ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
 
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลมะขาม
ประวัติเทศบาล
สถานที่ท่องเที่ยว
ร้านอาหารแนะนำ
กระดานร้องเรียน
ติดต่อเทศบาล
  
เทศบาลตำบลมะขาม > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศเทศบาลตำบลมะขาม เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการขอใช้ห้องประชุมและสนามฟุตซอลเทศบาลตำบลมะขาม พ.ศ.2555  

ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศเทศบาลตำบลมะขาม เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการขอใช้ห้องประชุมและสนามฟุตซอลเทศบาลตำบลมะขาม พ.ศ.2555

หัวข้อข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลมะขาม  เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการขอใช้ห้องประชุมและสนามฟุตซอลเทศบาลตำบลมะขาม พ.ศ.2555 

รูปภาพ

 

ข่าวย่อ

       ด้วยเทศบาลตำบลมะขาม เป็นหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติงานในการให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ประกอบกับได้มีการขอใช้ห้องประชุมและสนามฟุต

ซอลเทศบาลตำบลมะขามที่หลากหลายหน่วยงาน อาทิ หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน กลุ่มมวลชนต่าง ๆ  และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นแนวทางเดียวกัน  เทศบาลตำบลมะขามจึงได้ประกาศใช้ระเบียบเทศบาลตำบลมะขาม ว่าด้วยการขอใช้ห้องประชุมและสนามฟุตซอลเทศบาลตำบลมะขาม พ.ศ.2555 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้)

 

               จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดข่าว

      ด้วยเป็นการสมควรกำหนดระเบียบเทศบาลตำบลมะขาม ว่าด้วยการขอใช้ห้องประชุมและสนามฟุตซอลเทศบาลตำบลมะขาม  เพื่อให้การใช้บริการห้องประชุมและสนามฟุตซอลเทศบาลตำบลมะขาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการดูแลรักษาห้องประชุมและสนามฟุตซอลเทศบาลตำบลมะขามเป็นไปอย่างเหมาะสม 

       อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 เดรส (4) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 และตามที่คณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลมะขาม ได้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลตำบลมะขาม  จึงวางระเบียบเพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติไว้ ดังนี้

       ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบเทศบาลตำบลมะขาม ว่าด้วยการขอใช้ห้องประชุมและสนาม

ฟุตซอลเทศบาลตำบลมะขาม พ.ศ.2555 ”

        ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป

        ข้อ 3  การใช้ห้องประชุมและสนามฟุตซอล จะต้องได้รับอนุญาตตามระเบียบนี้ก่อน (ยกเว้นการใช้สนามฟุตซอลในการออกกำลังกายของประชาชนในช่วงเย็น)

         ข้อ 4  อัตราค่าตอบแทนการใช้ห้องประชุมและสนามฟุตซอลเทศบาลตำบลมะขาม

(1)     ห้องประชุมขันตี                อัตรา 1,200 บาทต่อวัน(2)    ห้องคอมพิวเตอร์                 อัตรา 1,800 บาทต่อวัน(3)    ห้องศูนย์เพื่อนใจ                 อัตรา 2,000 บาทต่อวัน(4)    สนามฟุตซอล

- ใช้สนามไม่เกิน  8  ชั่วโมง    อัตรา 1,200 บาทต่อวัน 

- ใช้สนามเกิน     8  ชั่วโมง    อัตรา  1,800 บาท/วัน

      ข้อ 5  การขออนุญาต ผู้ใช้บริการยื่นคำร้อง หรือยื่นหนังสือขออนุญาตใช้ห้องประชุมหรือสนามฟุตซอลก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ คิดค่าตอบแทนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้น โดยให้มีหนังสือขอใช้ห้องประชุมจากหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น ๆ มาประกอบด้วย

      ข้อ 6 บรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ห้องประชุมเทศบาลตำบลมะขาม หรือทรัพย์สินอื่นใดภายในห้องประชุม ผู้ขอใช้ห้องประชุมต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามส่วนแห่งความเสียหายอันเป็นผลเนื่องมาจากการใช้ทรัพย์สินนั้น

     ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาเสนอขออนุญาตใช้ห้องประชุม สนามฟุตซอล ในกรณีจำเป็นอาจสั่งระงับการใช้ห้องประชุม สนามฟุตซอลได้ หากพิจารณาเห็นว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นมีลักษณะที่อาจจะขัดต่อความสงบหรือขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดี หรือกรณีมีงานเร่งด่วนที่จะต้องใช้ห้องประชุม สนามฟุตซอล

       ข้อ 8 การยกเว้นการจ่ายค่าตอบแทนห้องประชุมและสนามฟุตซอล ให้เป็นอำนาจนายกเทศมนตรี

ตำบลมะขาม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

        ข้อ 9  ให้กองคลังเป็นผู้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ขออนุญาตไว้เป็นหลักฐาน

       ข้อ 10 ค่าตอบแทนที่ได้รับตามระเบียบนี้ให้ส่งเป็นรายได้ของเทศบาลตำบลมะขาม                  

 

         ประกาศ    วันที่  25  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2555

ชื่อเทศบาล

เทศบาลตำบลมะขาม 

หมดอายุ

 

ผู้ชมเป้าหมาย

ไม่เป็นเป้าหมาย
สิ่งที่แนบ
ประกาศ ระเบียบ.pdf    
สร้าง เมื่อ 21/11/2555 9:36  โดย NMT\ctb-makham 
ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุดเมื่อ 21/11/2555 9:36  โดย NMT\ctb-makham 
สำนักงานเทศบาลตำบลมะขาม ถนนสุขาภิบาล จังหวัดจันทบุรี 22150 โทร.0-3938-9139