต่อ26 น.ส.ชฏาธัญ ศรีเกตุ
น.ส.พุริยาภาณ์ ภู่เกษร
5 ตำบลบ้านปลวกแดง ระยอง 038-659254 น.ส.ศรุดา ทองเกลี้ยง
นางนฤมล อัมพันศิริรัตน์
6 ตำบลแม่กุ ตาก 055-583030 น.ส.พจนา เสรีพงศ์
7 ตำบลน้ำเชี่ยว ตราด 039-532959 นางทิพวรรณ เอี่ยมบุญญฤทธิ์
8 ตำบลพนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 038-551881ต่อ101 น.ส.อัญชลี รอดอุดม
9 ตำบลทุ่งควายกิน ระยอง 038-668797ต่อ204 น.ส.หนึ่งหทัย ธนากรณ์
น.ส.วิลาวัลย์ แซ่ลี้
10 ตำบลบางสะพานน้อย ประจวบฯ 032-699405 น.ส.อัญชลี กรอบรูป
11 ตำบลจอมพลเจ้าพระยา ระยอง นายเอกชัย สงนอก
น.ส.นิชานันท์ จำนง
12 เมืองนครนายก นครนายก 037-311097 นางศศิกานต์ ชาญศิริเมธา
13 ตำบลทับช้าง จันทบุรี 039-393020
14 ตำบลเกวียนหัก จันทบุรี 039-362268 น.ส.กัญญาพัชร นรากร
นายเมธชวิน พาทีทิน
15 ตำบลท่าใหม่ จันทบุรี 039-431502 น.ส.ธารนที กิจจานนท์
16 ตำบลบ้านส้อง สุราษฏฯ 077-258094 น.ส.สุภัสสรา สุวรรณา
17 ตำบลพลา ระยอง 038-801288 น.ส.รสสุคนธ์ จันทร์เพ็ชร
18 เมืองพระประแดง สมุทรปราการ 02-4625028 นายพรเลิศ ทักษิณาพิทักษ์
19 ตำบลเทพาลัย โคราช 044-978076ต่อ11 น.ส.จิราพร ผิวผาย
20 ตำบลเนินสูง จันทบุรี 039-494110 นายณรงค์ชัย เลาหุไรกุล
นายสุรพล พร้อมพวก
21 ตำบลเขาฉกรรจ์  สระแก้ว 037-511349 จ.ส.ต.มานะ นุสันรัมย์
นางกาญนา อัศเวก
22 ตำบลพิมพา ฉะเชิงเทรา 038-522022 นายนพดล กาญจนธิปพงษ์
23 เมืองบ้านฉาง ระยอง 038-695234ต่อ107 นางสุภัทรมาศ จริยเวช์ชวัฒนา
น.ส.ทิพวัลย์ อุ่นสิวิลัย
น.ส.จันจิรา วสุอนันต์กุล
24 ตำบลเกาะสีชัง ชลบุรี 038-216224 น.ส.อัจฉรา มั่นเจริญ
25 ตำบลจอมเทียน ชลบุรี 038-238613ต่อ113 น.ส.พิสมัย อาษานอก
น.ส.กชพร คชเสนีย์
26 ตำบลนครเนื่องเขต ฉะเชิงเทรา 038-814444ต่อ16 นายประพันธ์ ดิดินิรันดร์กูล
27 ตำบลท่าพริกเนินทราย ตราด 039-532866 น.ส.ปริศนา อนันต์
น.ส.ดารารัตน์ สีสด
28 ตำบลบ่อพลอย ตราด 039-591111 นายเกียรติศักดิ์ ชัยมงคลรัตน์
น.ส.สุพิชญา ดอกกุหลาบ
29 ตำบลดอนฉิมพลี ฉะเชิงเทรา 038-844160 นายพงศ์พันธ์ สุขรา
นายศิละอาพร เทียมเทศ
30 ตำบลพลับพลานารายณ์ จันทบุรี 039-418499 น.ส.มินต์ม้นตา วงศ์เสงี่ยม
นายอนุพงษ์ นาคสุวรรณ
31 ตำบลวัฒนานคร สระแก้ว 037-261221 น.ส.วรญา บุตรโคตร
32 ตำบลบางประมุง นครสวรรค์ 056-202123 นายธรรมทัศน์ โสมอ่ำ
33 เมืองตราด ตราด 039-522860 พ.จ.อ.ธรรมนูญ จันทร์แจ้ง
34 ตำบลแกลงกะเฉด ระยอง 038-647442 น.ส.พันธนันท์ พิกุลขาว
น.ส.อรอุมา ศักดิ์อนันต์
35 ตำบลสุนทรภู่ ระยอง 038-638779
36 ตำบลดอนหัวฬ่อ ชลบุรี 038-193115-20 นายรุจิภาส เวชรังษีกุล
น.ส.สาวินีย์ ทวยจันทร์
37 ตำบลบางเมือง สมุทรปราการ 02-3883427ต่อ201 น.ส.เสาวลักษณ์ ทองกลาง
น.ส.นาขวัญ บัวสวัสดิ์
38 ตำบลบางคล้า ฉะเชิงเทรา 038-541067 น.ส.อัจจิมา ดีสวัสดิ์
น.ส.ศิริพร ปัญญาเลิศ
39 ตำบลบ่อเวฬุ จันทบุรี 039-492448 น.ส.แสงเดือน ชาดดา
น.ส.สุปรียา ชัยศิลปิน
40 ตำบลเกาะขนุน ฉะเชิงเทรา 038-551882 ร.ท.ทรงกต นันทวัชรกิจ
41 เมืองหนองปรือ ชลบุรี 038-249820ต่อ114 นางสุรีรัตน์ ศิลแดนจันทร์
น.ส.อนงค์นาถ หนองใหญ่
42 ตำบลห้วยใหญ่ ชลบุรี 038-239439-41 นายสมศักดิ์ คูศรี
43 ตำบลโพธิ์ไทร อุบลฯ 045-496020ต่อ101 น.ส.วราพร อ่อนพันธ์
45 ตำบลเอราวัณ เลย 042-807210-11 น.ส.นิศานาถ ดวงท้าวเศษ
น.ส.ชลิดา สงกา
46 ตำบลซับสมอทอด เพชรบูรณ์ 056-731742 นายสุวรรณ เจริญพร
นายศราวุธ โทอ่อน
47 ตำบลองครักษ์ นครนายก 037-391296 น.ส.วิไลลักษณ์ โตโคกสูง
48 ตำบลคลองด่าน สมุทรปราการ 02-3302012-6 นายศุภวิชญ์ เสงี่ยมชื่น
นายนัฐพงศ์ สมศักดิ์
49 ตำบลกองดิน ระยอง 038-806259 น.ส.ศรีประภา รายรอน

 

ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ลำดับที่ เทศบาล จังหวัด โทร. รายชื่อ
1 เทศบาลตำบลแม่ต้าน ตาก 055-589102 นายถรรถกรณ์ จะปะการ
นายวสนต์ อริยะเครือ
นายชาญณรงค์ กันธวัง
2 ตำบลแม่จั๊วะ แพร่ 054-613980 นายสุรชัย  เขียวอ่อน
3 ตำบลหาดเสี้ยว สุโขทัย 055-671122ต่อ17 น.ส.สุรีย์พร อ่อนละมูล
นางอุทัยวรรณ แก้วตา
4 ตำบลวังเหนือ ลำปาง 054-279067 นางสุพัฒตรา จันทร์เขียว
5 ตำบลจอมทอง 081-7064236 น.ส.รัชนี คำป๊ก
นายจักรพันธ์ คำวัน
6 ตำบลเชียงคำ พะเยา 054-451333 นายสุพัฒน์ ฉลาด
น.ส.รรินทิพย์ กิตติศักดกำจร
7 ตำบลบ้านเหล่า เชียงราย 053-953118 นายอนันตรักษ์
8 ตำบลบ้านแพรก อยุธยา 035-386707 นางวัลภา เลิศวิริยะปิติ
9 ตำบลยางฮอม เชียงราย 053-606223ต่อ14 นายพีระศักดิ์ ไชยญาติ
นางสุภาพร เชาวรัตน์
น.ส.รุ่งทิวา ชูศรี
10 ตำบลป่าแดด เชียงราย 053-761038 นางสกุณา พรหมมา
น.ส.วรินทร คำภีระ
นายกรณ์ดนัย ทะลา
11 ตำบลบ้านปิ่น แพร่ 054-581258 นายพนัส หินทองแท้
12 ตำบลแม่เมาะ ลำปาง 054-340104 นางรุ่งรัตน์ พหมยะดวง
13 ตำบลเชิงทะเล ภูเก็ต 076-324440 นายสุทธิรักษ์  ศรีสวัสดิ์
14 ตำบลคลองพิไกร กำแพงเพ็ชร 055-734296ต่อ13 นายวีรยุทธ คงประจักษ์
15 ตำบลดงเจน พะเยา 054-422973 นายศักย์ศรณ์ ธนะจักร์
16 ตำบลเวียงพร้าว เชียงใหม่ 053-475025ต่อ11 นายสุภาพ คาวุธ
น.ส.สิทธิพร สัมฤทธิ์
17 ตำบลวังทรายพูน พิจิตร 056-695120 นางน้ำฝน แก่นสาร
18 ตำบลปาย แม่ฮ่องสอน 053-699196 นายเอกรินทร์ เจริญราช
นายรณฤทธิ์ ศรีพันธุ์
19 ตำบลท่าตะโก นครสวรรค์ 056-249098ต่อ107 นายนันทเดช ตรีศรี
20 ตำบลเวียงเชียงแสน เชียงราย 053-777081 นางกิติยา ทิพยโสตถิ
น.ส.รัชดาวัลย์ ญาณะโค
น.ส.ลาริยา บัวแดง
21 ตำบลป่าซาง ลำพูน 053-521007 น.ส.อัมพวัน จงรักษ์
22 ตำบลจันจว้า เชียงราย 053-775123 นางสุพิน ศิริยานนท์
23 ตำบลป่าก่อดำ เชียงราย 053-666694 น.ส.กมลวรรณ วรรณมณี
24 ตำบลลวงเหนือ เชียงใหม่ 053-866077 นายธรรค์ ปัญญาสืบ
25 ตำบลป่าแงะ เชียงราย 053-854126-7 นายสุรจักษ์ คำซาว
นายอัษฏาวุษ กรุณา
26 ตำบลเวียงเทิง เชียงราย 053-795321 นางกนิษดา เมืองอินทร์
27 ตำบลบ้านทราย พะเยา 054-452550 นายนฤเบศ วงศ์ราษฏร์
30 ตำบลแม่ลาว เชียงราย 053-666035 น.ส.จันทร์ฉาย มะโหฬาร
31 ตำบลแม่ปาน แพร่ 054-657055 นายมลตรี ลากสีพรม
32 ตำบลเชิงดอย เชียงใหม่ 053-495220 นายธนาธิศย์ หงษ์ทอง
นายปรีชา ปัญญาวุฒิ
นายจีระศักดิ์ บัวบั้งศึก
33 ตำบลเมืองนะ เชียงใหม่ 053-939738 นายณัฐพงษ์ คำแดง
34 ตำบลตรอน อุตรดิตถ์ 055-491532 นางศิริวรรณ ปะจิราพัง
35 ตำบลเวียงเชียงของ เชียงราย 053-791171-2 นายถกล วงศ์ปินตา
36 ตำบลสันทราย เชียงราย 053-653694 น.ส.สุดารัตน์ ไชยสุภาพ
นางกวิสุรา ยวงมณี
37 ตำบลพิชัย  ลำปาง 054-335538 น.ส.กรรณ์ธิการ วังสมบัติ
38 ตำบลแม่ใจ พะเยา 054-499040 น.ส.กัญญ์ณพัชญ์ ศรีใจติ๊บ
39 ตำบลแม่พริก ลำปาง 054-299006 นายอร่าม ดวงจันทร์
นางกรกาญ วงศ์ยา
40 ตำบลพบพระ ตาก 055-569022 นายพงศ์พัฒน์ พยอมยนต์
นายยรรยงค์ สีใจดำ
41 ตำบลหนองหอย เชียงใหม่ 053-140134 น.ส.จตุพร โกศลกาญจน์
42 ตำบลมะเขือแจ้ ลำพูน 053-503664 นางศิริขวัญ ศรียาบ
43 ตำบลทุ้งช้าง น่าน 054-795618-9 นายสุมิตร มาบุญมี
น.ส.อริยา พรมจักร
น.ส.สายรุ้ง อินต๊ะนาม
น.ส.จารุวรรณ นันทิยา
44 ตำบลพญาเม็งราย เชียงราย 053-799105 สุดาสวรรค์ ปันติ
วิราวรรณ บัวระภา
45 ตำบลศาลา ลำปาง 054-282346 นางมาลินี ทีรฆวณิช
46 ตำบลเวียงสา น่าน 054-781681-2 นางชัชนี พลันสังเกตุ
นายเอกชัย ตาใส่
47 ตำบลบ้านแม่ข่า เชียงใหม่ 053-884584 นายสรรชัย คารวี
48 ตำบลหนองตองพัฒนา เชียงใหม่ 053-832801 นายธีรภัทร์ ชวพงศ์
49 ตำบลหนองผึ้ง เชียงใหม่ 053-233612 น.ส.ฉวีวรรณ ดุษฏพงศ์
น.ส.กุลธิดา ปาลนันทน์
น.ส.รตีย์ เมืองใจคำ
50 ตำบลสอง แพร่ 054-591712 นางอังคณา ทิพย์แดง
51 ตำบลบรรพตพิสัย นครสวรรค์ 056-279032 น.ส.คุณชนะอนันต์ พันธุ์ศิริ
นายณัฐวุฒิ เอี่ยมนิล
52 ตำบลบ่อหลวง เชียงใหม่ 053-939499ต่อ11 ว่าที่ร.ต.กมล อินแฝง
53 ตำบลบ้านแป้น ลำพูน 053-573641ต่อ16 นางศิริพร ชัยศรี
นายณฐโชค จายโจง
54 ตำบลเหมืองง่า ลำพูน 053-532508ต่อ24 นายพงศกร กันสุทธิ
55 เมืองดอกคำใต้ พะเยา 054-491490 นางอัจฉรา อินต๊ะวิชา
น.ส.ปาริชาต ศิริบรรศพ
56 ตำบลทุ่งโฮ้ง แพร่ 054-522445ต่อ16 จ.ส.ชัยวัฒน์ ปิ่นแก้ว
นายชนินทร์ พรวนหาญ
57 ตำบลสันมหาพน เชียงใหม่ 053-471267ต่อ16 นายญาณพัตร์ ทาริ่นคำ
58 ตำบลเนินปอ พิจิตร 056-856111 นายจักรกริศน์ สินหาจักร
59 ตำบลหนองม่วงไข่ แพร่ 054-635425 นางพิมลภัส วงศ์เวียน
นายพงศธร ผาสิงห์
น.ส.จรรยารักษ์ ผัดผ่อง
นายกรกต รัตนมูลปัญญา
60 ตำบลท่าสัก อุตรดิตถ์ 055-496009 นายธนารักษ์ มณีรัตนาพร
61
62 ตำบลช่องแค นครสวรรค์ 056-269254 นายนราเศรษฐ อินทรเกษตร
นายอนันต์ ประเสริฐสุขสม
นายวัชชรชัยนนท์ อ่อนวรรณ
63 ตำบลดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 053-495782 นายกิติพงษ์ เร่งถนอมทรัพย์
น.ส.สาวิตรี สอาดล้วน
64 ตำบลม่วงน้อย ลำพูน 053-520659 นายพุฒิพงษ์ สุขสมัย
นายดุสิต คำหมื่น
65 ตำบลบ้านตาก ตาก 055-591251 น.ส.ศศิธร เป็นคุณ
น.ส.สุวรรณา โพธิ์งาม
66 ตำบลบุญเรือง เชียงราย 053-783155 นายนรินทร คุ้มเบ็ญ
67 ตำบลเชียงดาว เชียงใหม่ 053-455079 นายธีรพล สีเขียว
68 ตำบลปิงโค้ง เชียงใหม่ 053-455768 นายทาวัชร์ กำละ
69 เมืองพะเยา พะเยา 054-431350 น.ส.กาญจนา แช่เต็ง
นางปิยธิดา จรัสสันติจิต
70 ตำบลเจดีย์หลวง เชียงราย 053-950732 นางเบญจพิตร ชัยแสง
71 ตำบลวังชิ้น  แพร่ 054-589116 นายศุภชัย ถาวีวน
72 ตำบลพันเสา พิษณุโลก 055-365250 นายชัชวาลย์ วงศ์สวรรค์
73 ตำบลเนินกุ่ม พิษณุโลก 055-396160 นายสมศักดิ์ โคกทอง
นายเอกสนันท์ เรืองสิริกุล
74 ตำบลแม่คำ เชียงราย 053-779198 นายบัณฑิตย์ คำพงษ์
75 เมืองพะเยา พะเยา 054-482291 นายธาตรี นิลประภา
76 ตำบลวังเจ้า ตาก 055-593003 น.ส.รัชเกล้า อำพลพันธ์
77 ตำบลท่าเดื่อ เชียงใหม่ 053-469072 น.ส.จันทร์จิรา กันทะวงศ์
นายณัฐพงศ์ เทพบริสุทธิ์
78 ตำบลเชียงคำ พะเยา 054-451333 นายชาญยุทธ ลาภสมบูรณ์ยิ่ง
79 ตำบลปาตันนาครัว ลำปาง 054-289111 นางนัทญา โสภาแปง
น.ส.ขนิษฐา สายวงศ์คำ
80 ตำบลเวียงฝาง เชียงใหม่ 053-452011 น.ส.สโรชินี ชื่นใจ
81 ตำบลวังตะเคียน ชัยนาท 056-950086 นายเอกอมร มากละเอียด
82 ตำบลปากดง กำแพงเพ็ชร 055-712741 นายพงศกรณ์ มุสิกะปาน
น.ส.ปิยนันท์ อังกูรขจร
83 ตำบลบางไผ่ พิจิตร 056-683200-1 นายจำนงค์ ยิ้มกล่ำ
นายณรงค์ศักดิ์ เหล็กสิงห์
นายทุติยพงศ์ สมสุข
84 ตำบลขุนยวม แม่ฮ่องสอน 053-691019 นายณทัต กมลเที่ยงธรรม
นายปฏิพัทภ์ สายประเสริฐ
85 ตำบลสะเมิงใต้ เชียงใหม่ 053-487014 นายวิรุณ ฟุ้งธนกุล
น.ส.นพมาศ จุ้ยศรีแก้ว
86 ตำบลหนองฉาง อุทัยธานี 056-532333 น.ส.ปิติญา ลิมปโสภา
87 ตำบลเมืองสุโขทัย สุโขทัย 055-611126 น.ส.ขวัญเดือน ยิบแสง
88 ตำบลสบปราบ ลำปาง 054-296224ต่อ103 นางกาญจนารัตน์ ปินตาติ๊บ
นางอรุณรัตน์ แก่นใจ
89 เมืองหล่มสัก เพชรบูรณ์ 056-745187 นายพงศ์ศักดิ์ ศรีจริยา
90 ตำบลบ้านปล้อง เชียงราย 053-954162 นางชนิตร์นันท์ ศรีบุญเรือง
นายฉลองเกียรติ สงคราม
91 ตำบลแม่ระมาด ตาก 055-581119 นายมาโนช ปั้นสาย
92 ตำบลแคมป์สน เพชรบูรณ์ 056-750240 น.ส.นันทภัค คำมี
93 ตำบลหนองยวง ลำพูน 053-505028 นายวินิจ มณีวรรณ์
94 ตำบลอุโมงค์ ลำพูน 053-983234ต่อ110 น.ส.จันทร์เพ็ญ อินต๊ะปวง
95 ตำบลสำนักขุนเณร พิจิตร 056-657153 นายธนากร สุดใจ
96 ตำบลแม่ขะจาน เชียงราย 053-789437 น.ส.ภิรมพรรณ สนันต๊ะ
นางมนปริยา ปัญญาไว
97 ตำบลลานหอย สุโขทัย 055-689026 นายประสพ ด้วงช้าง
98 นครเชียงราย เชียงราย 053-711333ต่อ704 น.ส.ราวัลย์ บุญตัน
99 ตำบลแม่จัน เชียงราย 053-7722565 นายอธิป รินทร์เขียว
100 ตำบลแม่ปุ เชียงราย 054-359444 นายสุวิทย์ สรรพช่าง
นายเสกสรรค์ จันทราช
101 ตำบลปราสาททอง เชียงราย 035-221405 น.ส.เสาวภา สามารถ
นายกรกฏ ทองสกุล
102 ตำบลสบบง พะเยา 054-445519-21 นายวิทยา แรงจริง
103 ตำบลแม่ตืน เชียงราย 053-008235 น.ส.ยุหาพร ป้ออินเครือ
น.ส.นงราม พรมนวล
104 ตำบลบางระกำ พิษณุโลก 055-371260 นายต่อศักดิ์ หรสาตร์
น.ส.อรทัย ทับเทศ
105 เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 053-612036 นายณัฐพงษ์ ชำนาญตา
106 ตำบลท่าพล เพชรบูรณ์ 056-564500 น.ส.กัณทรัต นวลมา
จ่าเอกไกรสร วิชาคูณ
107 ตำบลแม่ปืม พะเยา 054-428007 นางกรุอมา คำหล้าทราบ
นายภาคย์บัยวัฒน์ น้อยหมอ
น.สงพัมณ ตาติ๊บ
สอ.อนุรักษ์ ปงปัญญะยืน

ศูนย์มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา
ลำดับที่ เทศบาล จังหวัด โทร. รายชื่อ
1 ตำบลบ้านตาขุน สุราษฏธานี 077-397327-8 น.ส.วรรุณี วิเศษ
2 ตำบลเขารูปช้าง สงขลา 074-336791-2 น.ส.จิรากร ศิริรักษ์
นางอารี ไชยลักษณ์
นางสุภาพร เชาวรัตน์
น.ส.รุ่งทิวา ชูศรี
3 เมืองหลังสวน ชุมพร 077-541069 นางปนัดดา  บำรุงราษฏร์
4 ตำบลสะบ้าย้อย สงขลา 074-377199 น.ส.ปฐิญตา แก้วกับทอง
5 ตำบลล่ะอุ่น ระนอง 077-899105 น.ส.ธารทิพย์ เพชรอินทร์
นางชนวนันท์ สิทธิหีต
6 ตำบลมะรือโบตก นราธิวาส 073-569074 นายนูรูดดีน สูลัยมาน
นายอาหะหมัดดือรอปี อาบูซาแล
นายมูฮำหมัด สมะแอ
นายมูฮำหมัดยาการียา คาเดร์
7 ตำบลปากพะยูน พัทลุง 074-699073ต่อ20 น.ส.หทัยกาญจน์ เจ๊ะดุ๊หมัน
น.ส.รุ่งนภา วาโย
นายวิศนุ สระกำแหง
8 ตำบลหารเทา พัทลุง 074-676098 น.ส.อุบลพรรณ์ ยิ้มแก้ว
น.ส.ปรีดานุช มะโนเรศน์
9 ตำบลแก่งเสือเต้น ลพบุรี 036-494232 น.ส.สมพร วงษ์วาน
นายธีรพงษ์ อาภักดี
นายณัฏฐเวศน์ ทานมัย
10 ตำบลรือเสาะ นราธิวาส นางสลักจิต ช่วยราม
11 ตำบลท่าศาลา นครศรีฯ 075-522785-6 นางวรรณชนก มนต์เลี้ยง
นางจุพาภรณ์ ธนาสุนทร
12 ตำบลกระแสสินธุ์ สงขลา 074-399854 น.ส.จรินทร์ญา หนูสวัสดิ์
13 เมืองสะเดา สงขลา 074-411470 นายเชษฐา ประทุมมณี
นายณฐพงศ์ พงศ์สุธีรุ่งเรือง
14 ตำบลลำไทร ปทุมธานี 02-5631502 นางเยาวลักษณ์ กาสิงห์
นางภาวนา ถาวรจิรคุณ
นายศุกร ทองศรี
น.ส.สุรีรัตน์ รุจิพงษ์
15 ตำบลศรีสาคร นราธิวาส 073-561062 นายเจ๊ะกูยารูเต็ง ฮาเฮาะ
นายซาการียา สานะ
16 ตำบลหนองพ้อ พัทลุง 074-693313 นางมาลิณี คงแก้ว
17 ตำบลบ่อทอง สงขลา 073-340245 นายรุ่งโรจน์ มัชยิมาภิโร
18 ตำบลบ้านนา สุราษฏธานี 077-359267 นายธวาดิน นครินทราคุมต์
19 เมืองปัตตานี ปัตตานี 073-333918 นางเจนจิรา บุญเฮง
20 ตำบลบ่อตรุ สงขลา 074-589098 น.ส.วีนัส บุญสวัสดิ์
21 ตำบลเกาะพะงัน สุราษฏธานี 077-377060-2 นายนันทวัฒน์ สุขถนอม
นางเลอลักษณ์ คงสิทธิ์
22 ตำบลเกาะยาว พังงา 076-597324 น.ส.สมัย ระบำเพลิง
นายสมมิตร ถิ่นเกาะยาว
23 ตำบลสิชล นครศรีฯ 075-535525-6 น.ส.ศิริญญา อามินิ
น.ส.ทิพย์สุนันท์ สนทะมิโน
24 ตำบลโคกกลอย พังงา 076-581344 นางปิยนันท์ ธูปทอง
นางดรุณี อุ่นทอง
25 เมืองสุไหงโก-ลก นราธิวาส 073-611006 น.ส.นันทิยา ถ้ำเจริญ
น.ส.นันทนา เพ็ชรดี
น.ส.ฟารีนา ลาเต๊ะ
26 เมืองพังงา พังงา 076-411780 นายพงษ์เทพ ประสงค์ผล
27 ตำบลทุ่งยาว ตรัง 075-288862 นายนิคม จรณโยธิน
นายเอกมร พลับช่วย
28 ตำบลมาบอำมฤต ชุมพร 077-578458 นางนิดา รุยหะชู
นางจันทร์ทรา ฐานธานี
น.ส.สุวรรณา ลิ้มประเสริฐ
29 ตำบลนาสีทอง สงขลา 074-584556 น.ส.ศรีสุดา ขุนเจริญ
น.ส.จารุณี มีบุญ
จ.อ.พิพัฒน์ ศรีขวัญ
30 ตำบลยะหริ่ง ปัตตานี 073-353441 นายณัฐพล โตะโยะ
31 ตำบลพนางตุง พัทลุง 074-685240 น.ส.อรวรรณ ชูรักษ์
นายอานุวัฒน์ วัฒนรัตน์
32 ตำบลเมืองป่าตอง ภูเก็ต 076-634255 น.ส.ศรินทิพย์ วัชฤทธิ์
นายสุชาติ แม่นประดิษฐ์
นายนพคุณ จันทรภักดี
33 ตำบลชะอวด นครศรีธรรมราช 075-381303ต่อ15 นางกัญญาณัฐ ใจเพีชร
น.ส.สินีนาฏ คงแก้ว
34 ตำบลท่ามะเดื่อ พัทลุง 074-697045 นายโภณ จันทร์เขียว
น.ส.อุบลรัตน์ ไชยรักษ์
35 ตำบลตันหยงมัส นราธิวาส 073-671364 น.ส.พิมพาภรณ์ สีน้ำเงิน
นายพิสิทธิ์ มากมาย
36 ตำบลพุมเรียง สุราษฏร์ธานี 077-229045 นายดำรง ทองแก้ว
นายอรดล เมืองดี
น.ส.วลัยรัตน์ มานิตกุล
37 ตำบลปากนคร นครศรีฯ 075-379151
38 นครหาดใหญ่ สงขลา 074-200065 น.ส.สุพรรณษา รัตนโสม
น.ส.รัตนากรณ์ แซ่ลิ่ม
39 ตำบลลานสกา นครฯ 075-374832 น.ส.สุดา รำพึงนิตย์
40 ตำบลปากน้ำหลังสวน ชุมพร 077-561061ต่อ208 นายธนดล ทักษเศรณี
นายปฐมชาติ เทศสุวรรณ
นางวารินทร์ เที่ยงพึงธรรม
41 ตำบลเชิงทะเล ภูเก็ต 076-324440 นายสุทธิรักษ์ ศรีสวัสดิ์
42 ตำบลลำทับ กระบี่ 075-643507 นายวรฤทธิ์ บุรินทร์กุล
43 ตำบลคุระบุรี พังงา 076-491352 นางณัฐธยาน์ ทองสง

 

 

ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ลำดับที่ เทศบาล จังหวัด โทร. รายชื่อ
1 ตำบลโคกล่าม ร้อยเอ็ด 043-650715 นายถรรคเดช เจริญธนิตกุล
2 ตำบลทุ่งกุลา ร้อยเอ็ด 043-611905 น.ส.นันทิชา พาหา
3 ตำบลหัวนาคำ กาฬสินธุ์ 043-864091 น.ส.วิภาพร จันทะสิงห์
นางบุญชนก ภูละมุล
4 ตำบลศรีธาตุ อุดรธานี 042-382488ต่อ11 น.ส.นุศรา อาบสุวรรณ
5 ตำบลน้ำโสม อุดรธานี 042-289331 นายริวัตร บงบุตร
น.ส.อรทัย คะดุลย์
6 ตำบลวาริชภูมิ สกลนคร 042-781133 นางจีระนันท์ บุญรักษา
นางสุภาพร เชาวรัตน์
น.ส.รุ่งทิวา ชูศรี
7 ตำบลสีดา โคราช 044-329306 นายพัฒนชัย เชื้อสุภา
8 ตำบลเชียงยืน มหาสารคาม 043-781826
9 ตำบลปากชม เลย 042-881044 นายพงษ์ภัทร พลหอม
10 ตำบลชนบท มหาสารคาม 043-286200 นางปรียารักษ์ แสนอินทร์
น.ส.วิภาวดี บุตตะโยธี
11 ตำบลเมืองบัว ร้อยเอ็ด 043-672004-5 นางพรทิพย์ แสงคุณ
12 ตำบลปอภาร ร้อยเอ็ด 043-654233 นางสุรางคณา สุริหาร
13 ตำบลลาดใหญ่ ชัยภูมิ 044-801171 นางสุปราณี ศิลปอนันต์
14 ตำบลบ้านแท่น ชัยภูมิ 044-887021 นายสุรพงษ์ ฐานสมบัติ
15 ตำบลดอนตาล มุกดาหาร 042-689054 น.ส.กรกนก ชัยชนะ
16 ตำบลเปือยน้อย ขอนแก่น 043-494119 น.ส.นุชนารถ ไชยโคตร
น.ส.หทัยรัตน์ เทศต้อม
17 ตำบลนาดี อุดรธานี 042-134060 นายวัฒนา แก้วเกิดเคน
นายสมภาร สุวรรณไกรษร
นางพลับพลึงไพร ขุนลอด
นางปิยะฉัตร ภูเวียงแก้ว
18 ตำบลคำชะอี มุกดาหาร 042-691077ต่อ11 นางสุพัตรา พ่อวงษ์
19 ตำบลธาตุพนม นครพนม 042-541304ต่อ216 นายณรงค์ วัตโส
20 ตำบลโนนตาล ร้อยเอ็ด 045-501098 นายวัชระ ดีดา
21 ตำบลกุดข้าวปุ้น อุบลฯ 045-484015 นายเมธี สมทรัพย์
22 ตำบลนาหว้า นครพนม 042-597066ต่อ16 นางปรมัศวร์ อุปละ
น.ส.ธนารักษ์ เสนาไชย
23 ตำบลห้องแซง ยโสธร 045-777014 นายคมสัน อรมาศ
นายรชตภูมิ ดีที่สุด
24 ตำบลนิคม กาฬสินธุ์ 043-871137 น.ส.สุกัลยา ตรีโยธา
25 ตำบลดงมะไฟ สกลนคร 042-759103 นางอรอุมา โลหะสาร
26 ตำบลเขื่องใน อุบลฯ 045-391058 น.ส.คำพาตย์ บุญเอื้อ
นายภาสกร ชูนิตย์
27 ตำบลพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 043-790038-9 นายสุริยันต์ โสมณวัฒน์
28 ตำบลฟ้าหยาด ยโสธร 045-799103 นายเทพพิทักษ์ สายหงษ์
นายศราวุธ ยืนยงค์
29 ตำบลท่าขอนยาง มหาสารคาม 043-749100 นายปฐวี โพธิ์ศรีอุ่น
พ.อ.อ.พรเทพ ดันทะพรม
30 ตำบลบ้านเชียง อุดรธานี 042-235001 นางจิราพร จันฝ่าย
นายอำนาจ สุขสบาย
31 ตำบลระแงง สุรินทร์ 044-561243 นายสวาท ยางงาม
32 ตำบลศรีเชียงใหม่ หนองคาย 042-451055 จ่าเอกพิชาติ ไพรพยอม
33 ตำบลตระการพืชผล อุบลฯ 045-481820 น.ส.มยุรา ศรีสมุทร
34 ตำบลบึงโขงหลง หนองคาย 042-416168-9 นายชาญณรงค์ ร่าเริงยิ่ง
นายจิรพัฒน์ หงษ์ทอง
35 ตำบลโพนสวรรค์ นครพนม 042-595215 นายสมยศ เหมะสุรินทร์
นายกฤษนพงษ์ จันทรังษี
36 ตำบลซำสูง ขอนแก่น 043-219097 นางสิรินยา โยแก้ว
น.ส.นิตยา บุญขันธ์
37 ตำบลหนองวัวซอ อุดรธานี 042-285723 นางสุจิรา  ทรงอาจ
นางสาวเกวลี  ปิ่นวนิชย์กุล
38 ตำบลนาหนองทุ่ม ชัยภูมิ 044-883070 นางประกาย กาจหาญ
39 ตำบลเชียงคาน เลย 042-821141ต่อ11 น.ส.อรทัย พันจันทร์
น.ส.ธัญญาภรณ์ สิมแสน
น.ส.เกศรา จันทวัง
40 ตำบลเพ็ญ อุดรธานี 042-279142-3 จ.ส.อ.อลงกรณ์ บุญสร้าง
41 ตำบลขวาว ร้อยเอ็ด 043-665555 นางดอกรัก พรรษา
42 ตำบลโนนสะอาด หนองบัวลำภู 042-941150 นายชาญชัย วีรปัญญานนท์
นางวรัชญา จันคามิ
43 ตำบลเสลภูมิ ร้อยเอ็ด 043-533306 น.ส.วิภารัตน์ เทพวุธ
นางเจียมจิตร บุญศักดิ์เลิศ
น.ส.สุภาวดี สุรนิตย์
44 ตำบลพระทองคำ โคราช 044-337276 นายวรวุฒิ ของดี
45 ตำบลแวงใหญ่ ขอนแก่น 043-496071 นางสุวรรณี พันวา
46 ตำบลโคกสวาย โคราช 044-972001-2 นางธัญลักษณ์ ชาติไชยโย
นายอนุสรณ์ วงค์ไทย
47 เมืองท่าป่อ หนองคาย 042-432662 นางเทพี กุรานันท์
นางวิไลวรรณ ต้นพงศ์
48 ตำบลสว่างแดนดิน สกลนคร 042-726611 นางจุฬารัตน์ พรมชัย

 

ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ลำดับที่ เทศบาล จังหวัด โทร. รายชื่อ
1 ตำบลกังแอน สุรินทร์ 044-551448ต่อ109
นางสุภาพร เชาวรัตน์
น.ส.รุ่งทิวา ชูศรี
2 ตำบลบ้านกรวด บุรีรัมย์ 044-679067 น.ส.เนตรนภา รัตน์ประโคน
น.ส.รุ้งศิณี ทองพลู
นายอภิวัฒน์ ธิมา
3 ตำบลโคกม้า บุรีรัมย์ 044-651051 น.ส.สุดารัตน์ ฤทธิสาร
น.ส.จันทร์ฉาย ทรงฐาน
4 ตำบลนิคมปราสาท บุรีรัมย์ 044-146060 นางทิพย์เนตร สมรูป
น.ส.นิตยา พุ่มพวง
5 ตำบลหนองหัวฟาน โคราช 044-971223 นายเกรียงไกร หวังคุ้มกลาง
นายวรชิต กุลประเสริฐ
6 ตำบลห้วยเหนือ ศรีสะเกษ 045-671022 นายวุฒิศักดิ์ พลคำ
7 เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 089-4492164 นายพงษ์พันธ์ วรพงศ์ปัญญา
8 ตำบลบัวเซด สุรินทร์ 044-579025ต่อ11 นายพิพักษ์ ยอดรัก
นายพูนชัย สุขภาค
9 ตำบลทะเมนชัย บุรีรัมย์ 044-187105
10 ตำบลศาลเจ้าพ่อ โคราช 044-228250 น.ส.อัญชลี แก้วดี
11 ตำบลโนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 044-607218 นางกนกพร เพิ่มพานิช
12 เมืองพิบูรณ์มังสาหาร อุบลฯ 045-204109ต่อ702 นายวีระศักดิ์ สุดชาฏา
13 ตำบลดอนอะราง บุรีรัมย์ 044-190153 นางสุภาพร ประดิษฐคล้าย
น.ส.วริดา ใจงูเหลือม
14 ตำบลโคกสะอาด บุรีรัมย์ 044-810152 นางณัฏฐริกา พุคโฉมงาม
น.ส.นิตยา พิ่มพลีชัย
นายณัฏพัชร มิกขุนทด
15 ตำบลหนองบัววง โคราช 044-964030 นางศุภิสรา ยุตมัง
นางวรรณา พรมมา
นายสังเด้ง
นายบุญศักดิ์ 
น.ส.นันทกาญน์
16 ตำบลโนนแดง โคราช 044-475077-8 น.ส.เกศินี ฐานวิสัย
17 ตำบลห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 045-699149 นายชวดล มันสามุข
จ่าเอกวิวรรธน์ สิทธิสังข์
18 ตำบลพนา อำนาจเจริญ 045-463032 น.ส.ทาริณี เคนบุบผา
นายณัฐวุติ วิรุฬหวิทยา
19 ตำบลทะเมนชัย บุรีรัมย์ 044-187105 นางศุภิดา เล็งไธสง
ตำบลน้ำปลีก อำนาจเจริญ 045-540486 นายสิปปะนนท์ สินเติม
นายวุฒิไกร ตรีโรจน์พร
20 ตำบลกันทรารมย์ ศรีสะเกษ 045-636356 น.ส.ชรัญญา ศรีสุธรรม
21 ตำบลเมืองที สุรินทร์ 044-549095 จ.อ.สมชาย อินฉลาด
22 ตำบลจอหอ โคราช 044-371670 นายปรินทร ทองร่อน
นายณฐกร สีรัง
23 ตำบลหัวตะพาน อำนาจเจริญ 045-469062ต่อ101 นายศุภกานต์ ยุตร้วง
นายชัยพฤกน์ เขื่อนแก้ว
24 ตำบลพุทไธสง บุรีรัมย์ 044-689029ต่อ101 นายธีระศักดิ์ จริยากุลวงศ์
25 ตำบลเสิงสาง โคราช 044-447050 เรือเอกวัชระ อรุณใหม่
26 ตำบลน้ำยืน อุบลฯ 045-371125 นายสุรชาติ สุขันธ์

 

 

เอกสารแนบ

 

หมดอายุ

 

ผู้ชมเป้าหมาย

ไม่เป็นเป้าหมาย
สิ่งที่แนบ
สร้าง เมื่อ 3/2/2552 16:07  โดย NMT\admin2 
ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุดเมื่อ 3/2/2552 16:07  โดย NMT\admin2