ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
 
เริ่มค้นหา
 
เทศบาลตำบลเมืองนะ
ประวัติเทศบาล
สถานที่ท่องที่ยว
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ติดต่อเทศบาล
  
เทศบาลตำบลเมืองนะ > หมู่3บ้านนาหวาย  

หมู่3บ้านนาหวาย

Modify settings and columns

 

  ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

หมู่ที่ 3    บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ

อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

1.  ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

                เมื่อ พศ. 2436 ราษฏรเชื้อสาย ไทยใหญ่ ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ครั้งแรก จากประเทศพม่า  ประมาณ 20 ครอบครัว เดิมให้ชื่อหมู่บ้านว่า บ้านหญ้าหวายเพราะมีหญ้าหวายมาก                                  ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น บ้านนาหวายมี 2  กลุ่มบ้าน คือบ้านนาหวายและบ้านรินหลวง

2.  ที่ตั้ง  

ทิศเหนือ                 ติดต่อกับ     หมู่ที่   10       บ้านอรุโณทัย            ตำบลเมืองนะ

ทิศใต้                       ติดต่อกับ    หมู่ที่      5       บ้านโป่งอาง           ตำบลเมืองนะ

ทิศตะวันออก         ติดต่อกับ    หมู่ที่      7       บ้านห้วยไส้             ตำบลเมืองนะ

ทิศตะวันตก            ติดต่อกับ    หมู่ที่    12       บ้านหนองเขียว      ตำบลเมืองนะ

 

3. ลักษณะภูมิประเทศ  

เป็นที่ราบเชิงเขา ที่ราบหุบเขา มีภูเขาล้อมรอบ สูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย 582 เมตร

4.  ภูมิอากาศ

มี 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูร้อน และดูหนาว สภาพอากาศแห้ง ไม่ร้อนจัด มีลมพัดตลอดแนว     ในฤดูฝนจะมีฝนตกในปริมาณมาก ส่วนฤดูหนาวในบางปีจะมีอากาศหนาวจัด และมีน้ำค้างตก 

5.  ลักษณะทั่วไป

บ้านนาหวายมีเนื้อที่ทั้งหมด   920 ไร่   จำนวนครัวเรือน 1,117  ครัวเรือน

ประชากรทั้งหมด  4,926 คน  (ชาย 2,028 คน  หญิง1,898 คน)  นับบ้านบริวาร กลุ่มบ้านรินหลวง    (ซึ่งอยู่ระหว่างขอแยกหมู่บ้านและประชากรชนเผ่าไทยใหญ่ -ยังไม่ได้รับหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์  )                          

6.  สภาพทางสังคม

ภาษาที่ใช้ ภาษาพื้นเมืองล้านนา    ภาษาไทยใหญ่

ศาสนา    -   พุทธ  95 %              

ความเชื่อ -  เหมือนชาวล้านนาทั่ว ๆ ไป

ขนบธรรมเนียมประเพณี  -   พื้นเมืองเหนือ  ไทยใหญ่  และมีสากลบ้างตามสมัยนิยม

การศึกษา  -  ระดับปริญญาตรี 10 %   ระดับมัธยม   30 %    ระดับประถม 50 %  ไม่เรียน  10 %

ภูมิปัญญาท้องถิ่น   -  การจักสานท้องถิ่น   สมุนไพรพื้นบ้าน  ฯ ลฯ

แหล่งเรียนรู้    -   ด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสภ.ต.นาหวาย

7.  สภาพทางเศรษฐกิจ

- รายได้เฉลี่ย 34,898       บาท/คน/ปี 

- ผลิตภัณฑ์ชุมชน (ถ้ามี)  พืชผลทางการเกษตร ข้าว ข้าวโพดหวาน มันฝรั่ง พืชผัก   กระเทียม แตงกวา  กะหล่ำดอก ถั่วฝักยาว ผักคะน้า  ผักบุ้ง ผักชี   มะม่วง ลำไย

- การประกอบอาชีพ      ทำนา   ทำสวน   เกษตรกร รับจ้าง และจักสานก๋วยใส่ผัก    75%   ครัวเรือน

อาชีพ (ค้าขาย)   15%   ครัวเรือน (ใช้วิธีแจงนับจากเวทีประชาคม / ฐานข้อมูล จปฐ.)  อื่น ๆ  รับจ้าง/บริการ  10%

8.  แหล่งท่องเที่ยว

1.น้ำตกศรีสังวาล    2.อุทยานแห่งชาติผาแดง

9.  กลุ่มองค์กร/ทุนในชุมชน  ผู้นำ  ปราชญ์

1. กองทุนหมู่บ้าน   ปี 2545  สมาชิก 84  คน  คณะกรรมการ 15 คน  นายหนึ่ง   คุ้มวงศ์   เป็นประธาน

เงิน 1,063,000   บาท

2.  กลุ่มอาชีพเลี้ยงโค  ตั้งเมื่อ ปี 2549   ทุน 30,000 บาท สมาชิก 9  คน

3. กลุ่มสตรี ปี 2549 ทำถั่วเหลืองแผ่น สมาชิ ก 13 คน เงินทุน 5,000  บาท  - นางเพ็ญศรี   ศรีสม       เป็นประธาน

4. กลุ่มผู้สูงอายุ(ปุ๋ย) ตั้งเมื่อ 2550

 สมาชิก 15  คน เงินทุน 60,000 บาท  - นายตา  วงศ์จันทร์ เป็นประธาน

5. กลุ่ม กข.คจ. เมื่อปี  2539  คณะกรรมการ 9 คน เงิน 280,000 บาท  - นายมนูญ  นามวงค์  เป็นประธาน