เทศบาลตำบลห้วยราช
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลห้วยราช > ประวัติเทศบาล  

ประวัติเทศบาล

เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาเทศบาล
ประกาศ,คำสั่ง,รายงานการประชุม
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ
แจ้งปัญหา/กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
Modify settings and columns

 

ประวัติความเป็นมา

 

ลักษณะทั่วไป 


      เทศบาลตำบลห้วยราช  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์เป็นราชการ “สุขาภิบาลห้วยราช”  ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542  สุขาภิบาลห้วยราชจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะ  เป็นเทศบาลตำบลห้วยราช  ประกอบกับได้มีพระราชกฤษฎีกายุบรวมสภาตำบลห้วยราช เข้ากับเทศบาลตำบลห้วยราช  จึงทำให้มีพื้นที่ครอบคลุม 2  ตำบล คือ

           1. ตำบลห้วยราช  ซึ่งประกอบด้วย  หมู่  3 ชุมชนตลาดห้วยราช (บางส่วนของชุมชนตลาดห้วยขึ้นอยู่กับองค์การบริหารส่วน
     ตำบลห้วยราช)  หมู่  5 ชุมชนบ้านบุตาแพง  หมู่  10  ชุมชนบ้านสุขสมบูรณ์

   2. ตำบลห้วยราชา  มี  หมู่  1  ชุมชน       บ้านห้วยราช  หมู่  2 ชุมชนบ้านตะครอง  หมู่  3 ชุมชนบ้านเมืองต่ำ หมู่ 4  ชุมชนบ้านส่วนรวม  หมู่  5 ชุมชนบ้านตะไก้ หมู่  6  ชุมชนบ้านห้วยแก้ว  หมู่  7 ชุมชนบ้านเพชร หมู่  8  ชุมชนบ้านห้วยราชพัฒนา หมู่  9  ชุมชนบ้านห้วยราชาและหมู่  10  ชุมชนบ้านสวายเจริญ 

   รวมมีพื้นที่ทั้งหมด  18 ตารางกิโลเมตร 

ที่ตั้ง  อาณาเขต 

          สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยราช 

                ตั้งอยู่เลขที่  199 ถนนสุขาภิบาล 3  ตำบลห้วยราชอำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์  มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้


  ทิศเหนือ        ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลสามแวง
  ทิศใต้           ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช
  ทิศตะวันออก   ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช และองค์บริหารส่วนตำบลบ้านตะโก
  ทิศตะวันตก    ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช