ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เริ่มค้นหา
แม่แบบเกษตรพอเพียง
เกษตรพอเพียง
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
แม่แบบเกษตรพอเพียง > วิสัยทัศน์และนโยบาย  

วิสัยทัศน์และนโยบาย

Modify settings and columns
ตัวอย่าง-วิสัยทัศน์และนโยบาย
วิสัยทัศน์
     “การจัดการที่ดี  มีประชาชนร่วมพัฒนา  บริการก้าวหน้า  การศึกษาเข้มแข็ง  แหล่งท่องเที่ยวน่าชม  ดำรงวัฒนธรรมประเพณี”
นโยบาย
           เทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้รับการประกาศฐานะให้เป็นเทศบาลตำบลบ้านดู่ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม  2547 และได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิสภาเทศบาล ในวันที่ 31 ตุลาคม 2548 มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งของ นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลครบ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2548
          ได้มีการเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548 และนายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาเทสบาลตำบล เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเทศบาลตำบล 7
ประการ  คือ
          
1. 
การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
          
2. 
การพัฒนาเศรฐกิจชุมชน
          
3. 
การส่งเสริมการท่องเที่ยว
          
4. 
การส่งเสริมการศึกษาท้องถิ่นและการจัดระเบียบสังคม
          
5. 
การส่งเสริม ศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
          
6. 
การส่งเสริมสุขภาพอนามัย
          
7. 
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
           เทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  12 ) พ.ศ. 2546 มาตรา 48 ทศ วรรค 5 ความว่า "ให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี"
           นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ ได้รวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา  ความต้องการของแต่ละหมู่บ้านทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มาจัดทำเป้นเทศบัญญัติงบประมาณปี 2550 เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติให่มีผลใช้ได้เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2549 โดยตั้งงบประมาฯรายจ่ายตามเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2550 เป็นจำนวนเงิน 50,000,000.00 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ดังนั้นจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปี งบประมาณ 2550 โดยแบ่งตามส่วนงาน

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 13/8 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 Tel.02-448-5645,02-448-5266