ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แม่แบบโครงการเด่นเทศบาล

เริ่มค้นหา
แม่แบบโครงการเด่นเทศบาล
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
แม่แบบโครงการเด่นเทศบาล > โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2550  

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2550

เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
งบประมาณ ปี 51
แผนพัฒนาเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
Modify settings and columns
ชื่อโครงการ ตัวอย่างโครงการ-โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2550
ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล
       ปัจจุบันสถานการณ์การติดยาเสพติดของของเยาวชนมีจำนวนมากขึ้น เพื่อให้เยาวชนในเขตอำเภอวาริชภูมิ และใกล้เคียงได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของตนเอง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของนักกีฬา เพื่อให้เกิดความรักสามัคคี เทศบาลตำบลวาริชภูมิจึงได้จัดแข่งขันกีฬาต้าน
รายละเอียด
ขั้นตอนในการดำเนินโครงการ
1. ร่างระเบียบกฎกติกาการแข่งขัน กำหนดระยะเวลาการแข่งขัน พิธีเปิด – พิธีปิด
2. รับสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขัน
3. จับสลากแบ่งสาย
4. ดำเนินการแข่งขัน
5. สรุปผล มอบรางวัล
ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

   วันที่ 11 พฤษจิกายน 2550

   รายละเอียดแบบกราฟ

งบประมาณในการดำเนินโครงการ  
รายละเอียดงบประมาญ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถผลักดันให้นักกีฬามีการขยายตัวและตื่นตัว
2. ประชาชนและเยาวชนเล็งเห็นคุณค่า การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หลีกเลี่ยงสารเสพติด
3. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาขนและเยาวชนในชุมชน
เป้าหมาย
ด้านปริมาณ   ประชาชนและเยาวชน อำเภอวาริชภูมิ และอำเภอใกล้เคียง
ด้านคุณภาพ   ประชาชนและเยาวชนได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมพลานามัยทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และการมองเห็นคุณค่าของการเล่นกีฬาได้ดียิ่งขึ้น