เทศบาลตำบลนายายอาม
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลนายายอาม > กองช่าง  

กองช่าง

ประชาสัมพันธ์
บทความ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
พค.-มิย.2559
เมษายน2559
มีนาคม2559
กุมภาพันธ์2559
มกราคม2559
ธันวาคม2558
พฤศจิกายน2558
ก.ย.-ต.ค.2558
สิงหาคม2558
กรกฎาคม2558
มิถุนายน2558
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
งบประมาณ
แผนพัฒนาเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายการ
ติดต่อเทศบาลเรา
สาส์นจากนายกเทศมนตรี , ติดต่อนายกฯ
เหตุด่วน เหตุร้าย แจ้งงานป้องกันฯ 199 ,039-371-155
แจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง 039-371-270 ต่อ 18
หลักเกณฑ์การชำระภาษีฯ
โครงการเด่นเทศบาลตำบลนายายอาม
ร้องเรียน
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
การอภิปราย
Modify settings and columns

กองช่าง

         กองช่าง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานสาธารณูปโภค งานวิศวกรรม งานสวนสาธารณะและงานธุรการ โดยรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
งานสาธารณูปโภค
        มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า งานควบุคมดูแลอาคารสถานที่ งานไฟฟ้าถนน งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ งานให้คำปรึกษา แนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้างงานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษาและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
งานวิศวกรรม
        มีหน้าที่เกี่ยวกับงานออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม งานออกแบบรายงานรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้มอบหมาย
งานจัดสถานที่และไฟฟ้สาธารณะ
        มีหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจงานควบคุมดูแล บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ งานดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่าง ๆ งานจัดทำ ดูแลรักษาเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์ไม้ต่าง ๆ งานประดับ ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่าง ๆ และงานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟ้างานรัฐพิธี ประเพณีและงานอื่นๆ งานสำรวจ ออกแบบ และคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า งานซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าในเขตเทศบาลงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
งานธุรการ
        มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับ – ส่งหนังสือ เก็บและค้นหนังสือรวบรวมข้อมูล ร่าง โต้ตอบหนังสือ บันทึก ย่อเรื่อง คัดสำเนา พิมพ์ตรวจทานหนังสือ ดูแลรักษา เบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ เก็บรักษาเอกสารและระเบียบต่าง ๆ ของกองช่าง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย
 


 

 

 

 

 

คำสั่งเทศบาลตำบลนายายอาม

ที่           /2555

เรื่อง  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ

                                                           

กองช่าง 

 

นายดำรงค์ศิล  ผิวขาว  ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง(นักบริหารงานทั่วไป 7) เลขที่ตำแหน่ง     05-0104-002 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง  เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานบริหารภายในกองช่าง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ  ออกแบบการจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดลองคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การก่อสร้าง  งานการควบคุมอาคารและระเบียบกฎหมาย งานผังเมือง งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม   การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล  และยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม  การเก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ำมันเชื้อเพลิง  และงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  โดยให้มีงานวิศวกรรมและควบคุมอาคาร  งานผังเมือง   งานสาธารณูปโภค  งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ  งานสวนสาธารณะ  โดยแบ่งส่วนราชการและกำหนดอำนาจหน้าที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของกองช่าง ดังนี้

โดยแบ่งออกเป็น    ฝ่าย  ดังนี้

                        .๑ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

                                นายดำรงค์ศิล  ผิวขาว   ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง 7)  เลขที่ตำแหน่ง ๐๕-๐๑๐๔-๐๐๒  มีหน้าที่ควบคุมดูและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิศวกรรมและควบคุมอาคาร  และงานผังเมือง

 

                                     .. งานวิศวกรรมและควบคุมอาคาร 

                                                ให้ นายดำรงค์ศิล  ผิวขาว ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง 7) เลขที่ตำแหน่ง ๐๕-๐๑๐๔-๐๐๒ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวิศวกรรมและควบคุมอาคาร โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้

                                                -  นายเกษม  ชาหอม         ตำแหน่งคนงาน(พนักงานจ้างทั่วไป)

                                                มีหน้าที่เกี่ยวกับ

-  ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม

-  งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม

-  งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม        

-  งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม

-  งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม

-  งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ  ออกแบบกำหนดรายละเอียด

   ทางด้านวิศวกรรม

-  งานศึกษาวิเคราะห์  วิจัยทางด้านวิศวกรรม

-  งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม

-  งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม

-  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล 

-   การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล

-   การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล  และยานพาหนะ

-  งานออกแบบ  เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์

-  งานวางโครงการ  จัดทำผัง  และควบคุมการก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม 

    มัณฑนศิลป์

-  งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์ 

-  งานตรวจสอบแบบแปลนการอนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรมตามกฏหมาย

-  งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม

-  งานออกรายการทางสถาปัตยกรรม

-  งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม

-  งานวิเคราะห์  วิจัย  ทางด้านสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์

-  งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์

-  งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์  และงานด้านศิลปกรรมต่าง ๆ 

3.1.2  งานผังเมือง 

            ให้ นายดำรงค์ศิล  ผิวขาว ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง 7)

เลขที่ตำแหน่ง ๐๕-๐๑๐๔-๐๐๒ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานผังเมือง  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้

มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

-  งานจัดทำผังเมืองรวม

-  งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ

-  งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด

-  งานควบคุมแนวเขตถนน  ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์

-  งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง

-  งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก  ทางน้ำ

-  งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง

-  งานให้คำปรึกษาด้านผังเมือง

-  งานให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม                                                                          

 -  งาน   ควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม

-  งานวิเคราะห์วิจัยงานผังเมือง

-  งานวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

-  งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

-  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

          3.๒ ฝ่ายการโยธา

นายดำรงค์ศิล  ผิวขาว   ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง(นักบริหารงานช่าง ๗) เลขที่ตำแหน่ง  ๐๕-๐๑๐๔-๐๐๒ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสาธารณูปโภค งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ  และงานสวนสาธารณะ

 

๓.๒.๑  งานสาธารณูปโภค 

                                                ให้  นายจักราวุธ  สาครเสถียร   ตำแหน่งนายช่างโยธา ระดับ ๒ เลขที่ตำแหน่ง  ๐๕-๐๕๐๓-๐๐1  เป็นหัวหน้างานสาธารณูปโภค  โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  ดังนี้

                                                                                               มีหน้าที่เกี่ยวกับ

-  งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อนและสิ่งติดตั้งอื่นๆ ฯลฯ

-  งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง

-  งานซ่อมและบำรุงรักษาอาคาร  ถนน  สะพาน  เขื่อน  ทางเท้า

-  งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่

-  งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

-  งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

-  งานควบคุมพัสดุ  งานด้านโยธา

-  งานประมาณราคา  งานซ่อมบำรุงรักษา

-  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.๒.๒  งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ 

ให้  นายดำรงค์ศิล ผิวขาว  ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง(นักบริหารงานช่าง ๗) เลขที่ตำแหน่ง ๐๕-๐๑๐๔-๐๐๒  

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ  โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  ดังนี้

                                                มีหน้าที่เกี่ยวกับ

-  การติดตั้ง ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกอาคาร

-  การติดตั้ง ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบล          

   นายายอาม

-  งานตกแต่งสถานที่ในวันสำคัญต่าง ๆ 

-  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3..  งานสวนสาธารณะ

ให้  นายดำรงค์ศิล  ผิวขาว  ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง(นักบริหารงานช่าง ๗) เลขที่ตำแหน่ง ๐๕-๐๑๐๔-๐๐๒

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสวนสาธารณะ  โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้

-  นายธำรงค์  แว่นมณี                   ตำแหน่งคนสวน  (ลูกจ้างประจำ)         

                                                มีหน้าที่เกี่ยวกับ

-  งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนหย่อมฯลฯ

-  งานควบคุมดูแล  บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

-  งานดูแล  บำรุงรักษาต้นไม้  พันธุ์ไม้ต่าง ๆ

-  งานจัดทำ  ดูแลรักษาเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์ไม้ต่าง ๆ

-  งานประดับ  ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่าง ๆ

-  งานให้คำปรึกษาแนะนำเผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์

-  งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์

 -  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

โดยให้พนักงานเทศบาล     ลูกจ้างประจำ   และพนักงานจ้าง    ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่

โดยอยู่ภายใต้การควบคุม  กำกับดูแลของปลัดเทศบาล  โดยให้ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ/กฎหมายของทางราชการโดยเคร่งครัด   โดยไม่ขาดจากหน้าที่ในตำแหน่งเดิม

 

                        ทั้งนี้    ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

 

สั่ง        วันที่     ๒๗      กุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๕๘

                                                                       

 

 

(นายธานินทร์  สมบูรณ์)

                                                                  นายกเทศมนตรีตำบลนายายอาม