ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

เริ่มค้นหา
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
คณะกรรมาธิการ
สันนิบาตเทศบาลภาค
ติดต่อสมาคม
เล่าสู่กันฟังกับปราณีต
  

แนะนำ ส.ท.ท. (About NMT)
วัตถุประสงค์/พันธกิจ
ข้อบังคับและระเบียบ ส.ท.ท.
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างบริหาร
ทำเนียบนายก ส.ท.ท.
สาส์นจากนายก ส.ท.ท.
คณะกรรมาธิการ
แผนที่ (Map)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Link)
แผนผังเว็ปไซด์
ข่าวสาร ส.ท.ท.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวเด่น/สาระน่ารู้/พ.ร.บ.
ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท.
สัมมนาและอบรม
หนังสือ ประกาศ แต่งตั้งของ ส.ท.ท.
ศูนย์ข้อมูลฯ
ศูนย์กลางเอกสาร
โครงการเทศบาลปิดทองหลังพระ
การประชุมต่าง ๆ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หนังสือราชการกรมฯ
ดาวน์โหลด
ข้อมูลสาระสำคัญ
เอกสารข้อมูลกรณีค่าบำรุงส.ท.ท.
ศูนย์เพื่อการจัดการเมืองที่ยั่งยืน ส.ท.ท.
ตรวจสอบ Email
ระบบเจ้าหน้าที่ สันนิบาตภาค
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด

โครงการเสาวนา"เสียงจากท้องถิ่น: กรณีการควบรวมและยกฐานะอบต.ขึ้นเป็นเทศบาล"โครงการเสาวนา"เสียงจากท้องถิ่น: กรณีการควบรวมและยกฐานะอบต.ขึ้นเป็นเทศบาล"
การประชุมประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดครั้งที่ 2/2559การประชุมประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดครั้งที่ 2/2559
การประชุมทางวิชาการและการประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย คร้ังที่2/2559การประชุมทางวิชาการและการประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย คร้ังที่2/2559
ขอความอนุเคราะห์ส่งงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปี 2558ขอความอนุเคราะห์ส่งงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปี 2558
สันนิบาตเทศบาลภาคกลางกำหนดให้มีการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สันนิบาตเทศบาลภาคกลาง คร้ังที่2/2559 สันนิบาตเทศบาลภาคกลางกำหนดให้มีการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สันนิบาตเทศบาลภาคกลาง คร้ังที่2/2559
ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดโครงการประกวดเทคโนโลยีชุมชนเพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือพิการ 2559ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดโครงการประกวดเทคโนโลยีชุมชนเพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือพิการ 2559
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีรุ่นที่ 1การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีรุ่นที่ 1
สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรม "หลักสูตรวุฒิบัตรผู้นำท้องถิ่นยุดใหม่ รุ่น 3 " สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรม "หลักสูตรวุฒิบัตรผู้นำท้องถิ่นยุดใหม่ รุ่น 3 "
สันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญการประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังที่ 1/2559 สันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญการประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังที่ 1/2559
เอกสารวิทยากรที่บรรยายในงาน  ประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ประจำปีงบประมาณ 2559  ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม  2559 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูมอิมแพคฟอรั่ม  เมืองทองธานี  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  เอกสารวิทยากรที่บรรยายในงาน ประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2559 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูมอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
1 - 10 ถัดไป

 ภาพกิจกรรม

รูปภาพ 
หัวข้อข่าว 
รายละเอียดข่าว 
1 - 5 ถัดไป

 ปฏิรูปประเทศ

กำลังเรียกข้อมูล

 ข่าวเทศบาล

กำลังเรียกข้อมูล
 
   

 ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท.

< กุมภาพันธ์ 2559 >
 จ.  อ.  พ.  พฤ.  ศ.  ส.  อา. 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 

 ข่าวเด่น/สาระน่ารู้/พ.ร.บ.

สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. คร้ังที่1/2559สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. คร้ังที่1/2559
ขอเชิญประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สันนิบาตเทศบาลภาคกลางขอเชิญประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สันนิบาตเทศบาลภาคกลาง
คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ
ผลการหารือระหว่าง 3 สมาคม อปท. กับ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินผลการหารือระหว่าง 3 สมาคม อปท. กับ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
การประชุม กรณี 3 สมาคม อปท เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมการประชุม กรณี 3 สมาคม อปท เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ข้อมูลผู้มาลงทะเบียนขอรับสิทธิ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดข้อมูลผู้มาลงทะเบียนขอรับสิทธิ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประเด็นท้าทายการปฏิรูปเทศบาลไทย จะเดินหน้าอย่างไร?ประเด็นท้าทายการปฏิรูปเทศบาลไทย จะเดินหน้าอย่างไร?
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 12/2558สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 12/2558
เอกสาร:ข้อมูลค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเอกสาร:ข้อมูลค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
1 - 10 ถัดไป

 Facebook