ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
 
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลสง่าบ้าน
เกษตรพอเพียง
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  

 หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 หนังสือราชการสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

 ภาพกิจกรรม

โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลสง่าบ้าน -ป่าลานใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
31/10/2556 14:36
เทศบาลตำบลสง่าบ้านดำเนินโครงการอบรมเกษตรกรใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
31/10/2556 14:35
รณรงค์เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
31/10/2556 14:33
เทศบาลตำบลสง่าบ้านร่วมใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
31/10/2556 14:31
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “ ๑๒ สิงหา มหาราชินี ” ประจำปี ๒๕๕๖ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
31/10/2556 14:19
1 - 5 ถัดไป

 ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวย่อตัวกรอง
ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลสง่าบ้าน  หนังสือส่ง ประกาศ
15/7/2553 11:51

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง  การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสง่าบ้าน ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 2 – 18  สิงหาคม พ.ศ. 2553  เวลา  08.30 -16.30 น.  (เว้นวันหยุดราชการ)   สำนักงานเทศบาลตำบลสง่าบ้านดูเอกสาร

3/8/2553 11:53
Catalog Online  กลุ่มช่างสง่าบ้าน  กดดู Catalog (1,2)
3/8/2554 13:44
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (หน้าป่าช้าคริสต์เข้าบ้านแพะป่าคา)ดูประกาศ
3/8/2554 14:41
เอกสารดาวน์โหลดการคัดเลือกผู้หญิงเก่ง และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กดดาวน์โหลด)
8/8/2554 14:29
ประกาศสอบราคา(กดดูประกาศ)
25/8/2554 11:52

เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลสง่าบ้าน จำนวน ๒ ตำแหน่ง 1. หัวหน้าสำนักปลัด ระดับ 7 (นักบริหารงานทั่วไป 7)  2. ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับ 7 (นักบริหารงานช่าง 7) ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 4พฤศจิกายน 2554 ในวันและเวลาราชการ (ดูประกาศเอกสารแนบท้าย)

10/10/2554 16:52
เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน ๖ โครงการฯ ยื่นซอง 7 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2554 (ดูประกาศ)
11/10/2554 16:24
เทศบาลตำบลสง่าบ้านมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อถุงบรรจุขยะพลาสติกสีดำ  มีลักษณะเป็นถุงพับข้าง  ขนาด ๒๖ x ๓๔ นิ้ว พร้อมสกรีนตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลสง่าบ้าน (พิมพ์ 1 สี 1 หน้า) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว ดูประกาศหน้า 1 2
27/3/2556 11:29
เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง  จำนวน  4  โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างทุกโครงการในราคาชุดละ 400.- บาท       (สี่ร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง  เทศบาลตำบลสง่าบ้าน  ระหว่างวันที่  19  กรกฎาคม  2556 – 13  สิงหาคม  2556  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5304-2285 ต่อ 14    เอกสารประกาศ
31/7/2556 8:58

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบริเวณเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เอกสารประกาศ

25/10/2556 8:54
เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ประกวด ราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ บ้านป่างิ้ว หมู่ที่3 ตำบลสง่าบ้าน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำแปลนที่กำหนด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25/12/2556 11:29
เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557  จำนวน 5  โครงการ
27/12/2556 15:33
เทศบาลตำบลสง่าบ้านประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 5 โครงการ
ดูประกาศ โครงการ 1 2 3 4 5
6/1/2557 15:12
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ กำหนด วันเ วลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ บ้านป่างิ้ว ดูเอกสาร
21/1/2557 15:15
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนด วันเ วลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ บ้านป่างิ้ว ดูเอกสาร
27/1/2557 16:08
ประกาศรายชื่ผู้ชนะการเสนอราคา ระบบประปาขนาดใหญ่บ้านป่างิ้้ว เอกสาร
11/2/2557 14:46
เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ประกาศสอบราคาซื้อถุงขยะพลาสติกสีดำ เอกสาร
28/3/2557 14:59
สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 6  โครงการ ปีงบประมาณ 2557 ดูเอกสาร
9/4/2557 10:38

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง   โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน   ตอนล่างเป็นถังเก็บน้ำใส   บ้านแพะป่าคา

หมู่ที่ 5  ตำบลสง่าบ้าน  (ดูเอกสาร)

6/8/2557 16:32
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่มาก  บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าลาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดูเอกสาร)
13/10/2557 14:12
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน  ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่มาก  บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าลาน (ดูเอกสาร)
13/10/2557 15:41
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลาง บริเวณโรงเรียนบ้านดอกแดง บ้านดอกแดง หมู่ที่ 1 ตำบลสง่าบ้าน (ดูเอกสาร)
29/10/2557 13:17
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่มาก  บ้านป่าดู่    หมู่ที 1 ตำบลป่าลาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่  2 (ดูเอกสาร)
7/11/2557 16:41
สอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน  สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสง่าบ้าน (ดูเอกสาร)
19/11/2557 13:55
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง บริเวณโรงเรียนบ้านดอกแดง บ้านดอกแดง หมู่ที่ 1 ตำบลสง่าบ้าน  ครั้งที่ 2  (ดูเอกสาร)
21/11/2557 14:38
สอบราคาโครงการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลมูลฝอยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ดูเอกสาร)
8/12/2557 16:04
สอบราคาโครงการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ครั้งที่  2 (ดูเอกสาร)
12/1/2558 16:13
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โรงผลิตน้ำดื่ม บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 3 ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (ดูเอกสาร)
19/1/2558 9:50

 กระดานสนทนา

ข้อความตอบกลับตอบกลับ
ขอเชิญสมัครอบรมการวิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม STAAD.Pro” วันที่ 18-22 สิงหาคม 2557 (5 วัน) ที่ เชียงใหม่ ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
0ตอบกลับ ตอบกลับ
โยธาไทย ขอเชิญสมัครอบรม Excel สำหรับงานช่างและงานพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2556 ที่เชียงใหม่ ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
0ตอบกลับ ตอบกลับ
ผลิต-จำหน่ายซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมส่งและติดตั้งทั่วประเทศราคาถูก โทร.089-2043733ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
0ตอบกลับ ตอบกลับ
ติดไฟสนามบอล รร.บ้านป่าดู่ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
0ตอบกลับ ตอบกลับ
ฝากประชาสัมพันธ์ รถ รับ-ส่งสอบ ปลัดอำเภอใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
0ตอบกลับ ตอบกลับ
1 - 5 ถัดไป
 เพิ่มการอภิปรายใหม่

ปฏิทินกิจกรรมของเทศบาล  ปฏิทินกิจกรรมของเทศบาล

การประชุมสัมมนาทิศทางการปกครองท้องถิ่นไทยในอนาคต ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
โรงแรมเซ็นทาราแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 26/10/2550
ประชุมคณะทำงานพัฒนาประสิทธิภาพฯ ส.ท.ท ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เดอะ ไทด์ รีสอร์ท26/10/2550
การประชุมคณะกรรมาธิการและที่ปรึกษา ครั้งที่ 10 /2550 วันที่ 19 ต.ค50 ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ห้องประชุมสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย26/10/2550
 
 

นายกเทศมนตรี - ใช้สำหรับข้อความ ตาราง และรูปที่จัดรูปแบบ  นายกเทศมนตรีนายวัฒนชัย โทอึ้น

นายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน

ปลัดเทศบาลตำบลสง่าบ้าน - ใช้สำหรับข้อความ ตาราง และรูปที่จัดรูปแบบ  ปลัดเทศบาลตำบลสง่าบ้าน

 

สาระน่ารู้ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  สาระน่ารู้

Link ที่น่าสนใจ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  Link ที่น่าสนใจ