เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว > เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์  

เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
รายการ
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบล
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองวิชาการและแผนงาน
อื่นๆ
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
Modify settings and columns
  
มุมมอง: 
2556-05-22 กำหนดการบุญเดือนหก ประจำปี ๒๕๕๖.pdf
2556-05-22 กำหนดการบุญเดือนหก ประจำปี ๒๕๕๖ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
17/5/2556 15:3882 KBNMT\chp-nongbuarawe
2556-05-22 ใบสมัครแข่งขันบั้งไฟ.pdf
2556-05-22 ใบสมัครแข่งขันบั้งไฟใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
17/5/2556 15:3382 KBNMT\chp-nongbuarawe
2556-05-22 ประกาศบั้งไฟ.pdf
2556-05-22 ประกาศบั้งไฟใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
8/5/2556 17:02175 KBNMT\chp-nongbuarawe
2556-05-28 milk_mom.pdf
2556-05-28 milk_momใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
28/5/2556 18:571400 KBNMT\chp-nongbuarawe
2556-05-28 กำหนดการโครงการตำบลนมแม่ประจำปี ๒๕๕๖.pdf
2556-05-28 กำหนดการโครงการตำบลนมแม่ประจำปี ๒๕๕๖ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
28/5/2556 18:5682 KBNMT\chp-nongbuarawe
2556-05-28 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖.pdf
2556-05-28 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
28/5/2556 18:41117 KBNMT\chp-nongbuarawe
2556-05-30 โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๖.pdf
2556-05-30 โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๖ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
30/5/2556 10:03301 KBNMT\chp-nongbuarawe
2556-05-30 ภาพกิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ วันที่ 12 ก.พ 2556.pdf
2556-05-30 ภาพกิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ วันที่ 12 ก.พ 2556ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
30/5/2556 10:07189 KBNMT\chp-nongbuarawe
2556-06-27 ใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานราชการ.pdf
2556-06-27 ใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานราชการใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
27/6/2556 12:14177 KBNMT\chp-nongbuarawe
2556-06-27 ประกาศสมัครสอบคัดเลือก ฝ่ายปกครอง.pdf
2556-06-27 ประกาศสมัครสอบคัดเลือก ฝ่ายปกครองใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
27/6/2556 11:55126 KBNMT\chp-nongbuarawe
2556-06-27 หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการ.pdf
2556-06-27 หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
27/6/2556 12:1396 KBNMT\chp-nongbuarawe
2556-07-03 ประกาศใช้แผนสามปี 2557-2559.pdf
2556-07-03 ประกาศใช้แผนสามปี 2557-2559ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
3/7/2556 16:21120 KBNMT\chp-nongbuarawe
2556-07-09 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4 โครงการ.pdf
2556-07-09 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4 โครงการใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
9/7/2556 18:58136 KBNMT\chp-nongbuarawe
2556-07-17 ประกาศ 6 โครงการ.pdf
2556-07-17 ประกาศ 6 โครงการใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
18/7/2556 18:18301 KBNMT\chp-nongbuarawe
เแผนปฏิบัติงานพ่นหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖.pdf
เแผนปฏิบัติงานพ่นหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
23/9/2556 18:0384 KBNMT\chp-nongbuarawe
กฏกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2542)ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522.pdf
กฏกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2542)ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
20/3/2557 21:5895 KBNMT\chp-nongbuarawe
ก่อสร้างและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ม.9.pdf
ก่อสร้างและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ม.9ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
18/6/2558 15:39134 KBNMT\chp-nongbuarawe
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว หมู่ที่ ๘.pdf
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว หมู่ที่ ๘ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
18/6/2558 15:40133 KBNMT\chp-nongbuarawe
กาชาดมอบถุงยังชีพวาตภัย 2557.pdf
กาชาดมอบถุงยังชีพวาตภัย 2557ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
4/6/2557 8:132474 KBNMT\chp-nongbuarawe
การจัดตั้งศูนย์กระจายวัคซีนและรับแจ้งการเกิดโรคระบาดในสัตว์.pdf
การจัดตั้งศูนย์กระจายวัคซีนและรับแจ้งการเกิดโรคระบาดในสัตว์ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
3/4/2557 20:5568 KBNMT\chp-nongbuarawe
การประกาศใช้แผนพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙.pdf
การประกาศใช้แผนพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/10/2558 5:5082 KBNMT\chp-nongbuarawe
กิจกรรม WRD 2556.pdf
กิจกรรม WRD 2556ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
23/9/2556 17:531169 KBNMT\chp-nongbuarawe
กิจกรรมวันสงกรานต์.pdf
กิจกรรมวันสงกรานต์ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
3/4/2556 11:1679 KBNMT\chp-nongbuarawe
ขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ56.pdf
ขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ56ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
30/10/2555 13:35119 KBNMT\chp-nongbuarawe
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.6 +คสล. ม.3 จำนวน 2 โครงการ PDF ขึ้นเว็บไซด์.pdf
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.6 +คสล. ม.3 จำนวน 2 โครงการ PDF ขึ้นเว็บไซด์ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
15/10/2556 10:4677 KBNMT\chp-nongbuarawe
โครงการงานศพงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖.pdf
โครงการงานศพงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
4/11/2556 19:386905 KBNMT\chp-nongbuarawe
โครงการตำบลนมแม่ ปี 57.pdf
โครงการตำบลนมแม่ ปี 57ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
3/4/2557 21:10804 KBNMT\chp-nongbuarawe
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(เพิ่มเติม).pdf
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(เพิ่มเติม)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
21/4/2557 6:4576 KBNMT\chp-nongbuarawe
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนทบทวนอัคคีภัย ประจำปี 2557.pdf
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนทบทวนอัคคีภัย ประจำปี 2557ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
7/10/2557 9:551525 KBNMT\chp-nongbuarawe
โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน.pdf
โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
23/9/2556 17:13136 KBNMT\chp-nongbuarawe
โครงการรณรงค์วันวัณโรคสากล.pdf
โครงการรณรงค์วันวัณโรคสากลใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
3/4/2557 20:55109 KBNMT\chp-nongbuarawe
งานปรองดองสมานฉันท์.pdf
งานปรองดองสมานฉันท์ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
26/6/2557 8:182251 KBNMT\chp-nongbuarawe
ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย นายเรียง สำราญญาติ.pdf
ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย นายเรียง สำราญญาติใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
27/2/2557 14:46236 KBNMT\chp-nongbuarawe
เชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย.pdf
เชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
25/2/2557 11:34154 KBNMT\chp-nongbuarawe
ติดต่อขอรับดูแลสุนัข.pdf
ติดต่อขอรับดูแลสุนัขใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
23/9/2556 17:2650 KBNMT\chp-nongbuarawe
เทศบัญญัติ 2559.pdf
เทศบัญญัติ 2559ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
15/9/2558 17:424440 KBNMT\chp-nongbuarawe
นะ 5 ย ป้องกันการถูกสุนัขกัด.pdf
นะ 5 ย ป้องกันการถูกสุนัขกัดใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
23/9/2556 17:2787 KBNMT\chp-nongbuarawe
แบบประกาศให้ผู้รับประเมินกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน.pdf
แบบประกาศให้ผู้รับประเมินกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
26/1/2557 21:01106 KBNMT\chp-nongbuarawe
ใบสมัครและบัญชีรายชื่อตำแหน่งที่จะคัดเลือกและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 1 ก.ค.58.pdf
ใบสมัครและบัญชีรายชื่อตำแหน่งที่จะคัดเลือกและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 1 ก.ค.58ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
10/7/2558 9:24636 KBNMT\chp-nongbuarawe
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน ๕ โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์.pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน ๕ โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
27/10/2557 19:30132 KBNMT\chp-nongbuarawe
ประกาศ E-Auction.pdf
ประกาศ E-Auctionใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
1/12/2558 7:24488 KBNMT\chp-nongbuarawe
ประกาศการจัดวิ่งมาราธอน รอบบึงหนองบัวระเหว.pdf
ประกาศการจัดวิ่งมาราธอน รอบบึงหนองบัวระเหวใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
27/10/2556 7:01642 KBNMT\chp-nongbuarawe
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น.pdf
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
13/8/2558 8:51492 KBNMT\chp-nongbuarawe
ประกาศเคลื่อนย้ายเครื่องสูบน้ำ.pdf
ประกาศเคลื่อนย้ายเครื่องสูบน้ำใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
13/11/2556 17:5997 KBNMT\chp-nongbuarawe
ประกาศโครงการก่อสร้าง 5 โครงการ ปี 57.pdf
ประกาศโครงการก่อสร้าง 5 โครงการ ปี 57ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
26/1/2557 20:47131 KBNMT\chp-nongbuarawe
ประกาศงดวิ่งมาราธอน งานลอยกระทง.pdf
ประกาศงดวิ่งมาราธอน งานลอยกระทงใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
5/11/2556 20:09104 KBNMT\chp-nongbuarawe
ประกาศใช้เทศบัญญัติ56.pdf
ประกาศใช้เทศบัญญัติ56ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
2/10/2555 13:0642 KBNMT\chp-nongbuarawe
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี.pdf
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
7/6/2559 7:40149 KBNMT\chp-nongbuarawe
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา.pdf
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
7/6/2559 7:54160 KBNMT\chp-nongbuarawe
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว ฉบับที่ 1.pdf
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว ฉบับที่ 1ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
23/9/2556 17:36120 KBNMT\chp-nongbuarawe
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว.pdf
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวระเหวใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
24/9/2556 15:56121 KBNMT\chp-nongbuarawe
ประกาศเทศยื่นแบบภาษีป้าย.pdf
ประกาศเทศยื่นแบบภาษีป้ายใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/8/2559 16:40200 KBNMT\chp-nongbuarawe
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ถ. ผ.ถ.27.pdf
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ถ. ผ.ถ.27ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/5/2557 21:40193 KBNMT\chp-nongbuarawe
ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขตชุมชนหนองบัวระเหว.pdf
ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขตชุมชนหนองบัวระเหวใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
16/5/2559 20:52246 KBNMT\chp-nongbuarawe
ประกาศผลการคัดเลือก ผู้ผ่านการพิจารณา ประกาศวัน เวลาประมูลขึ้นเว็บ.pdf
ประกาศผลการคัดเลือก ผู้ผ่านการพิจารณา ประกาศวัน เวลาประมูลขึ้นเว็บใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
25/12/2558 7:3699 KBNMT\chp-nongbuarawe
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล.pdf
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
31/8/2558 17:54269 KBNMT\chp-nongbuarawe
ประกาศผลการประกวดราคาจ้าง 30 ธ.ค.pdf
ประกาศผลการประกวดราคาจ้าง 30 ธ.คใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
2/1/2559 16:35211 KBNMT\chp-nongbuarawe
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างวางท่อ คสล.+ปรับปรุงผิวจาราจตลาดสด 830,000 บาท.pdf
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างวางท่อ คสล.+ปรับปรุงผิวจาราจตลาดสด 830,000 บาทใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
24/8/2559 18:54200 KBNMT\chp-nongbuarawe
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 3 โครงการ.pdf
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 3 โครงการใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
15/9/2558 17:44256 KBNMT\chp-nongbuarawe
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา-ถนนลาดยาง.pdf
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา-ถนนลาดยางใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/8/2559 16:34201 KBNMT\chp-nongbuarawe
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาวันที่ 31 ส.ค.58.pdf
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาวันที่ 31 ส.ค.58ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
7/9/2558 12:46293 KBNMT\chp-nongbuarawe
ประกาศผลการเปิดซองฯ ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IPNetwork Camera.pdf
ประกาศผลการเปิดซองฯ ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IPNetwork Cameraใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
26/12/2558 9:29224 KBNMT\chp-nongbuarawe
ประกาศผลการสอบราคาก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว หมู่ที่ ๙.pdf
ประกาศผลการสอบราคาก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว หมู่ที่ ๙ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
25/12/2557 7:42100 KBNMT\chp-nongbuarawe
ประกาศผลการสอบราคาจ้าง 6 มิ.ย.59.pdf
ประกาศผลการสอบราคาจ้าง 6 มิ.ย.59ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
7/6/2559 7:54206 KBNMT\chp-nongbuarawe
ประกาศผลเปิดซองสอบราคา 24 ก.ค.2558.pdf
ประกาศผลเปิดซองสอบราคา 24 ก.ค.2558ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
27/7/2558 8:43259 KBNMT\chp-nongbuarawe
ประกาศผลสอบ.pdf
ประกาศผลสอบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
7/8/2552 10:4567 KBNMT\chp-nongbuarawe
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองบังวระเหว.pdf
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองบังวระเหวใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/5/2557 21:40157 KBNMT\chp-nongbuarawe
ประกาศมาตรการเพื่อให้บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐปฏิบัติ.pdf
ประกาศมาตรการเพื่อให้บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐปฏิบัติใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
13/2/2556 11:03109 KBNMT\chp-nongbuarawe
ประกาศยกเลิกการสอบราคาและประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่าสูบน้ำกำนันเฮียง.pdf
ประกาศยกเลิกการสอบราคาและประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่าสูบน้ำกำนันเฮียงใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
16/5/2559 20:51197 KBNMT\chp-nongbuarawe
ประกาศยกเลิกสอบราคา 2 โครงการ.pdf
ประกาศยกเลิกสอบราคา 2 โครงการใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
31/10/2556 9:4596 KBNMT\chp-nongbuarawe
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น.pdf
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
8/7/2556 13:18173 KBNMT\chp-nongbuarawe
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ โครงการ.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ โครงการใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
28/6/2556 18:1184 KBNMT\chp-nongbuarawe
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ e-15 มิ.ย.59.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ e-15 มิ.ย.59ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
19/6/2559 18:55197 KBNMT\chp-nongbuarawe
ประกาศวันเวลาตรวจการจ้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า งวดสุดท้าย.pdf
ประกาศวันเวลาตรวจการจ้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า งวดสุดท้ายใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
30/7/2558 8:42159 KBNMT\chp-nongbuarawe
ประกาศสรรหาผู้รับจ้างมาดาเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองบัวระเหว.pdf
ประกาศสรรหาผู้รับจ้างมาดาเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองบัวระเหวใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
25/6/2558 8:00142 KBNMT\chp-nongbuarawe
ประกาศสรรหาผู้รับจ้างมาดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบนาด้วยไฟฟ้า.pdf
ประกาศสรรหาผู้รับจ้างมาดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบนาด้วยไฟฟ้าใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
25/6/2558 8:00143 KBNMT\chp-nongbuarawe
ประกาศสอบราคาโครงการมุงหลังคาเหล็กเมทัลซีสและกั้นห้องอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเก่า มุงหลังคา 27-02-2557.pdf
ประกาศสอบราคาโครงการมุงหลังคาเหล็กเมทัลซีสและกั้นห้องอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเก่า มุงหลังคา 27-02-2557ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
3/3/2557 21:5197 KBNMT\chp-nongbuarawe
ประกาศสอบราคาจ้าง 25 เม.ย.59.pdf
ประกาศสอบราคาจ้าง 25 เม.ย.59ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
25/4/2559 21:15411 KBNMT\chp-nongbuarawe
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 4 โครงการ.pdf
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 4 โครงการใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
17/2/2557 21:31103 KBNMT\chp-nongbuarawe
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาเทศบาลตาบลหนองบัวระเหว ลว.28 พ.ย.57.pdf
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาเทศบาลตาบลหนองบัวระเหว ลว.28 พ.ย.57ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
30/11/2557 19:15130 KBNMT\chp-nongbuarawe
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่าสูบน้ำกำนันเฮียง19-05-59.pdf
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่าสูบน้ำกำนันเฮียง19-05-59ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
20/5/2559 9:09414 KBNMT\chp-nongbuarawe
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ทศ.หนองบัวระเหว .pdf
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ทศ.หนองบัวระเหว ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
7/8/2559 23:03436 KBNMT\chp-nongbuarawe
ประกาศสอบราคาติดตั้งกล้อง CCTV.pdf
ประกาศสอบราคาติดตั้งกล้อง CCTVใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
9/12/2558 20:44460 KBNMT\chp-nongbuarawe
ประกาศสอบราคาถนนลาดยาง 1,178,000.pdf
ประกาศสอบราคาถนนลาดยาง 1,178,000ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
10/8/2559 8:40475 KBNMT\chp-nongbuarawe
ประกาศให้มายื่นแบบ ภ.ร.pdf
ประกาศให้มายื่นแบบ ภ.รใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/8/2559 16:37170 KBNMT\chp-nongbuarawe
ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล.pdf
ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้ายพนักงานเทศบาลใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/10/2558 5:5084 KBNMT\chp-nongbuarawe
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย).pdf
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
9/7/2556 9:1367 KBNMT\chp-nongbuarawe
ประมูลให้เช่าห้องส้วม56.pdf
ประมูลให้เช่าห้องส้วม56ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
6/11/2556 19:26121 KBNMT\chp-nongbuarawe
ประมูลให้เช่าห้องส้วมวันที่ 7-29 พ.ค.57.pdf
ประมูลให้เช่าห้องส้วมวันที่ 7-29 พ.ค.57ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/5/2557 21:36123 KBNMT\chp-nongbuarawe
ปศจ.pdf
ปศจใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
23/9/2556 17:54436 KBNMT\chp-nongbuarawe
เปลี่ยนชื่อเว็บไซต์เทศบาล.pdf
เปลี่ยนชื่อเว็บไซต์เทศบาลใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
14/6/2555 12:5728 KBNMT\chp-nongbuarawe
ผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา กำหนดวัน เวลา สถานที่.pdf
ผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา กำหนดวัน เวลา สถานที่ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
7/6/2559 7:54313 KBNMT\chp-nongbuarawe
แผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๖.pdf
แผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๖ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
4/7/2555 11:07656 KBNMT\chp-nongbuarawe
ภาพนวตกรรมหมา.pdf
ภาพนวตกรรมหมาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
23/9/2556 17:30633 KBNMT\chp-nongbuarawe
ภาษีป้าย ๒๕๕๖.pdf
ภาษีป้าย ๒๕๕๖ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
5/11/2555 14:2242 KBNMT\chp-nongbuarawe
ภาษีโรงเรือน ๒๕๕๖.pdf
ภาษีโรงเรือน ๒๕๕๖ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
5/11/2555 14:2353 KBNMT\chp-nongbuarawe
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง จำนวน ๕ โครงการ.pdf
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง จำนวน ๕ โครงการใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
27/10/2557 19:29100 KBNMT\chp-nongbuarawe
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 1 ก.ค. 58 .pdf
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 1 ก.ค. 58 ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
21/7/2558 12:19406 KBNMT\chp-nongbuarawe
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี-๒๕๕๕.pdf
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี-๒๕๕๕ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
6/12/2555 14:1243 KBNMT\chp-nongbuarawe
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล.pdf
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
5/9/2557 10:28219 KBNMT\chp-nongbuarawe
1 - 100 ถัดไป