ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

เริ่มค้นหา
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
คณะกรรมาธิการ
สันนิบาตเทศบาลภาค
ติดต่อสมาคม
เล่าสู่กันฟังกับปราณีต
  

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 

 สรุปสาระสำคัญการประชุมใหญ่ ครั้งที่ 55 ประจำปี 2555

 

สรุปสาระสำคัญการประชุมใหญ่ ครั้งที่ 55 ประจำปี 2555

วันที่ 30 พฤษภาคม 2555

ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.00 น. นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด อุปนายกรักษาการในตำแหน่งนายก ส.ท.ท. เป็นประธานในการประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 55 โดยแบ่งการประชุมเป็น 2 ตอน คือ การประชุมทั่วไปและการประชุมธุรกิจ มีสาระสำคัญ ดังนี้

 

ก. การประชุมทั่วไป

   1. แถลงสาระสำคัญในการดำเนินงานระหว่างเดือนมิถุนายน 2553 ถึง เดือนพฤษภาคม 2555 โดยแถลงเป็นเอกสาร

   2. แต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อบังคับ 2 คณะ เพื่อทำหน้าที่ในการประชุมใหญ่ คือ

   คณะที่ 1 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ประกอบด้วยนายชวลิต วิเศษสิทธิกุล นายก ทต.บางจัก เป็นประธาน นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายก ทต.พลับพลานารายณ์ เป็นกรรมการ นายกมล เจนวาณิชยานนท์ ปลัดทม.ท่าเรือพระแท่น เป็นกรรมการ และเลขานุการ

   คณะที่ 2 คณะกรรมการตรวจสิทธิของผู้เข้าประชุม ประกอบด้วยนายโชคชัย พนมขวัญ นายก ทม.แพร่ เป็นประธาน นายพิชัย กิตติพันธ์วรกุล นายก ทต.หนองหิน เป็นกรรมการ นายวันชัย เทียนมงคล ปลัด ทต.นครชุม เป็นกรรมการ และเลขานุการ

   3. กำหนดสถานที่ประชุมใหญ่ ประจำปี 2556 เป็นพื้นที่จังหวัดเชียงราย ส่วนวันเวลา คณะกรรมาธิการบริหารเป็นผู้กำหนด

 

ข. การประชุมธุรกิจ

   1. เห็นชอบให้แก้ไขข้อบังคับ ส.ท.ท. พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2554 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 18 3(3) และข้อ 24 วรรคท้าย เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน และมีความชัดเจนในการปฏับัติ

   2. อนุมัติงบประมาณ ส.ท.ท. ประจำปี 2556 ซึ่งมีประมาณการรายรับ 64,250,000 บาท ประมาณการรายจ่าย 64,214,500 บาท รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามเอกสาร

   3. เห็นชอบให้นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด ประธานสันนิบาตเทศบาลภาคกลาง เป็นนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ปีบริหาร 2555 - 2557

   4. รับทราบการเลือกตั้งอุปนายก และกรรมาธิการจากภาคต่างๆ กรรมาธิการผู้แทนกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนกรุงเทพมหานคร (รายชื่อดูได้จาก www.nmt.or.th)

   หลังการประชุมแล้วเสร็จ นายก ส.ท.ท. นัดคณะกรรมาธิการบริหารประชุมครั้งแรกในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2555 เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานในปีบริหาร 2555 - 2557 เพื่อให้บรรลุผล และเป็นประโยชน์แก่เทศบาลในภาพรวม

 

                                                                                                  สำนักเลขาธิการ ส.ท.ท.

                                                                                                งานประชาสัมพันธ์

                                                                                               ข่าวที่ 4/2555

                                                                                               1 มิถุนายน 2555

     

 กำหนดการประชุมใหญ่ ส.ท.ท. ครั้งที่ 55 ประจำปี 2555

 รายละเอียดการประชุมใหญ่ ส.ท.ท. ครั้งที่ ๕๕ ประจำปี ๒๕๕๕  

   
วันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕  
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.      "ความร่วมมือของเทศบาลในการรับมือภัยพิบัติ"
   - นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   - นายวิบูลย์ สวงนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   - ว่าที่ ร.ต. สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา
   - ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.  ประชุมใหญ่ - ประชุมธุรกิจ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด รักษาการนายก ส.ท.ท. เป็นประธาน (ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม)
๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.  "การพัฒนาชุมชน ตามแนวพระราชดำริ" เทศบาลปิดทองหลังพระ : โครงการสืบสานแนวพระราชดำริ
   - พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  (ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม)
      และกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ
๑๕.๐๐ - ๑๕.๔๕ น.  โครงการความร่วมมือระหว่าง ส.ท.ท. กับองค์กรระหว่างประเทศ
   - โครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลในการจัดการเมืองสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    (Delgosea)
   - โครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๔ พรรษา (Low Carbon City)
   - ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโสมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสโครงการ (ดาวน์โหลด เอกสาร1,เอกสาร2)
   "ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลในการจัดการเมืองสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"
   - นายวิจัย อัมราลิขิต  นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม ผู้อำนวยการโครงการ "เทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๔ พรรษา"
   - นางธารี กาเมือง ผู้จัดการโครงการ "เทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๔ พรรษา" เป็นผู้ดำเนินการเสวนา
๑๕.๔๕ - ๑๗.๔๕ น.  ผลกระทบการจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, นโยบายประชานิยมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
   - ผศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย (ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม)
   - รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - นายวีระชัย ชมสาคร ผู้อำนวยการส่วนกระจายอำนาจด้านการเงินการคลัง สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนวจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม)
   - นายมานพ ปัทมาลัย นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ ประธานสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ
   
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕  
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.  การปรับตัวของท้องถิ่น สู่องค์กรสมัยใหม่ในยุค AEC
   - คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน อดีตปลัดกรุงเทพมหานคร และที่ปรึกษา ส.ท.ท.
๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.  นโยบายและแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น บรรยายพิเศษ
๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.  กรอบแนวคิดการร่างกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ
 - อาจารย์มีชัย ฤชุพันธ์ ประธานคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.  การตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 - นางสาวชัชพร พิณทุวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่ม สำนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม)
๑๔.๔๕ - ๑๖.๔๕ น.  ทำอย่างไรไม่ให้ผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ
 - นายสรรเสริญ พลเจียก รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
 - นายอุทิศ บัวศรี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายยุทธศาสตร์ ป.ป.ช. (ดาวน์โหลด เอกสาร1, เอกสาร2)
 - นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง ประธานอนุกรรมาธิการด้านกฎหมาย ส.ท.ท.

 เอกสาร

 VCD ประชุมใหญ่ ส.ท.ท. 2555