ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

เริ่มค้นหา
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
คณะกรรมาธิการ
สันนิบาตเทศบาลภาค
ติดต่อสมาคม
เล่าสู่กันฟังกับปราณีต
  

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการทิศทางท้องถิ่นไทย อดีต ปัจจุบัน และในอนาคต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการทิศทางท้องถิ่นไทย อดีต ปัจจุบัน และในอนาคต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559สร้าง
ขอเชิญประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สันนิบาตเทศบาลภาคกลางขอเชิญประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สันนิบาตเทศบาลภาคกลางสร้าง
ขอความร่วมมือจัดส่งบุคคลากรเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆขอความร่วมมือจัดส่งบุคคลากรเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
ขอเชิญชมเทปบันทึกภาพพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอเชิญชมเทปบันทึกภาพพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สันนิบาตเทศบาลภาคกลางประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สันนิบาตเทศบาลภาคกลาง
ขอเชิญชวนเทศบาลทั่วประเทศ สมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559ขอเชิญชวนเทศบาลทั่วประเทศ สมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559
โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
รวมระเบียบ  หนังสือสั่งการ  และหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับ การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ล่าสุด ปี พ.ศ.2559  รวมระเบียบ หนังสือสั่งการ และหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับ การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ล่าสุด ปี พ.ศ.2559
ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ
1 - 10 ถัดไป

 ภาพกิจกรรม

วันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.30 น. นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายก ส.ท.ท. ได้มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนเงินทอดผ้าป่า 3R "ขยะจากใจ ปีที่ 2 ...ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย จัดประชุมปฏิบัติการโครงการปั่นล้อมเมือง เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 8:30-12:00 น นายอิศเรศ ฐิติมานะกุล ร่วมในพิธีเปิดโครงการการประชุมวิชาการ การพยาบาลโรคพาร์กินสัน ครั้งที่ 1 สภากาชาดไทย ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายก ส.ท.ท. ได้มอบหมายให้ นายอิศเรศ ฐิติมานะกุล เลขาธิการ ส.ท.ท. เป็นตัวแทน ส.ท.ท. แสดงความยินดีกับ นายทรงยศ อรัญยกานนท์ ที่ได้กลับมาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองท่าผา ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายก ส.ท.ท. มอบหมายให้ นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรม รวมพลังเครือข่าย วิ่งโบกี้ 99 ขบวนหลักประกันสุขภาพ สปสช. ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
รูปภาพ 
หัวข้อข่าว 
รายละเอียดข่าว 
1 - 5 ถัดไป

 ปฏิรูปประเทศ

กำลังเรียกข้อมูล

 ข่าวเทศบาล

กำลังเรียกข้อมูล
 
   

 ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท.

< พฤษภาคม 2559 >
 จ.  อ.  พ.  พฤ.  ศ.  ส.  อา. 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 

 ข่าวเด่น/สาระน่ารู้/พ.ร.บ.

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559สร้าง
สรุปสาระสาคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 3/2559 สรุปสาระสาคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 3/2559
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ครั้งที่ 3/2558รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ครั้งที่ 3/2558
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 2/2559สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 2/2559
การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาและให้ข้อเสนอแนะ ด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณของ อปท. คร้ังที่ 1 /2559  การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาและให้ข้อเสนอแนะ ด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณของ อปท. คร้ังที่ 1 /2559
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. คร้ังที่1/2559สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. คร้ังที่1/2559
คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ
ผลการหารือระหว่าง 3 สมาคม อปท. กับ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินผลการหารือระหว่าง 3 สมาคม อปท. กับ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
การประชุม กรณี 3 สมาคม อปท เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมการประชุม กรณี 3 สมาคม อปท เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
1 - 10 ถัดไป

 Facebook