เทศบาลตำบลนายายอาม
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลนายายอาม > สำนักปลัดเทศบาล  

สำนักปลัดเทศบาล

ประชาสัมพันธ์
บทความ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
พค.-มิย.2559
เมษายน2559
มีนาคม2559
กุมภาพันธ์2559
มกราคม2559
ธันวาคม2558
พฤศจิกายน2558
ก.ย.-ต.ค.2558
สิงหาคม2558
กรกฎาคม2558
มิถุนายน2558
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
งบประมาณ
แผนพัฒนาเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายการ
ติดต่อเทศบาลเรา
สาส์นจากนายกเทศมนตรี , ติดต่อนายกฯ
เหตุด่วน เหตุร้าย แจ้งงานป้องกันฯ 199 ,039-371-155
แจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง 039-371-270 ต่อ 18
หลักเกณฑ์การชำระภาษีฯ
โครงการเด่นเทศบาลตำบลนายายอาม
ร้องเรียน
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
การอภิปราย
Modify settings and columns

 

สำนักปลัดเทศบาล 

                 มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง งานธุรการ งานสารบรรณ งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

 

 สำนักปลัดเทศบาล

 

 

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

    

คำสั่งเทศบาลตำบลนายายอาม

ที่    ๔๕  /2555

เรื่อง  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ

                                                           

                        ตามมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๙/255๗ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน 255๗ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘ - 25๖๐)  ของเทศบาลตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ข้อ 254 ซึ่งเทศบาลตำบล   นายายอาม  ได้ประกาศโครงสร้างส่วนราชการภายในไปแล้ว  เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม 255๗  นั้น

                        เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลนายายอาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและท้องถิ่น จึงให้ยกเลิกคำสั่งเทศบาลตำบลนายายอาม ที่ ๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังต่อไปนี้

                        จ่าสิบเอกสุทัน แหล่งหล้า ตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 8) เลขที่ตำแหน่ง ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๑ เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพนักงานและลูกจ้างเทศบาลทุกตำแหน่ง

โดยให้มีการแบ่งสายการปกครองบังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชา  ดังนี้

๑.  สำนักปลัดเทศบาล 

                        นางจรัสพร สมฤทธิ์ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ(นักบริหารงานทั่วไป 6) เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๐๑๐๒-๐๐2 รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงานภายในของสำนักปลัดเทศบาล   ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล  และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด  ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยให้มีงานบริหารทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการสังคม งานทะเบียนราษฎร  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานรักษาความสงบ โดยแบ่งส่วนราชการและกำหนดอำนาจหน้าที่ ที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล

 

โดยแบ่งออกเป็น    ฝ่าย  ดังนี้   

                    .  ฝ่ายอำนวยการ   

                        นางจรัสพร  สมฤทธิ์ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ(นักบริหารงานทั่วไป ๖) เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๐๑๐๒-๐๐2  มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานบริหารทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ และงานสวัสดิการสังคม

                             ๑.๑.๑  งานบริหารทั่วไป

                                         ให้  นายณัฏฐ์ชัย  อ่อนละม่อม  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 5  เลขที่ตำแหน่ง      ๐1-๐๒๐9-๐๐๑ เป็นหัวหน้างานบริหารทั่วไป  โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้

                                       -  นายจักรกริช  ทรัพย์โภคา        ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)

                                      -  นายบัณฑิต  หลั่นม่วง             ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)

-  นายธนพล  ช่างเรือ               ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)

-  นายธนภาค  พึ่งพระพร           ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)

- นางสาวพรทิพย์  สิทธิบุศย์        ตำแหน่งพนักงานวิทยุ (ลูกจ้างประจำ)(ช่วยรายการ)

 

                                          มีหน้าที่เกี่ยวกับ

-  งานสารบรรณของเทศบาล

 

-  งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์                    

 

การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

 

-  งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล 

 

-  งานสาธารณกุศลของเทศบาล  และหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ขอความร่วมมือ

 

-  งานการตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

 

-  งานแจ้งมติในการประชุมต่าง ๆ  เพื่อให้กองหรือฝ่ายต่าง ๆ ทราบ 

 

-  งานพิธีการตามวาระต่าง ๆ

 

-  งานอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด

 

-  งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

1..  งานการเจ้าหน้าที่ 

ให้  นางสาวนาถลดา  กระจ่างศรี  ตำแหน่งบุคลากร ระดับ 6ว  เลขที่ตำแหน่ง 

๐๑-๐๒๐๘-๐๐๑  เป็นหัวหน้างานการเจ้าหน้าที่  มีงานที่รับผิดชอบ  ดังนี้

                                                มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 

-  งานการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

 

-  งานบรรจุแต่งตั้ง  โอน  ย้าย  และเลื่อนระดับ

 

-  งานการสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือก  และการคัดเลือก

 

-  งานทะเบียนประวัติ  และบัตรประวัติของผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล   

    พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

 

-  งานประชุมประจำเดือนของเจ้าหน้าที่เทศบาล

 

-  งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล

 

-  งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

 

-  งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล

 

-  งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

 

-  งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง

 

-  งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูแล                     

   งานการศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา

 

-  งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง  การให้บำเหน็จ  ความชอบ

   เป็นกรณีพิเศษงานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าง

 

-  งานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าง

 

-  งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ

 

-  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์   เหรียญจักรพรรดิมาลา  และผู้ทำ

   คุณประโยชน์

 

-  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                                   

1..3  งานสวัสดิการสังคม  

 

ให้  นายกษิดิ์เดช  จันทร์แสง  ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ระดับ ๕  เลขที่ตำแหน่ง 

๐๑-๐704-๐๐๑  เป็นหัวหน้างานสวัสดิการสังคม  โดยแบ่งงานที่รับผิดชอบ ดังนี้

                                   -  นายกษิดิ์เดช  จันทร์แสง            ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ระดับ 5 

                                                                             เลขที่ตำแหน่ง  ๐๑-๐704-๐๐1

                                                มีหน้าที่เกี่ยวกับ

-  งานสงเคราะห์ประชาชนทุกข์ยาก  ขาดแคลน  ไร้ที่พึ่ง

-  งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ

-  งานสงเคราะห์คนชรา  คนพิการ  และทุพพลภาพ

-  งานสงเคราะห์ครอบครัว  และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว 

-  งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน

-  งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่าง ๆ

-  งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรี  และสงเคราะห์หญิงบางประเภท

-  งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์

-  งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ

-  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

                                 -  นางสาวจิราพร  สิทธิบุศย์            ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ระดับ 5 

เลขที่ตำแหน่ง  ๐๑-๐704-๐๐2

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

-  งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง

-  งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาชุมชน

-  งานจัดระเบียบชุมชน

-  งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อนำบริการขั้นพื้นฐาน

    ไปบริการแก่ชุมชน

-  งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน          

-  งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรการศึกษาการอนามัย

-  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.  ฝ่ายปกครอง  

นางจรัสพร  สมฤทธิ์  ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป 6)   เลขที่ตำแหน่ง

๐๑-๐๑๐๒-๐๐2 รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานทะเบียนราษฎร   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานรักษาความสงบ

 

                                     ๑.๒.๑  งานทะเบียนราษฎร

                                     ให้ นางสาวนงลักษณ์  สง่าอารีย์กูล ตำแหน่งเจ้าพนักงานทะเบียน ระดับ ๖ว เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๐๒๑4-๐๐๑ เป็นหัวหน้างานทะเบียนราษฎร 

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                                -  งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร

                                                -  งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง

                                                -  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

..  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                                      ให้  นายณัฏฐ์ชัย  อ่อนละม่อม   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับ ๕  เลขที่ตำแหน่ง  ๐๑-๐๒๐๙-๐๐๑  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้

                                      - นายธนพล ช่างเรือ                  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)

                                                                              (ช่วยราชการ) 

                                       - นางสาวพรทิพย์  สิทธิบุศย์        ตำแหน่งพนักงานวิทยุ (ลูกจ้างประจำ)

 

-  นายผิน   เสียงลึก                 ตำแหน่งพนักงานขับรถดับเพลิง (ลูกจ้างประจำ)

 

-  นายนรินทร์  บุญเรือง             ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง (พนักงานจ้างทั่วไป)

                                       -  นายอภิเดช  เปรี้ยวช่างแดน       ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง (พนักงานจ้างทั่วไป)

                                       -  นายสายัน  ผ่องใส                  ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง (พนักงานจ้างทั่วไป)

                                       -  นายธัญญ์วณิช  ทรัพย์สะสม       ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง (พนักงานจ้างทั่วไป)

                                       -  นายอภิสัณห์  นาวาทอง            ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง (พนักงานจ้างทั่วไป)

                                                                                       มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                                -   งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

                                                -   งานป้องกันและระงับอัคคีภัย

                                                -   งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ  รวมทั้ง

          ดำเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกัน  

          และระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย

                                                -   งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการ

              ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ 

                                                -    งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                                                -    งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน

                                                -    งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร

                                                -    งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                                                -    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

..  งานรักษาความสงบ 

                                               ให้ นายณัฏฐ์ชัย  อ่อนละม่อม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ๕ เลขที่ตำแหน่ง  ๐1-๐๒๐๙-๐๐๑  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานรักษาความสงบ   โดยมีงานที่รับผิดชอบ  ดังนี้

                                                มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                                -  งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการ

                                                    การค้าที่น่ารังเกียจ และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

                                                -  งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ  ข้อบังคับ และ

                                               กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                                                -  งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าว เพื่อเสนอแนะวางแผน หรือโครงการที่เกี่ยวข้อง

                                                   กับความมั่นคงแห่งชาติ

                                                -  งานประสานงานกับจังหวัด    และอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและ

                                                   ความมั่นคง

                                                -  งานมวลชนต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านฯลฯ

                                                -  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

  

โดยให้พนักงานเทศบาล     ลูกจ้างประจำ   และพนักงานจ้าง    ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่

โดยอยู่ภายใต้การควบคุม  กำกับดูแลของปลัดเทศบาล  โดยให้ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ/กฎหมายของทางราชการโดยเคร่งครัด   โดยไม่ขาดจากหน้าที่ในตำแหน่งเดิม

 

                        ทั้งนี้    ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

 

สั่ง        วันที่      ๒๗       กุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๕๘

                                                                       

 

 

(นายธานินทร์  สมบูรณ์)

                                                                  นายกเทศมนตรีตำบลนายายอาม