ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

เริ่มค้นหา
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
คณะกรรมาธิการ
สันนิบาตเทศบาลภาค
ติดต่อสมาคม
เล่าสู่กันฟังกับปราณีต
  

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด

รางวัล " เด็กกัตัญญูตามรอยพ่อของแผ่นดิน " โครงการยกย่องเด็กผู้มีความกตัญญูกตเวทิตา ต่อบิดา มารดา ผู้มีพระคุณ และสังคม รางวัล " เด็กกัตัญญูตามรอยพ่อของแผ่นดิน " โครงการยกย่องเด็กผู้มีความกตัญญูกตเวทิตา ต่อบิดา มารดา ผู้มีพระคุณ และสังคม
การประชุมทางวิชาการและการการประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7/2559การประชุมทางวิชาการและการการประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7/2559
ขอให้พิจารณาจัดส่งรายชื่อเด็กเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "เด็กกตัญญูตามรอยพ่อ"ขอให้พิจารณาจัดส่งรายชื่อเด็กเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "เด็กกตัญญูตามรอยพ่อ"
เอกสาร...บันทึกวิเคราะห์-ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอปทเอกสาร...บันทึกวิเคราะห์-ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอปท
เอกสาร.....ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเอกสาร.....ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เอกสารโครงการวางผังนโยบายพัฒนาพื้นที่ กลุ่มอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ...เอกสารโครงการวางผังนโยบายพัฒนาพื้นที่ กลุ่มอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ...
ขอเชิญประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคกลาง ในวันศุกร์ที่ 2 ก.ย.59ขอเชิญประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคกลาง ในวันศุกร์ที่ 2 ก.ย.59
เอกสาร...การเงินการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปี 2559เอกสาร...การเงินการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปี 2559
เอกสารแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับปัญหางบประมาณเงินอุดหนุนไม่พอจ่าย.....เอกสารแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับปัญหางบประมาณเงินอุดหนุนไม่พอจ่าย.....
ประกาศสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครลูกจ้าง ส.ท.ท.ประกาศสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครลูกจ้าง ส.ท.ท.
1 - 10 ถัดไป

 ภาพกิจกรรม

วันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา9.00-16.30น. นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขัน นายก ส.ท.ท. ได้เข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยตรวจสอบ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้เใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
วันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 9.30 นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายก ส.ท.ท. ได้เข้าร่วมประชุม ระเบียบการประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่3/2559 โดยมี ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
วันที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2559 ณ ห้องประชุม1 ชั้น2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนนราชดำเนินนอกใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
วันที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.30 น. นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายก ส.ท.ท. ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2559 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น3 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาลใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
วันที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายก ส.ท.ท. เป็นเจ้าภาพร่วมพิธีเปิดงานเวทีท้องถิ่นไทย ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
รูปภาพ 
หัวข้อข่าว 
รายละเอียดข่าว 
1 - 5 ถัดไป

 ปฏิรูปประเทศ

กำลังเรียกข้อมูล

 ข่าวเทศบาล

กำลังเรียกข้อมูล
 
   

 ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท.

< กันยายน 2559 >
 จ.  อ.  พ.  พฤ.  ศ.  ส.  อา. 
 29 
 30 
 31 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 1 
 2 

 ข่าวเด่น/สาระน่ารู้/พ.ร.บ.

โปรแกรมรายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบท ปี 2559 จาก...โปรแกรมรายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบท ปี 2559 จาก...
เอกสารการบริหารงานบุคคล (โดย นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ )เอกสารการบริหารงานบุคคล (โดย นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ )
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
สรุปสาระสาคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 3/2559 สรุปสาระสาคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 3/2559
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ครั้งที่ 3/2558รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ครั้งที่ 3/2558
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 2/2559สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 2/2559
การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาและให้ข้อเสนอแนะ ด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณของ อปท. คร้ังที่ 1 /2559  การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาและให้ข้อเสนอแนะ ด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณของ อปท. คร้ังที่ 1 /2559
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. คร้ังที่1/2559สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. คร้ังที่1/2559
คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ
1 - 10 ถัดไป

 Facebook