เทศบาลตำบลตาจง
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลตาจง > โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบล  

โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบล

Modify settings and columns

   

นายอุดม  แซ่ตัง

นายกเทศมนตรีตำบลตาจง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายแชน  เบ็ญจคุ้ม

รองนายกเทศมนตรี

นายทวีชัย  เฮงยศมาก

   รองนายกเทศมนตรี

นายเย็น  เชื้อฉุน     

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

  นายกิตติ  สวายพล

เลขานุการนายกเทศมนตรี