ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

เริ่มค้นหา
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
คณะกรรมาธิการ
สันนิบาตเทศบาลภาค
ติดต่อสมาคม
Eng
  

แนะนำ ส.ท.ท. (About NMT)
วัตถุประสงค์/พันธกิจ
ข้อบังคับและระเบียบ ส.ท.ท.
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างบริหาร
ทำเนียบนายก ส.ท.ท.
สาส์นจากนายก ส.ท.ท.
คณะกรรมาธิการ
แผนที่ (Map)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Link)
แผนผังเว็ปไซด์
ข่าวสาร ส.ท.ท.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวเด่น/สาระน่ารู้/พ.ร.บ.
ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท.
สัมมนาและอบรม
หนังสือ ประกาศ แต่งตั้งของ ส.ท.ท.
ศูนย์ข้อมูลฯ
โครงการเว็ปไซต์-อิเมลล์เทศบาล
ศูนย์กลางเอกสาร
โครงการแผนที่ภาษี NMTTaxmap
โครงการเทศบาลปิดทองหลังพระ
การประชุมต่าง ๆ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หนังสือราชการกรมฯ
ดาวน์โหลด
ข้อมูลสาระสำคัญ
เอกสารข้อมูลกรณีค่าบำรุงส.ท.ท.
ศูนย์เพื่อการจัดการเมืองที่ยั่งยืน ส.ท.ท.
ตรวจสอบ Email
ระบบเจ้าหน้าที่ สันนิบาตภาค
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด

เรื่อง เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการความร่วมมือ ICMA : Legislative Process and Governance Fellowshipเรื่อง เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการความร่วมมือ ICMA : Legislative Process and Governance Fellowship
การชำระค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2558การชำระค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2558
ขอเชิญการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 พลเมืองเด็ก : การลงทุนที่คุ้มค่าขอเชิญการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 พลเมืองเด็ก : การลงทุนที่คุ้มค่า
 การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ และการประชุมทางวิชาการ การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ และการประชุมทางวิชาการ
ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผลการตัดสินโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา ปี 2557 ระดับประเทศประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผลการตัดสินโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา ปี 2557 ระดับประเทศ
การประชุมวิชาการเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ คณะกรรมาธิการด้านการกระจายอำนาจ ครั้งที่ 1/2557การประชุมวิชาการเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ คณะกรรมาธิการด้านการกระจายอำนาจ ครั้งที่ 1/2557
ขอเชิญประชุมวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น ครั้งที่ 1 / 2557ขอเชิญประชุมวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น ครั้งที่ 1 / 2557
การประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.)ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 29-31 ต.ค. 57การประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.)ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 29-31 ต.ค. 57
การประชุมคณะกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1/2557การประชุมคณะกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1/2557
การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10/2557 และการประชุมทางวิชาการการประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10/2557 และการประชุมทางวิชาการ
1 - 10 ถัดไป

 ภาพกิจกรรม

รูปภาพ 
หัวข้อข่าว 
รายละเอียดข่าว 
1 - 5 ถัดไป

 ข่าวเทศบาล

กำลังเรียกข้อมูล
 
   

 ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท.

< พฤศจิกายน 2557 >
 จ.  อ.  พ.  พฤ.  ศ.  ส.  อา. 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 

 ข่าวเด่น/สาระน่ารู้/พ.ร.บ.

เอกสาร:ข้อมูลค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเอกสาร:ข้อมูลค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 9/57สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 9/57
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 8/57สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 8/57
สรุปสาระสำคัญการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลกับการปฎิรูปประเทศไทยสรุปสาระสำคัญการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลกับการปฎิรูปประเทศไทย
งานด้านความปลอดภัยทางถนนงานด้านความปลอดภัยทางถนน
กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่นกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
รายชื่อสถานพยาบาลที่ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมรายชื่อสถานพยาบาลที่ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
แผนบูรณาการภาคสังคม 9 องค์กร เพื่อช่วยเหลือผู้พ้นโทษและป้องกันการกระทำผิดซ้ำ ปี57-59แผนบูรณาการภาคสังคม 9 องค์กร เพื่อช่วยเหลือผู้พ้นโทษและป้องกันการกระทำผิดซ้ำ ปี57-59
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
แจ้งแนวทางการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินตามคำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางแจ้งแนวทางการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินตามคำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง
1 - 10 ถัดไป

 Facebook