ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

เริ่มค้นหา
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
คณะกรรมาธิการ
สันนิบาตเทศบาลภาค
ติดต่อสมาคม
Eng
เล่าสู่กันฟังกับปราณีต
  

แนะนำ ส.ท.ท. (About NMT)
วัตถุประสงค์/พันธกิจ
ข้อบังคับและระเบียบ ส.ท.ท.
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างบริหาร
ทำเนียบนายก ส.ท.ท.
สาส์นจากนายก ส.ท.ท.
คณะกรรมาธิการ
แผนที่ (Map)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Link)
แผนผังเว็ปไซด์
ข่าวสาร ส.ท.ท.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวเด่น/สาระน่ารู้/พ.ร.บ.
ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท.
สัมมนาและอบรม
หนังสือ ประกาศ แต่งตั้งของ ส.ท.ท.
ศูนย์ข้อมูลฯ
โครงการเว็ปไซต์-อิเมลล์เทศบาล
ศูนย์กลางเอกสาร
โครงการแผนที่ภาษี NMTTaxmap
โครงการเทศบาลปิดทองหลังพระ
การประชุมต่าง ๆ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หนังสือราชการกรมฯ
ดาวน์โหลด
ข้อมูลสาระสำคัญ
เอกสารข้อมูลกรณีค่าบำรุงส.ท.ท.
ศูนย์เพื่อการจัดการเมืองที่ยั่งยืน ส.ท.ท.
ตรวจสอบ Email
ระบบเจ้าหน้าที่ สันนิบาตภาค
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด

การจัดกิจกรรมเนื่องใน " วันเทศบาล  " ประจำปี พ.ศ. 2557การจัดกิจกรรมเนื่องใน " วันเทศบาล " ประจำปี พ.ศ. 2557
การประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ครั้งที่ ๕๗ ประจำปี ๒๕๕๗การประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ครั้งที่ ๕๗ ประจำปี ๒๕๕๗
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเทศบาล (พพร.ท.) รุ่นที่ 1การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเทศบาล (พพร.ท.) รุ่นที่ 1
การให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2557การให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2557
ขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเข้าร่วมโครงการ รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2557ขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเข้าร่วมโครงการ รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2557
ผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551ผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551
แบบสอบถามการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559แบบสอบถามการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559
ประกาศรายชื่อผู้ร่วมเข้าอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา ประเทศรัสเซีย ฟินแลนด์  สวีเดน ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ประกาศรายชื่อผู้ร่วมเข้าอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา ประเทศรัสเซีย ฟินแลนด์ สวีเดน ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านกฏหมายสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา ประเทศรัสเชีย ฟินแลนด์ สวีเดนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านกฏหมายสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา ประเทศรัสเชีย ฟินแลนด์ สวีเดน
สรุปทิศทางการกระจายอำนาจสู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการปฏิรูปประเทศไทย สรุปทิศทางการกระจายอำนาจสู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการปฏิรูปประเทศไทย
1 - 10 ถัดไป

 ภาพกิจกรรม

รูปภาพ 
หัวข้อข่าว 
รายละเอียดข่าว 
1 - 5 ถัดไป

 ข่าวเทศบาล

กำลังเรียกข้อมูล
 
   

 ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท.

< เมษายน 2557 >
 จ.  อ.  พ.  พฤ.  ศ.  ส.  อา. 
 31 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 1 
 2 
 3 
 4 

 ข่าวเด่น/สาระน่ารู้/พ.ร.บ.

อำนาจการยุบส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลอำนาจการยุบส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
มท 0893.3/ว462  เรื่อง  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มท 0893.3/ว462 เรื่อง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 3/2557สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 3/2557
เอกสารประกอบการสัมมนา ทิศทางการกระจายอำนาจสู่อปท.เพื่อรองรับการปฏิรูปประเทศไทยเอกสารประกอบการสัมมนา ทิศทางการกระจายอำนาจสู่อปท.เพื่อรองรับการปฏิรูปประเทศไทย
คำสั่งทางปกครองที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คำสั่งทางปกครองที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่นายกเทศมนตรีให้ถูกต้องเป็นธรรมและเหมาะสมยิ่งขึ้นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่นายกเทศมนตรีให้ถูกต้องเป็นธรรมและเหมาะสมยิ่งขึ้น
ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าจ้าง ค่าตอบแทน เบี้ยกรรมการ และเงินโบนัส (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2557ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าจ้าง ค่าตอบแทน เบี้ยกรรมการ และเงินโบนัส (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2557
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 1 2557สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 1 2557
แนวทางการปฎิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุ ตามข้อทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแนวทางการปฎิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุ ตามข้อทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 12/2556สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 12/2556
1 - 10 ถัดไป

 Facebook