ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
 
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ > ข้อมูลสภาพทั่วไป  

ข้อมูลสภาพทั่วไป

Modify settings and columns
 
       

  รหัสองค์กร - ชื่อองค์กร -
  ประเภทองค์กร - ขนาดองค์กร -
 
ที่ตั้งหน่วยงาน
เลขที่ -   หมู่ 1
ถนน เทียมดิษฐ์อิทิศ   จังหวัด บุรีรัมย์
อำเภอ ลำปลายมาศ   ตำบล ลำปลายมาศ
รหัสไปรษณีย์ 31130      
 
ข้อมูลเจ้าหน้าที่ 
นายก ฯ      
ชื่อ นายพินิจ    สกุล ผลประดับเพ็ชร์
เพศ ชาย วาระในการดำรงตำแหน่งถึงวันที่ -
ปลัด       
ชื่อ นายบรรรจง สกุล ศรีหาบุญทัน
เพศ ชาย    
ผู้ตอบแบบสอบถาม      
ชื่อ นางจันทร์ฉาย สกุล สายรัมย์
โทรศัพท์ 0860652991 e-mail -
ชื่อเว็บไซต์ขององค์กร www.nmt.or.th/burirum/lamplaimat
   
 
ลักษณะที่ตั้ง 
อาณาเขต เขตการปกครอง มีพื้นที่ 16.47 ตารางกิโลเมตร
เขตการปกครอง  
อาณาเขตทางทิศเหนือ ติดต่อกับ
อาณาเขตทางทิศใต้ ติดต่อกับ
อาณาเขตทางทิศตะวันออก ติดต่อกับ
อาณาเขตทางทิศตะวันตก ติดต่อกับ

 

 
ข้อมูลประชากร  
จำนวนหลังคาเรือน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4,697  หลังคาเรือน
จำนวนประชากรทั้งหมด 14,948  คน
อัตราการเพิ่มของประชากร ร้อยละ/ปี -
รายละเอียดประชากร  

เพศชาย
อายุ (ปี) จำนวน (คน)
น้อยกว่า 1 ปี -
1-6 -
7-12 -
13-17 -
18-60 -
60 ขึ้นไป -
รวม -

เพศหญิง
อายุ (ปี) จำนวน (คน)
น้อยกว่า 1 ปี -
1-6 -
7-12 -
13-17 -
18-60 -
60 ขึ้นไป -
รวม -
จำนวนประชากรที่พิการ หรือ ทุพพลภาพทั้งหมด 222  คน
จำนวนประชากรที่พิการ/ทุพพลภาพ ที่ได้รับความช่วยเหลือ 122  คน
จำนวนคนชราที่มาขอความช่วยเหลือ 1,450  คน
จำนวนคนชราที่ได้รับความช่วยเหลือ 1,350  คน
จำนวนประชากรที่เป็นโรคเอดส์และได้รับการช่วยเหลือ 9  คน
ลักษณะอาชีพของประชากรในพื้นที่  เกษตรกร
รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี -  บาท
ประมาณการผู้ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้  
ผู้ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รับจ้างทั่วไป อื่นๆ ว่างงาน
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (%)  - - - - -
คิดเป็นจำนวนราย - -  - - -