ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เริ่มค้นหา
แม่แบบบริการสังคม
บริการสังคม
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อื่นๆ
  
แม่แบบบริการสังคม > สถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี  

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี

Modify settings and columns
ตัวอย่าง-สถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี

      กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสัมคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดบริการให้การสงเคราะห์เด็กหญิงในรูปสถานสงเคราะห์ ในระยะแรก มีเพียง 2 แห่ง คือ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี สถานสงเคราะห์ ์ทั้งสอง แห่งนี้ต้องการรับเด็กเกินเป็นจำนวนมาก เด็กต้องอยู่อย่างแออัด อีกทั้งมีเด็กด้อย โอกาสซึ่งจำเป็นต้องได้รับการอุปการะในสถานสงเคราะห์อีกเป็นจำนวนมาก

คณะรัฐมนตรี จึงได้อนุมัติจัดตั้งสถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรีขึ้นอีกแห่ง ที่เลขที่ 137 หมู่ 7 ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยแบ่งพื้นที่จำนวน 115 ไร่ อ่านต่อ

เพื่อให้การอุปการะเลี้ยงดู สงเคราะห์และพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมในด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม การศึกษา อาชีพและอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เพื่อให้เด็กมีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จะช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวและสังคมได้อย่างมีคุณภาพต่อไป

      เด็กหญิง อายุ 6-18 ปี หรือมากกว่า แต่ยังเรียนไม่จบชั้นสูงสุด ที่สามารถเรียนได้และสมควรได้ ้รับการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพ จำนวนปีละ 150 คน ดังนี้
      1. เด็กกำพร้า อนาถา เร่ร่อน ไร้ที่พึ่ง พลัดหลง ถูกทอดทิ้งในครอบครัวยากจน ขาดแคลน
      2. เด็กที่บิดา มารดาหรือผู้ปกครองเลี้ยงดูไม่เหมาะสมต้องโทษจำคุก เป็นผู้รับบริการในสถานสงเคราะห์อื่น หรือเป็นชนกลุ่มน้อย
      3. เด็กที่มีปัญหาความประพฤติ เด็กถูกล่อลวง ชักจูงหรือถูกใช้เป็นเครื่องมือในการประพฤติผิดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
      4. เด็กที่ถูกละเมิดทั้งทางร่างกายและจิตใจ
                             

 

 

 

      1. จบการศึกษาและมีงานทำ
      2. ผู้ปกครองรับกลับไปอุปการะเอง
      3. มีครอบครัวขอรับไปอุปถัมภ์หรือขอจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรม
      4. ส่งต่อไปสถานสงเคราะห์อื่น
      5. หลบหนี
      6. ถึงแก่กรรม

       ถ้าท่านพบเด็กพลัดหลง ไร้ที่พึ่ง สมควรได้รับการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพ
      1. กรุงเทพฯ ติดต่อท่ สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าผู้หญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคม และสวัดิการ
      2. ต่างจังหวัด ติดต่อพัฒนาสังคมจังหวัด หรือหน่วยงานทุกแห่งของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิ การ
      3. จังหวัดสระบุรี หรือใกล้เคียง ติดต่อสถานสงเคราะห์

ผู้มีจิตศรัทธาประสงค์จะบริจาคทุนการศึกษา เลี้ยงอาหาร ขนม เสื้อผ้า ของใช้ส่วนตัวสำหรับเด็ก และอื่นๆ โปรดติดต่อ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี

 

1. บริการด้านปัจจัยพื้นฐาน
    1.1 จัดที่พักอาศัยในลักษณะอาคารพัก จำนวน 4 อาคาร ที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ แต่ละอาคารมีแม่บ้านอยู่ประจำ เพื่อให้การดูแลอบรมสั่งสอน ให้คำปรึกษา ให้ความรัก ความอบอุ่นแก่เด็กอย่างใกล้ชิด

   1.2 จัดอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการให้อย่างพอเพียง โดยให้เด็กแต่ละอาคารทำอาหาร รับประทานเอง รวมทั้งมีอาหารหลังเลิกเรียนทุกวัน
   1.3 จัดเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ชุดนักเรียน ของใช้ประจำวันอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
   1.4 ตรวจสุขภาพประจำปี สร้างภูมิคุ้มกัน ดูแลทันตะอนามัย ให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่เด็ก
   1.5 ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และส่งเด็กป่วยมากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล

2. บริการด้านการศึกษา
   2.1 เด็กเข้าเรียนในระบบโรงเรียน ร่วมกับเด็กทั่วไปตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงปริญญาตรี
   2.2 ส่งเด็กเรียนช้าเข้าฝึกอาชีพ ที่ศูนย์สงเคราะห์ศูนย์ฝึกอาชีพ ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และทดลองงานภายนอกสถานสงเคราะห์

 

 

 

3. บริการด้านสงเคราะห์
   3.1 จัดทำประวัติเด็ก ติดตามประวัติเอกสารหลักฐาน ติดตามครอบครัว ทำบันทึกพฤติกรรม ความเปลี่ยนแปลง
   3.2 ป้องกัน แก้ไข บำบัด และพัฒนาเด็ก ทั้งรายบุคคลและกลุ่ม หรือประชุมรายกรณี
   3.3 ให้คำปรึกษา แนะนำ แนะแนวทุกด้าน
   3.4 จัดหางานและติดตามประเมินผลกรณีเด็กพ้นจากสถานสงเคราะห์แล้ว

4. บริการด้านนันทนาการและกิจกรรมต่างๆ
   4.1 ให้เด็กฝึกกายบริหาร ออกกำลัง เล่นกีฬา
   4.2 จัดโครงการภาพยนต์โรงเล็ก
   4.3 จัดงานรื่นเริง และกิจกรรมตามเทศกาลต่าง ๆ
   4.4 ส่งเข้าร่วมกิจกรรมภายนอก เช่น ค่ายพักแรมวันสำคัญทางศาสนา
   4.5 ให้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์
   4.6 จัดตั้งกลุ่มสนใจตามความต้องการของเด็กแต่ละคน


5. บริการจัดหางาน
   ให้ติดต่อดำเนินการจัดหางานให้แก่เด็กช่วงปิดภาคเรียนและที่สำเร็จการศึกษา รวมทั้งเด็กที่จบ หลักสูตรวิชาชีพให้ตามความเหมาะสม ตามความสามารถและความสนใจของแต่ละคน

 
1. สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
2. สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
3. สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านความหวังเมตตา จ.นครนายก

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 13/8 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 Tel.02-448-5645,02-448-5266