ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

เริ่มค้นหา
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
คณะกรรมาธิการ
สันนิบาตเทศบาลภาค
ติดต่อสมาคม
Eng
  

แนะนำ ส.ท.ท. (About NMT)
วัตถุประสงค์/พันธกิจ
ข้อบังคับและระเบียบ ส.ท.ท.
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างบริหาร
ทำเนียบนายก ส.ท.ท.
สาส์นจากนายก ส.ท.ท.
คณะกรรมาธิการ
แผนที่ (Map)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Link)
แผนผังเว็ปไซด์
ข่าวสาร ส.ท.ท.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวเด่น/สาระน่ารู้/พ.ร.บ.
ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท.
สัมมนาและอบรม
หนังสือ ประกาศ แต่งตั้งของ ส.ท.ท.
ศูนย์ข้อมูลฯ
โครงการเว็ปไซต์-อิเมลล์เทศบาล
ศูนย์กลางเอกสาร
โครงการแผนที่ภาษี NMTTaxmap
โครงการเทศบาลปิดทองหลังพระ
การประชุมต่าง ๆ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หนังสือราชการกรมฯ
ดาวน์โหลด
ข้อมูลสาระสำคัญ
เอกสารข้อมูลกรณีค่าบำรุงส.ท.ท.
ศูนย์เพื่อการจัดการเมืองที่ยั่งยืน ส.ท.ท.
ตรวจสอบ Email
ระบบเจ้าหน้าที่ สันนิบาตภาค
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด

ร่าง สรุปประเด็นข้อเสนอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยร่าง สรุปประเด็นข้อเสนอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
แบบรายงานข้อมูลการดำเนินงานของเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี ๒๕๕๘แบบรายงานข้อมูลการดำเนินงานของเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี ๒๕๕๘
การประชุมทางวิชาการและการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ครั้งที่ 5การประชุมทางวิชาการและการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ครั้งที่ 5
ขอเชิญประชุมประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคและประธานคณะกรรมาธิการด้านต่างๆขอเชิญประชุมประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคและประธานคณะกรรมาธิการด้านต่างๆ
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
การชำระค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย การชำระค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
สารนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เนื่องใน " วันเทศบาล " 24 เมษายน 2558สารนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เนื่องใน " วันเทศบาล " 24 เมษายน 2558
ขยายเวลาการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558ขยายเวลาการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประกาศ ส.ท.ท. เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมาธิการ ที่ปรึกษา ด้านกาารปฏิรูปการเมืองท้องถิ่น (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)ประกาศ ส.ท.ท. เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมาธิการ ที่ปรึกษา ด้านกาารปฏิรูปการเมืองท้องถิ่น (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
การประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)  ประจำปี 2558การประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ประจำปี 2558
1 - 10 ถัดไป

 ภาพกิจกรรม

รูปภาพ 
หัวข้อข่าว 
รายละเอียดข่าว 
1 - 5 ถัดไป

 ข่าวเทศบาล

กำลังเรียกข้อมูล
 
   

 ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท.

< พฤษภาคม 2558 >
 จ.  อ.  พ.  พฤ.  ศ.  ส.  อา. 
 27 
 28 
 29 
 30 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 

 ข่าวเด่น/สาระน่ารู้/พ.ร.บ.

การเสวนาเรื่อง "ทัศนะท้องถิ่นต่อร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง"การเสวนาเรื่อง "ทัศนะท้องถิ่นต่อร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง"
พระราชบัญญัติ การอำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558พระราชบัญญัติ การอำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 11/57    สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 11/57
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 10/57  สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 10/57
เอกสาร:ข้อมูลค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเอกสาร:ข้อมูลค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 9/57สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 9/57
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 8/57สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 8/57
สรุปสาระสำคัญการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลกับการปฎิรูปประเทศไทยสรุปสาระสำคัญการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลกับการปฎิรูปประเทศไทย
งานด้านความปลอดภัยทางถนนงานด้านความปลอดภัยทางถนน
กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่นกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
1 - 10 ถัดไป

 Facebook