ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

เริ่มค้นหา
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
คณะกรรมาธิการ
สันนิบาตเทศบาลภาค
ติดต่อสมาคม
เล่าสู่กันฟังกับปราณีต
  

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด

เอกสาร...บันทึกวิเคราะห์-ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอปทเอกสาร...บันทึกวิเคราะห์-ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอปท
เอกสาร.....ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเอกสาร.....ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เอกสารโครงการวางผังนโยบายพัฒนาพื้นที่ กลุ่มอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ...เอกสารโครงการวางผังนโยบายพัฒนาพื้นที่ กลุ่มอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ...
ขอเชิญประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคกลาง ในวันศุกร์ที่ 2 ก.ย.59ขอเชิญประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคกลาง ในวันศุกร์ที่ 2 ก.ย.59
เอกสาร...การเงินการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปี 2559เอกสาร...การเงินการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปี 2559
เอกสารแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับปัญหางบประมาณเงินอุดหนุนไม่พอจ่าย.....เอกสารแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับปัญหางบประมาณเงินอุดหนุนไม่พอจ่าย.....
ประกาศสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครลูกจ้าง ส.ท.ท.ประกาศสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครลูกจ้าง ส.ท.ท.
การประชุมทางวิชการและการประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2559การประชุมทางวิชการและการประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2559
การประชุมทางวิชาการและการประชุมธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัด และที่ปรึกษา ส.ท.ท. ครั้งที่่ 6/2559การประชุมทางวิชาการและการประชุมธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัด และที่ปรึกษา ส.ท.ท. ครั้งที่่ 6/2559
ขอเชิญชวนให้ อปท. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 : 3Ds เปลี่ยนประเทศไทยขอเชิญชวนให้ อปท. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 : 3Ds เปลี่ยนประเทศไทย
1 - 10 ถัดไป

 ภาพกิจกรรม

วันที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายก ส.ท.ท. เป็นประธานการประชุมทางวิชาการและการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่6/2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ส.ท.ท.ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
วันที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายก ส.ท.ท. ได้จัดประชุมการประชุมทางวิชาการและการประชุมประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดและที่ปรึกษา ส.ท.ท. ครั้งที่ 6/2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ส.ท.ท.ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
วันที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.30 น. นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายก ส.ท.ท. ได้เข้าร่วมการประชุมประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัด ภาคตะวันออก ณ ห้องประชุมชั้น 2 ส.ท.ท.ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
วันที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น. นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายก ส.ท.ท. ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือกรอบการดำเนินงานและการบริหารงานของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมชั้น 2 ส.ท.ท.ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายก ส.ท.ท. มอบหมายให้ นายชัยสิทธิ์ อาศิระวิชัย รองเลขาฯ ส.ท.ท. ปฏิบัติหน้าที่ เลขาฯ ส.ท.ท. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและการสงเคราะห์ผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษ ในวันที่ 8 ส.ค. 59ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
รูปภาพ 
หัวข้อข่าว 
รายละเอียดข่าว 
1 - 5 ถัดไป

 ปฏิรูปประเทศ

กำลังเรียกข้อมูล

 ข่าวเทศบาล

กำลังเรียกข้อมูล
 
   

 ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท.

< สิงหาคม 2559 >
 จ.  อ.  พ.  พฤ.  ศ.  ส.  อา. 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 1 
 2 
 3 
 4 

 ข่าวเด่น/สาระน่ารู้/พ.ร.บ.

เอกสารการบริหารงานบุคคล (โดย นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ )เอกสารการบริหารงานบุคคล (โดย นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ )
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
สรุปสาระสาคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 3/2559 สรุปสาระสาคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 3/2559
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ครั้งที่ 3/2558รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ครั้งที่ 3/2558
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 2/2559สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 2/2559
การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาและให้ข้อเสนอแนะ ด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณของ อปท. คร้ังที่ 1 /2559  การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาและให้ข้อเสนอแนะ ด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณของ อปท. คร้ังที่ 1 /2559
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. คร้ังที่1/2559สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. คร้ังที่1/2559
คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ
ผลการหารือระหว่าง 3 สมาคม อปท. กับ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินผลการหารือระหว่าง 3 สมาคม อปท. กับ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
1 - 10 ถัดไป

 Facebook