ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เริ่มค้นหา
แม่แบบเกษตรพอเพียง
เกษตรพอเพียง
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
แม่แบบเกษตรพอเพียง > โครงการสร้างบ้านคนดีมีน้ำใจ  

โครงการสร้างบ้านคนดีมีน้ำใจ

Modify settings and columns

เทศบาลตำบลหลักห้า จัดโครงการสร้างบ้านคนดีมีน้ำใจ

 

   เทศบาลตำบลหลักห้า จัดโครงการสร้างบ้านคนดีมีน้ำใจ ช่วยเพื่อนมนุษย์..... สู่กุศลอันยิ่งใหญ่ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นปีมหามงคลยิ่งใหญ่สำหรับปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ จังหวัดสมุทรสาครมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างของชาวไทยและชาวโลก

   จังหวัดสมุทรสาครร่วมกับเทศบาลตำบลหลักห้าได้จัดทำ โครงการสร้างบ้านพักอาศัย ๑ หลัง ๑ ตำบล ให้กับผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ขึ้นมา นายธีระบูลย์ โพบุคดี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้ร่วมดำเนินโครงการดังกล่าวกับสำนักงานเทศบาลตำบลหลักห้าโดยขอความร่วมมือมายังนายอำเภอบ้านแพ้ว

   นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหลักห้าพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้าน ทำการสำรวจประชากรที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบโดยมุ่งเน้นผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งให้ใช้ชีวิตอย่างเดียวดายว่ามีความเป็นอยู่อย่างไรโดยให้มุ่งเน้นไปในเรื่องที่พักอาศัยเป็นหลักเพื่อจะได้จัดสรรงบประมาณสร้างบ้านให้สามารถอยู่อาศัยได้โดยปราศจากการถูกรบกวนจากธรรมชาติ

   สำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติสร้างบ้านพักอาศัยให้ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี ๒๕๕๐ นี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ นายไกรลาศ รัตนโอฬาร นายอำเภอบ้านแพ้ว ที่ได้ตอบสนองโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบ้านของ นางระยอง ชื่นสุวรรณ อายุ ๖๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๖๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งบ้านสร้างหลังดังกล่าวมีความเดือนร้อนจริงๆ ในปัจจุบันหน่วยราชการยังเข้าไปไม่ถึงความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริง

   ต้องปรับแผนให้เป็นเชิงรุกทั้งหมด ประชาชนจะได้มีขวัญและกำลังใจ มีทัศนคติที่ดีต่อข้าราชการมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญต้องปรับปรุงข้าราชการให้ปฏิบัติตนเป็นผู้รับใช้ประชาชนไมใช่ทำตัวเป็นเจ้านายของประชาชน นางขวัญดาว สุมนัส นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหลักห้า การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ถือเป็นคนที่สังคมต้องช่วยกันเหลียวแล โดยเฉพาะในเรื่องของความเป็นอยู่ เพราะบางคนอยู่อย่างยากลำบาก ทุกข์ยากแสนสาหัส ผู้สูงอายุบางคนไม่สามรถออกไปหากินได้ นอนรอวันจากโลกไปเหมือนไม้ใกล้ฝั่ง ซึ่งคนในสังคม

   โดยเฉพาะคนไทย นับว่าเป็นคนที่มีน้ำใจ ชอบช่วยเหลืออยู่แล้ว โครงการดีๆ อย่างนี้จึงมีอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันให้พ้นทุกข์ภัย..................


สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 13/8 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 Tel.02-448-5645,02-448-5266