เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ > มาตราฐานตำแหน่งงานเทศบาล  

มาตราฐานตำแหน่งงานเทศบาล

รายการ
เอกสารประกาศสอบรับพนักงานเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
เอกสาร
ข้อมูลประเพณี ขนบธรรมเนียมและพิธีกรรมท้องถิ่น
มาตราฐานตำแหน่งงานเทศบาล
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
งบประมาณ ปี 51
แผนพัฒนาเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
Modify settings and columns
  
มุมมอง: 
มาตราฐานตำแหน่งงานเทศบาล.pdf
มาตราฐานตำแหน่งงานเทศบาลใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
20/8/2553 17:59NMT\brr-nonsuwan