ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

เริ่มค้นหา
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
คณะกรรมาธิการ
สันนิบาตเทศบาลภาค
ติดต่อสมาคม
เล่าสู่กันฟังกับปราณีต
  

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ
วันที่ 24 เมษายน วันเทศบาล ประจำปี 2559วันที่ 24 เมษายน วันเทศบาล ประจำปี 2559
ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีทั่วประเทศประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นตามนโยบายรัฐบาลขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีทั่วประเทศประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นตามนโยบายรัฐบาล
การรับสมัครบุคคลเข้ารับทุนฝึกอบรมหลักสูตร "นักพัฒนาเด็กและเยาวชน"ประจำปีงบประมาณ 2559 การรับสมัครบุคคลเข้ารับทุนฝึกอบรมหลักสูตร "นักพัฒนาเด็กและเยาวชน"ประจำปีงบประมาณ 2559
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2559  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2559
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งประวัติและผลงาน เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อเข้ารับรางวัล "ประชาบดี" ประจำปี ๒๕๕๙ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งประวัติและผลงาน เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อเข้ารับรางวัล "ประชาบดี" ประจำปี ๒๕๕๙
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ขอเลื่อนประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคกลางขอเลื่อนประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคกลาง
18 มีนาคม "วันท้องถิ่นไทย"18 มีนาคม "วันท้องถิ่นไทย"
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1 - 10 ถัดไป

 ภาพกิจกรรม

นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายก ส.ท.ท. มอบหมายให้ นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรม รวมพลังเครือข่าย วิ่งโบกี้ 99 ขบวนหลักประกันสุขภาพ สปสช. ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)สร้าง
นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายก ส.ท.ท. ร่วมเสวนาในหัวข้อ ทิศทางปัจจุบันและแนวโน้มการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคต ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายก ส.ท.ท. ร่วมประชุมและเป็นวิทยากรในหัวการใช้จ่ายเงินสะสม การประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/59ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายก ส.ท.ท. แสดงเจตนารมณ์ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนภายใต้แนวทาง "พลังท้องถิ่นขับเคลื่อนประชารัฐ"ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายก ส.ท.ท. ได้เข้ารับรางวัลธรรมาภิบาล"สิงห์ทอง" ครั้งที่ 7 ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
รูปภาพ 
หัวข้อข่าว 
รายละเอียดข่าว 
1 - 5 ถัดไป

 ปฏิรูปประเทศ

กำลังเรียกข้อมูล

 ข่าวเทศบาล

กำลังเรียกข้อมูล
 
   

 ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท.

< พฤษภาคม 2559 >
 จ.  อ.  พ.  พฤ.  ศ.  ส.  อา. 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 

 ข่าวเด่น/สาระน่ารู้/พ.ร.บ.

สรุปสาระสาคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 3/2559 สรุปสาระสาคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 3/2559
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ครั้งที่ 3/2558รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ครั้งที่ 3/2558
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 2/2559สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 2/2559
การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาและให้ข้อเสนอแนะ ด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณของ อปท. คร้ังที่ 1 /2559  การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาและให้ข้อเสนอแนะ ด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณของ อปท. คร้ังที่ 1 /2559
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. คร้ังที่1/2559สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. คร้ังที่1/2559
คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ
ผลการหารือระหว่าง 3 สมาคม อปท. กับ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินผลการหารือระหว่าง 3 สมาคม อปท. กับ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
การประชุม กรณี 3 สมาคม อปท เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมการประชุม กรณี 3 สมาคม อปท เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ข้อมูลผู้มาลงทะเบียนขอรับสิทธิ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดข้อมูลผู้มาลงทะเบียนขอรับสิทธิ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1 - 10 ถัดไป

 Facebook