ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

เริ่มค้นหา
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
คณะกรรมาธิการ
สันนิบาตเทศบาลภาค
ติดต่อสมาคม
Eng
  

แนะนำ ส.ท.ท. (About NMT)
วัตถุประสงค์/พันธกิจ
ข้อบังคับและระเบียบ ส.ท.ท.
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างบริหาร
ทำเนียบนายก ส.ท.ท.
สาส์นจากนายก ส.ท.ท.
คณะกรรมาธิการ
แผนที่ (Map)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Link)
แผนผังเว็ปไซด์
ข่าวสาร ส.ท.ท.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวเด่น/สาระน่ารู้/พ.ร.บ.
ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท.
สัมมนาและอบรม
หนังสือ ประกาศ แต่งตั้งของ ส.ท.ท.
ศูนย์ข้อมูลฯ
โครงการเว็ปไซต์-อิเมลล์เทศบาล
ศูนย์กลางเอกสาร
โครงการแผนที่ภาษี NMTTaxmap
โครงการเทศบาลปิดทองหลังพระ
การประชุมต่าง ๆ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หนังสือราชการกรมฯ
ดาวน์โหลด
ข้อมูลสาระสำคัญ
เอกสารข้อมูลกรณีค่าบำรุงส.ท.ท.
ศูนย์เพื่อการจัดการเมืองที่ยั่งยืน ส.ท.ท.
ตรวจสอบ Email
ระบบเจ้าหน้าที่ สันนิบาตภาค
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด

ประกาศ ส.ท.ท. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมาธิการ และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการด้านปฏิรูปการเมืองท้องถิ่นประกาศ ส.ท.ท. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมาธิการ และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการด้านปฏิรูปการเมืองท้องถิ่น
ประกาศ ส.ท.ท. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมาธิการ และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการด้านกีฬาประกาศ ส.ท.ท. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมาธิการ และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการด้านกีฬา
เชิญประชุมประธานคณะกรรมาธิการด้าน 15 คณะ และ ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคเชิญประชุมประธานคณะกรรมาธิการด้าน 15 คณะ และ ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาค
เชิญประชุมประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคและประธานคณะกรรมาธิการด้าน ต่างๆเชิญประชุมประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคและประธานคณะกรรมาธิการด้าน ต่างๆ
การประชุมทางวิชาการและการประชุมคณะกรรมาธิการ และที่ปรึกษาบริหาร ส.ท.ท.การประชุมทางวิชาการและการประชุมคณะกรรมาธิการ และที่ปรึกษาบริหาร ส.ท.ท.
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสุตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 6ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสุตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 6
ขอเชิญประชุมวิชาการ และประชุมคณะกรรมาธิการด้านกีฬา ครั้งที่ 1/2558ขอเชิญประชุมวิชาการ และประชุมคณะกรรมาธิการด้านกีฬา ครั้งที่ 1/2558
การประชุมคณะกรรมาธิการด้านการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘การประชุมคณะกรรมาธิการด้านการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2558เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2558
1 - 10 ถัดไป

 ภาพกิจกรรม

รูปภาพ 
หัวข้อข่าว 
รายละเอียดข่าว 
1 - 5 ถัดไป

 ข่าวเทศบาล

กำลังเรียกข้อมูล
 
   

 ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท.

< มีนาคม 2558 >
 จ.  อ.  พ.  พฤ.  ศ.  ส.  อา. 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 

 ข่าวเด่น/สาระน่ารู้/พ.ร.บ.

พระราชบัญญัติ การอำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558พระราชบัญญัติ การอำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 11/57    สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 11/57
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 10/57  สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 10/57
เอกสาร:ข้อมูลค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเอกสาร:ข้อมูลค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 9/57สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 9/57
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 8/57สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 8/57
สรุปสาระสำคัญการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลกับการปฎิรูปประเทศไทยสรุปสาระสำคัญการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลกับการปฎิรูปประเทศไทย
งานด้านความปลอดภัยทางถนนงานด้านความปลอดภัยทางถนน
กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่นกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
รายชื่อสถานพยาบาลที่ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมรายชื่อสถานพยาบาลที่ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
1 - 10 ถัดไป

 Facebook