ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แม่แบบโครงการเด่นเทศบาล

เริ่มค้นหา
แม่แบบโครงการเด่นเทศบาล
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
แม่แบบโครงการเด่นเทศบาล > โครงการสัปดาห์วันวิสาขบูชา ประจำปี 2550  

โครงการสัปดาห์วันวิสาขบูชา ประจำปี 2550

เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
งบประมาณ ปี 51
แผนพัฒนาเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
Modify settings and columns
ชื่อโครงการ ตัวอย่างโครงการ-โครงการสัปดาห์วันวิสาขบูชา ประจำปี 2550
ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล
       จังหวัดสกลนครได้กำหนดจัดงานสัปดาห์วิสาขบูชา ประจำปี 2550 ขึ้น ระหว่างวันที่ 25 - 31 พฤษภาคม 2550 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ กอรปกับ วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก (VISAKHAPUJA DAY) จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมตลอดระยะเวลา 7 วัน ตามสมญานาม เมืองแอ่งธรรมะ สกลนคร ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมที่มีความงดงามพร้อมทั้งฟื้นฟูวัฒนธรรมแบบย้อนยุค และได้จัดกิจกรรมในวันสำคัญนี้เป็นประจำทุกปี โดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมการประกวดซึ่งประกอบด้วย การประกวดทุงโบราณ, โคมบัวบูชาประเภทแขวน, โคมบัวบูชาประเภทถือ และโคมบัวบูชาประเภทตกแต่งรถยนต์ขบวนแห่ ซึ่งกิจกรรมงานสัปดาห์วิสาขบูชาเป็นกิจกรรมที่ดี ประชาชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนควรให้การส่งเสริมและมีส่วนร่วม เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังของพุทธศาสนิกชน และเป็นการสืบทอดกิจกรรมวันวิสาขบูชาให้คงอยู่สืบไป

                                       วัตถุประสงค์ 
                                   1. เพื่อเป็นการส่งเสริมและทำนุบำรุงพุทธศาสนา 
                                   2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนคร
                                   3. เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานเทศบาลตำบลวาริชภูมิได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมวันวิสาขบูชา                              4. เพื่อให้กิจกรรมวันวิสาขบูชาคงอยู่สืบไป
ขั้นตอนในการดำเนินโครงการ
 
ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

 

   วันที่ 25 พฤษจกายน 2550 

    รายละเอียดแบบกราฟ

งบประมาณในการดำเนินโครงการ
   สำนักงานเทศบาลตำบลวาริชภูมิ กองการศึกษา ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น จำนวน 50,000 บาท ดังนี้

   - จ้างเหมาทำโคมบัวบูชาประเภทตกแต่งรถยนต์ 50,000 บาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชน และเยาวชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปตระหนักและ เห็นคุณค่าของพุทธศาสนา ช่วยกันทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป
2. มีนักท่องเที่ยวเข้าชมกิจกรรมสัปดาห์วันวิสาขบูชา ทำให้เกิดรายได้แก่ประชาชน ส่งผลให้เศรษฐกิจของจังหวัดสกลนครดีขึ้น
3. จังหวัดสกลนครมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เป้าหมาย
1. บุคลากรของหน่วยงานเทศบาลตำบลวาริชภูมิได้เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิสาขบูชา
2. ส่งโคมบัวบูชาประเภทตกแต่งรถยนต์เข้าร่วมประกวด 1 คัน