ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
 
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลมะขาม
ประวัติเทศบาล
สถานที่ท่องเที่ยว
ร้านอาหารแนะนำ
กระดานร้องเรียน
ติดต่อเทศบาล
  
เทศบาลตำบลมะขาม > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล จำนวน ๑ คัน  

ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล จำนวน ๑ คัน

หัวข้อข่าว

ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล จำนวน ๑ คัน 

รูปภาพ

 

ข่าวย่อ

เทศบาลตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล จำนวน ๑ คัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ยกสูง แบบดับเบิ้ลแคบ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี เป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแคบ ๔ ประตู โครงสร้างนิรภัย ราคารวมภาษีสรรพสามิต          ค่าจดทะเบียน และอุปกรณ์ตกแต่งพร้อมส่งมอบ (รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะตามเอกสารแนบท้าย) งบประมาณที่ตั้งไว้ ๗๘๗,๐๐๐.-บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (รายจ่ายค้างจ่ายประจำปี ๒๕๕๕)

รายละเอียดข่าว

    เทศบาลตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล จำนวน ๑ คัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ยกสูง แบบดับเบิ้ลแคบ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี เป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแคบ ๔ ประตู โครงสร้างนิรภัย ราคารวมภาษีสรรพสามิต ค่าจดทะเบียน และอุปกรณ์ตกแต่งพร้อมส่งมอบ (รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะตามเอกสารแนบท้าย) งบประมาณที่ตั้งไว้ ๗๘๗,๐๐๐.-บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (รายจ่ายค้างจ่ายประจำปี ๒๕๕๕)

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้      

                   ๑.   เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว โดยผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบ หรือผู้ผลิตรถยนต์ดังกล่าวมาแสดงด้วย กรณีได้รับมอบอำนาจต้องทำหนังสือมอบอำนาจมาแสดงด้วย

๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.       ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔.      เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลตำบลมะขาม

๕.      ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่เทศบาลตำบล

มะขาม ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  ๑๒ – ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.        ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี        และในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ยื่นซองต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง ชั้น ๑ ที่ว่าการอำเภอมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง ชั้น ๑ ที่ว่าการอำเภอมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล จำนวน ๑ คัน ในราคาชุดละ         ๑,๕๐๐.-บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่  ๑๒ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๓๙๓๘-๙๑๓๙ ต่อ ๑๑๓ ในวันและเวลาราชการ

ชื่อเทศบาล

เทศบาลตำบลมะขาม 

หมดอายุ

 

ผู้ชมเป้าหมาย

ไม่เป็นเป้าหมาย
สิ่งที่แนบ
5.ประกาศ ซื้อรถ.pdf    
สร้าง เมื่อ 12/11/2555 13:45  โดย NMT\ctb-makham 
ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุดเมื่อ 12/11/2555 13:45  โดย NMT\ctb-makham 
สำนักงานเทศบาลตำบลมะขาม ถนนสุขาภิบาล จังหวัดจันทบุรี 22150 โทร.0-3938-9139