เทศบาลตำบลปิงโค้ง
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
google.com
  
เริ่มค้นหา
 

เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
งบประมาณ ปี 51
แผนพัฒนาเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวย่อตัวกรอง
กำหนด วัน เวลา และสถานที่การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
15/8/2552 13:38
     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนุบสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ได้จัดทำโครงการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนและครอบครัว
15/8/2552 11:22
แจ้งนัดหมายการมอบเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ
14/8/2552 15:42
1 - 3 ถัดไป

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลปิงโค้ง

หัวข้อข่าวตัวกรอง
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลปิงโค้ง3/12/2552
กำหนดวัน เวลาและเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
เทศบาลตำบลปิงโค้ง3/12/2552

 ผลการพัฒนาเทศบาล

ด้านการพัฒนาตัวกรองโครงการตัวกรอง
ไม่มีรายการที่จะแสดงในมุมมองนี้ของรายการ "ผลการพัฒนาเทศบาล"

ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ.

กำลังเรียกข้อมูล

ข่าวสารจาก ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวสารจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

นายวิม     ผ่องแผ้ว
นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง

ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

ข้อมูลเผยแผ่ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  ข้อมูลเผยแผ่

โครงการเด่นเทศบาล  โครงการเด่นเทศบาล

รายละเอียดตัวกรอง
 
 
 
 
 

 ศูนย์เพื่อการจัดการเมื่องที่ยั่งยืน

กำลังเรียกข้อมูล