ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
 
เริ่มค้นหา
 
เทศบาลตำบลสะเมิงใต้
โรงแรม / ที่พัก
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สาระน่ารู้
ติดต่อเทศบาล
Webbord
google
  

เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2015

 ภาพกิจกรรมงานเทศบาลตำบลสะเมิงใต้

โครงการรวมพลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างพอเพียงแก่ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและกลุ่มเสี่ยงบ้านแม่สาบ หมู่ที่ ๑ ตำบลสะเมิงใต้ เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง อำเภอสะเมิงแข็งแรง ปี ๒๕๕๖ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
งานวันสตรอว์เบอรี่ และของดีสะเมิง ประจำปี 2556ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)

 ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการจัดหารถดับเพลิงประจำเทศบาลตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่า เพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
รับสมัครพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ของเทศบาลตำบลสะเมิงใต้
การดำเนินการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2555
ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗

 ข่าวสารจากท้องถิ่น

เรื่อง ซักซ้อมการส่งเงินสมทบดองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ที่ ชม ๐๐๒๓.๕/๗๔๙)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
17/9/2556
ด่วนที่สุด เรื่อง การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ปี 2556/57 (ที่ ชม ๐๐๒๓.๑/๓๓๓๕๕)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
17/9/2556
ด่วนที่สุด เรื่องขอให้รายงานข้อมุลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ชม ๐๐๒๓.๓/๓๓๐๐๘)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
16/9/2556
เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.๒๕๔๒ งวดที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (ที่ ชม ๐๐๒๓.๕/๓๒๙๙๒)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
13/9/2556
ด่วนที่สุด เรื่อง การรายงานผลความสำเร็จคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ฯ (ที่ ชม ๐๐๒๓.๓/ว ๓๒๙๙๓)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
13/9/2556

ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง  ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านห้วยคอก หมู่ที่ 3 ตำบลสะเมิงใต้11/9/2555
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์23/8/2555
สอบราคาซื้อวัสดุประปาจำนวน 4 รายการ18/6/2555
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จุดที่ ๒) หมู่ที่ ๑๑ บ้านป่าคาใน29/5/2555
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งตาข่ายรอบถังเก็บน้ำประปาภูเขาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านกองขากน้อย29/5/2555
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.สล. ทุ่งดีหมี หมู่ที่ ๗ บ้านกองขากหลวง28/5/2555
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหมู่ที่ ๕ ถึงหมู่ที่ ๖ บริเวณโค้งน้ำตกขึ้นบ้านใหม่28/5/2555
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4 บ้านศาลา-ป่ากล้วย3/5/2555
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำและโรงเก็บของ ภายในฌาปนสถาน หมู่ที่ 9 บ้านเหล่า-แสนตอง30/4/2555
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหอประชุมอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านน้ำริน30/4/2555
 
 

หัวหน้าส่วนราชการ - ใช้สำหรับข้อความ ตาราง และรูปที่จัดรูปแบบ  หัวหน้าส่วนราชการ


นายประพันธ์  กาวินนะ

นายประพันธ์  กาวินนะ
นายกเทศมนตรีตำบลสะเมิงใต้นายวิชัย  ธิโวนา
ปลัดเทศบาลตำบลสะเมิงใต้

 

 

Link ที่น่าสนใจ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  Link ที่น่าสนใจ

Link เกี่ยวกับการท่องเที่ยว - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  Link เกี่ยวกับการท่องเที่ยว