ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

เริ่มค้นหา
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
คณะกรรมาธิการ
สันนิบาตเทศบาลภาค
ติดต่อสมาคม
เล่าสู่กันฟังกับปราณีต
  

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด

เอกสาร power point วิทยากรบรรยายประชุมวิชาการและประชุมใหญ่ ประจำปี 2559เอกสาร power point วิทยากรบรรยายประชุมวิชาการและประชุมใหญ่ ประจำปี 2559
กำหนดการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่ ส.ท.ท.กำหนดการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่ ส.ท.ท.
ประชุมคณะกรรมาธิการบริหารและที่ปรึกษา คร้ังที่ 1/2559 ประชุมคณะกรรมาธิการบริหารและที่ปรึกษา คร้ังที่ 1/2559
power point การบรรยายพิเศษ เรื่อง "กฎหมายปกครองกับการพิจรณา"power point การบรรยายพิเศษ เรื่อง "กฎหมายปกครองกับการพิจรณา"
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการทิศทางท้องถิ่นไทย อดีต ปัจจุบัน และในอนาคต (สันนิบาตภาคกลาง)ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการทิศทางท้องถิ่นไทย อดีต ปัจจุบัน และในอนาคต (สันนิบาตภาคกลาง)
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการทิศทางท้องถิ่นไทย อดีต ปัจจุบัน และในอนาคต (สันนิบาตเทศบาลภาคใต้)ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการทิศทางท้องถิ่นไทย อดีต ปัจจุบัน และในอนาคต (สันนิบาตเทศบาลภาคใต้)
การประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ประจำปี 2559 ครั้งที่ 59การประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ประจำปี 2559 ครั้งที่ 59
ขอเชิญประชุมเสวนา เรื่องขยะ " การจัดการ วาระแห่งชาติ " ขอเชิญประชุมเสวนา เรื่องขยะ " การจัดการ วาระแห่งชาติ "
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการทิศทางท้องถิ่นไทย อดีต ปัจจุบัน และในอนาคต ภาคตะวันออกขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการทิศทางท้องถิ่นไทย อดีต ปัจจุบัน และในอนาคต ภาคตะวันออก
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการทิศทางท้องถิ่นไทย อดีต ปัจจุบัน และในอนาคต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการทิศทางท้องถิ่นไทย อดีต ปัจจุบัน และในอนาคต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 - 10 ถัดไป

 ภาพกิจกรรม

วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายก ส.ท.ท. แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนแสดงจุดยืน ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
วันที่ 27-28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายก ส.ท.ท. ได้จัดประชุมสัมมนาวิชาการ 5 ภาค เรื่องทิศทางท้องถิ่นไทย อดีต ปัจจุบัน...อนาคต ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง ( นายก ส.ท.ท.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมรามจิตติ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ กทม.ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายก ส.ท.ท. กล่าวต้อนรับ โดยนายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ และได้ยื่นหนังสือขอความกรุณาทบทวนเงินงบประมาณปี 2560 ต่อท่านใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
นายสัมฤทธิ์ ด้วงโสน ประธานสันนิบาตเทศบาลภาคกลาง กำหนดจัดประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สันนิบาตเทศบาลภาคกลางครั้งที่3/2559 โดย นายนพดล ขาวมะลิ ปลัดอำเภอเกาะสมุย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสมุยปาลใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
รูปภาพ 
หัวข้อข่าว 
รายละเอียดข่าว 
1 - 5 ถัดไป

 ปฏิรูปประเทศ

กำลังเรียกข้อมูล

 ข่าวเทศบาล

กำลังเรียกข้อมูล
 
   

 ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท.

< กรกฎาคม 2559 >
 จ.  อ.  พ.  พฤ.  ศ.  ส.  อา. 
 27 
 28 
 29 
 30 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 

 ข่าวเด่น/สาระน่ารู้/พ.ร.บ.

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
สรุปสาระสาคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 3/2559 สรุปสาระสาคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 3/2559
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ครั้งที่ 3/2558รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ครั้งที่ 3/2558
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 2/2559สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 2/2559
การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาและให้ข้อเสนอแนะ ด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณของ อปท. คร้ังที่ 1 /2559  การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาและให้ข้อเสนอแนะ ด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณของ อปท. คร้ังที่ 1 /2559
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. คร้ังที่1/2559สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. คร้ังที่1/2559
คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ
ผลการหารือระหว่าง 3 สมาคม อปท. กับ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินผลการหารือระหว่าง 3 สมาคม อปท. กับ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
การประชุม กรณี 3 สมาคม อปท เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมการประชุม กรณี 3 สมาคม อปท เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
1 - 10 ถัดไป

 Facebook