เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
การศึกษา
ประวัติเทศบาล
เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
เอกสารของเทศบาล
ติดต่อเทศบาล
เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ > ผลงานวิจัยโรงเรียนอำนาจเจริญ  

ผลงานวิจัยโรงเรียนอำนาจเจริญ

Modify settings and columns

ผลงานวิจัย

รายละเอียด ความเป็นมา
ความเป็นมา
-   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพมุ่งเน้นเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่จัดให้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม การเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกด้วยตนเองตามความถนัดและความเข้าใจอย่างแท้จริง
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญได้จัดให้มีกิจกรรมชมรมตามความสนใจของนักเรียนจำนวน 8 ชมรม คือ ชมรมรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ชมรมโรงเรียนสวยด้วยมือหนู ชมรมตั้งจิตให้มั่น ชมรมหนูน้อยรักษ์การอ่าน ชมรมนาฏศิลป์ ชมรม English is fun ชมรมฟุตบอล ชมรมวอลเลย์บอล
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของที่ปรึกษากิจกรรมชมรมในด้านความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมชมรมเพื่อนำผลไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการจัดกิจกรรมของชมรม กำหนดนโยบาย วางแผนพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน
นวคิดทฤษฎี
-   ทฤษฏีความต้องการตามลำดับขั้นของมาสโลว์ ( Maslow s Hierarchy of Needs ) โดยได้ศึกษาเกี่ยวกับการจูงใจจากความต้องการของมนุษย์มีลักษณะเป็นลำดับขั้นจากต่ำไปหาสูง ได้แก่ความต้องการด้านร่างกาย ความต้องการด้านความปลอดภัย ความต้องการด้านสังคม ความต้องการที่จะได้รับการยอมรับการยกย่องในสังคม และความต้องการที่จะได้รับความสำเร็จในชีวิต
วัตถุประสงค์
-   1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่ปรึกษากิจกรรมชมรมต่อการจัดกิจกรรมชมรมโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
-   2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่ปรึกษากิจกรรมชมรมต่อการจัดกิจกรรมชมรมโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ จำแนกตามสถานภาพของครู
สมมุติฐานการวิจัย
-   ครูที่ปรึกษากิจกรรมชมรมที่มีสถานภาพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมชมรมโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญแตกต่างกัน
ระเบียบวิธีวิจัย
-
ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง
-    ครูที่ปรึกษากิจกรรมชมรมโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2547 จำนวน 58 คน
-    ครูที่ปรึกษากิจกรรมชมรมโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2547 จำนวน 27 คน โดยวิธีการสุ่มแบบง่าย
ตัวแปร
-
นิยามศัพท์
-
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
-    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่ปรึกษากิจกรรมชมรมต่อการจัดกิจกรรมชมรมโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2547 ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสำรวจรายการ ( Check-List )
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่ปรึกษากิจกรรมชมรมต่อการจัดกิจกรรมชมรมโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ ระดับความพึงพอใจมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
พึงพอใจมากที่สุด ได้ 5 คะแนน
พึงพอใจมาก ได้ 4 คะแนน
พึงพอใจปานกลาง ได้ 3 คะแนน
พึงพอใจน้อย ได้ 2 คะแนน
พึงพอใจน้อยที่สุด ได้ 1 คะแนน
โดยข้อคำถามครอบคลุมงานทั้ง 3 ด้าน จำนวน 20 ข้อ ได้แก่
ปัจจัยด้านการวางแผน จำนวน 7 ข้อ
ปัจจัยด้านกระบวนการ จำนวน 8 ข้อ
ปัจจัยด้านผลผลิต จำนวน 5 ข้อ
วิธีการรวบรวมข้อมูล
-
การวิเคราะห์ข้อมูล
-     ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามนำมาทำการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามลำดับขั้นตอนดังนี้
     1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ
     2. ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูที่ปรึกษากิจกรรมชมรมต่อการจัดกิจกรรมชมรมโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D ) แปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยถือเกณฑ์ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายความว่า พึงพอใจมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายความว่า พึงพอใจมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายความว่า พึงพอใจปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายความว่า พึงพอใจน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายความว่า พึงพอใจน้อยที่สุด
3. เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่ปรึกษากิจกรรมชมรมที่มีต่อการจัดกิจกรรมชมรมโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ จำแนกตาม เพศ อายุ ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One-Way Analysis of Variance ) หากมีความแตกต่างกันอย่างงมีนัยสำคัญทางสถิติจะเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่ ตามวิธีของเชฟเฟ ( Scheff’s Post hoc Comparison )
สรุปผลวิจัย
-    1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.70 มีอายุระหว่าง 36-50 ปี ร้อยละ 44.40 
      2. ความพึงพอใจของครูที่ปรึกษากิจกรรมชมรมทีมีต่อการจัดกิจกรรมชมรมโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ แยกเป็นรายด้านดังนี้
         2.1 ด้านการวางแผน
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชมรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านนี้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเพื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจระดับมากในด้านการมีหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
         2.2 ด้านกระบวนการ
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชมรมมีความพึงพอใจในด้านนี้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจมากคือ กิจกรรมชมรมปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกความเป็นประชาธิปไตย
         2.3 ด้านผลผลิต
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชมรมมีความพึงพอใจในด้านนี้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความพึงพอใจระดับมากที่สุด คือผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน
     3. เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่ปรึกษากิจกรรมชมรมที่มีต่อการจัดกิจกรรมชมรมโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ จำแนกตามสถานภาพปรากฏผลดังนี้
        3.1 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมชมรมทั้ง 3 ด้าน ครูที่ปรึกษากิจกรรมชมรมที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมชมรมไม่แตกต่างกัน
        3.2 ครูที่ปรึกษากิจกรรมชมรมทุกระดับอายุ มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ข้อเสนอแนะ
-     1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยเพื่อนำไปใช้
          1.1 ด้านการวางแผน ครูที่ปรึกษากิจกรรมร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมชมรมและควรให้ผู้ปกครองเข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมชมรม
          1.2 ด้านกระบวนการ ครูที่ปรึกษากิจกรรมชมรมควรจัดเตรียม จัดหาสื่อ แหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม อาจใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ที่มีในชุมชนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า
          1.3 ด้านผลผลิต ครูที่ปรึกษากิจกรรมชมรมได้แนะนำให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง
     2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
          2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมชมรมทุกคน
          2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมชมรมโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ จากประชากรกลุ่มอื่นๆ เช่น ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนทั่วไป