ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
 
เริ่มค้นหา
 
เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา
ประวัติเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ติดต่อเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
กระดานสนทนา
มุมบริหารงานบุคคล
กิจการสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  
เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา > ประกาศศูนย์เด็กเล็กฯ  

ประกาศศูนย์เด็กเล็กฯ

Modify settings and columns
 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าเดื่อ

เรื่อง   การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเดื่อ

ประจำปีการศึกษา  2553

*******************

ด้วยเทศบาลตำบลท่าเดื่อ  อำเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่ จะเปิดรับสมัครเด็กเล็กเพื่อ    ทำการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเดื่อ ประจำปีการศึกษา  2553  รายละเอียดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

                        1.   คุณสมบัติของผู้สมัคร

                              1.1  เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าเดื่อ ( เด็กที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล หากจำนวนนักเรียนเกิน จะต้องมีการจับฉลากเข้าเรียน )

                              1.2  เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ  1  ปี  9  เดือน  ( เกิดก่อนวันที่ 1  กันยายน  2551 )

                              1.3 เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  หรือโรคอื่นๆ    ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

2.      จำนวนเด็กที่รับเข้าเรียน  50  คน

3.      หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมาในวันสมัคร

                                3.1 ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว

         3.2  สำเนาทะเบียนบ้าน ( ฉบับจริง ) พร้อมสำเนา บิดา/มารดา/ตัวเด็ก  1 ชุด

         3.3  สูติบัตร ( ฉบับจริง ) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

         3.4  ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นสมัคร

         3.5  สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์

4.      วัน  เวลา  สถานที่สมัครและสัมภาษณ์

  4.1  กำหนดวันรับสมัครนักเรียนใหม่  วันที่  26  -  30  เมษายน  2553 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเดื่อในวัน เวลาราชการ

                        5.  วันจับสลาก ( ถ้ามี )

               กำหนดวันจับสลากในวันที่  3   พฤษภาคม    2553     เวลา   15. 00 น. ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเดื่อ

 

6.       วันมอบตัว

ผู้ที่ได้รับเข้าเรียน ให้มอบตัวในวันที่   10  พฤษภาคม  2553  เวลา  08.00  น.    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเดื่อ

7.      อัตราค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมตลอดปีการศึกษา

                                                7.1  ค่าบำรุงการศึกษา.................-....................บาท

                                                7.2  ค่าเครื่องนอนและเครื่องใช้อื่น ๆ...............-.................บาท

                                                7.3  ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน......................-..................บาท

                                                7.4  ค่าอาหารกลางวัน   ( ภาคเรียนละ..............-..............บาท )

                                                7.5  ค่าอาหารเสริม        ( ภาคเรียนละ..............180-..............บาท )

                                                7.6  ค่าเครื่องแบบนักเรียน    

                                                        7.6.1  ค่าเครื่องแบบนักเรียน                  ชุดละ          150    บาท

                                                        7.6.2  ค่าชุดพละ  ( 3 ชุด )                     รวม             480    บาท

                                                        7.6.3  ค่าชุดพื้นเมือง                             ชุดละ           150   บาท

8.      กำหนดการเปิด ปิดภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 1   เปิดเรียน  10  พฤษภาคม  2553

                                  ปิดเรียน   17  กันยายน  2553

ภาคเรียนที่ 2   เปิดเรียน   4   ตุลาคม  2553

                                  ปิดเรียน    13  เมษายน  2554

                             กำหนดเวลาเรียน

-          เปิดเรียนวันจันทร์ วันศุกร์

-          เวลาเข้าเรียน  08.30  น.  เวลาเลิกเรียน  15.00  น.

9.      อุปกรณ์การเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จัดหาให้ตลอดปีการศึกษา

10.  เครื่องใช้สำหรับเด็ก

                                                10.1   เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน  แก้วน้ำ  สบู่  หวี  แป้ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ

 จัดหาให้ตลอดปีการศึกษา

                              10.2  เครื่องใช้อื่น ๆ ประกอบด้วย ผ้าปูที่นอน หมอน ปลอกหมอน ผ้ากันเปื้อน             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  จัดหาให้ตลอดปีการศึกษา

 

11.  อาหารสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดอาหารให้ 3 เวลา ดังนี้

                        -  เวลา  10.00 น.  อาหารเสริม

                        -  เวลา  11.00 น.  อาหารกลางวัน

                        -  เวลา  14. 00 น.  อาหารว่างบ่าย

12.  การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน

                   12.1  ผู้ปกครองที่จะมาขอรับตัวนักเรียน ต้องแสดงบัตรซึ่งทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กออกให้สำหรับรับตัวนักเรียน แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกครั้ง มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้รับนักเรียนออกจากศูนย์พัฒนาเด็ดขาด

                   12.2  การมารับและส่งนักเรียน ผู้ปกครองจะต้องไม่นำเด็กส่งต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนเวลา 07.30 น. ให้รับกลับเวลา 15.00 น. และไม่ช้ากว่าเวลา 16.30 น. ทั้งนี้เพราะทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ประสงค์ให้เด็กอยู่ในศูนย์ฯ โดยไม่มีผู้ดูแล เว้นแต่มีความจำเป็น ซึ่งต้องขออนุญาตต่อหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในแต่ละครั้ง

                  12.3  ในกรณีที่เด็กหยุดเรียนด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์

                  12.4  ห้ามนักเรียนนำเครื่องดื่มเครื่องใช้ที่อาจเกิดอันตรายมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด

                  12.5  ห้ามนักเรียนสวมหรือนำเครื่องประดับ ของเล่นที่มีราคาแพงมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหากฝ่าฝืนและเกิดการสูญหาย ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

                  12.6  หากผู้ปกครองมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับนักเรียน โปรดติดต่อกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยตรง ถ้ามีการนัดหมายล่วงหน้าก็จะทำให้สะดวกยิ่งขึ้น

 

                  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                        ประกาศ ณ วันที่        เดือน   มีนาคม     พ.ศ.2553

 

 

(นายบุญเท่ง  คำเมา)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเดื่อ

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเดื่อ

โทร 0-5346-9266

  
มุมมอง: 
เรียงลำดับตามสิ่งที่แนบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ไม่มีรายการที่จะแสดงในมุมมองนี้ของรายการ "ประกาศศูนย์เด็กเล็กฯ"