ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

เริ่มค้นหา
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
คณะกรรมาธิการ
สันนิบาตเทศบาลภาค
ติดต่อสมาคม
เล่าสู่กันฟังกับปราณีต
  

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 
 

งบประมาณที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ( ปีงบประมาณ 2556 )

                รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 283 วรรคสาม กำหนดให้มีกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ เพื่อกำหนดการแบ่งอำนาจหน้าที่และการจัดสรรรายได้ระหว่างราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคกับ อปท. และระหว่าง อปท. ด้วยกันเอง โดยคำนึงถึงการกระจายอำนาจเพิ่มขึ้นตามระดับความสามารถของ อปท. ในแต่ละรูปแบบ และตามนัยมาตรา 30 (4) ของ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้รัฐจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท. คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ที่สุทธิของรัฐบาลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป และการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าที่จัดสรรให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ที่ได้จัดสรรไว้ จำนวน 126,013 ล้านบาท

                เพื่อให้การกระจายอำนาจให้แก่ อปท. สอดคล้องกับหลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ต้องการให้มีการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เพิ่มเติม สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างศักยภาพและเร่งรัดการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อปท. เองให้สูงขึ้น และลดความเหลื่อมล้ำทางการคลัง โดยจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มให้ อปท. ที่มีรายได้ต่ำ มีรายได้ที่เหมาะสมกับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางการคลังของท้องถิ่น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายและจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในด้านคุณภาพชีวิตดียิ่งขึ้น อีกทั้งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีจำเป็นเร่งด่วน โดยรวมภารกิจตามนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพคนชรา เบี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ค่าตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การบริหารจัดการน้ำ และภารกิจที่เกี่ยวกับการศึกษาของ อปท.  จึงเห็นควรกำหนดสัดส่วนรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่ อปท. ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลเป็นร้อยละ 27.27  หรือจำนวน 572,670 ล้านบาท โดยเป็นรายได้ของ อปท.  ทั้งที่จัดเก็บเองและรัฐบาลจัดเก็บให้และแบ่งให้ จำนวน 336,170 ล้านบาท และจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ อปท.  จำนวน 236,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่ได้รับการจัดสรร 221,091.8 ล้านบาท เป็นจำนวน 15,408.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0

การจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ลักษณะการจัดสรร

ปีงบประมาณ

+ เพิ่ม / - ลด

ปี 2555

ปี 2556

จำนวน

ร้อยละ

1. รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเองและรายได้ที่รัฐบาลเก็บให้และแบ่งให้

308,887.0

336,170.0

27,283.0

8.8

2. เงินอุดหนุน

221,091.8

236,500.0

15,408.2

10.2

    2.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล

205,418.7

220,606.8

15,188.1

7.4

    2.2 กรุงเทพมหานคร

14,219.7

14,419.8

200.1

1.4

    2.3 เมืองพัทยา

1,453.4

1,473.4

20.0

1.4

รวมทั้งสิ้น

529,978.8

572,670.0

42,691.2

19.0

  งบประมาณที่จัดสรรปี 2555

  งบประมาณที่จัดสรรปี 2556

  ตารางเปรียบเทียบรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2549-2556

     

 Web Part สำหรับการเชื่อมโยงสรุป