ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลบ้านดู่
เกษตรพอเพียง
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
ลิงค์ภายในหน่วยงาน
  
เทศบาลตำบลบ้านดู่ > โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

Modify settings and columns
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเป็นมา/ปรัชญาของผู้นำโครงการ
1      ด้วยทางหมู่บ้านนำร่องในการดำเนนงานพัฒนาศักยภาพของชุมชนในชนบทของตำบลบ้านดู่ และอำเภอเมืองเชียงราย ทั้งนี้เพื่อบุคคลากรฝ่ายต่างๆ เข้าสนับสนุน โดยชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดี ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนำนวัตกรรมต่างๆมาเสริมให้เกิดการตื่นตัว และการพัฒนาให้ยั่งยืนสืบต่อไปโดยประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
ข้อดีของโครงการ
/      เป็นการพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของแต่ละกลุ่มให้มีความรับผิดชอบต่อชุมชน และพัฒนาแนวความคิดที่จะคิดหาทางแก้ไขปัญหาของชุมชน ได้ตามความต้องการของชุมชนอย่างแจริง
ผลผลิตเกี่ยวกับเกษตรพอเพียง
-1. พืชผักสวนครัว สมุนไพร ปลอดสารพิษ
2. เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์
3. เลี้ยงปลาช่อน ปลาไน ปลนิล ในบ่อดิน
4. เลี้ยงหมูหลุม
5. การทำปุ๋อินทรีย์ชีวภาพ
6. เลี้ยงกบในบ่อทดลอง
7. ศูนย์การเรียนรู้การทำนาแบบเกษตรอินทรีย์ แบบไถกลบ พ.ด. 2 ปุ๋ยหมูหลุม
8. โครงการเลี้ยงไก่พื้นบ้าน
วิธีการดำเนินงาน
ด  ให้ทุกครัวเรือนได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ในบ้านของตัวเองโดยรอบ ๆ บ้าน หรือมุมใดมุมหนึ่ง ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้และบริเวณหน้าบ้านก็มีการปลูกไม้ประดับหรือไม้ดอกสวยงาม ส่วนถนนสายต่างๆ ในหมู่บ้านก็ได้แบ่งเป็นกลุ่มๆ ได้รักษาความสะอาดถนนทุกๆ เจ็ดวัน นอกจากนั้นให้ปรับเปลี่ยนตัวเลขของบ้านเลขที่ ที่ทำไว้ให้เป็นตัวเลขไทยให้เหมาะสมกับศิลปะวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมคนเมือง


คลิป ขั้นตอนการปลูก
ระยะเวลา
   เริ่งโครงการตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป
ผลผลิตที่ได้ ผลผลิตเกี่ยวกับเกษตรพอเพียง
/1.ข่า, ขิง
2.
ตระไคร้
3.
มะกรูด
4.
ผักกาดขาว
5.
กระหล่ำปลี, กะหล่ำดอก
6.
ผักคะน้า
7.
ถั่วฝักยาว
8.
ผักกาดกวางตุ้ง
ก9.
คื่นฉ่าย
10. ต้นหอม, ผักชี
ฟหห1. พืชผักสวนครัว สมุนไพร ปลอดสารพิษ
2. เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์
3. เลี้ยงปลาช่อน ปลาไน ปลนิล ในบ่อดิน
4. เลี้ยงหมูหลุม
5. การทำปุ๋อินทรีย์ชีวภาพ
6. เลี้ยงกบในบ่อทดลอง
7. ศูนย์การเรียนรู้การทำนาแบบเกษตรอินทรีย์ แบบไถกลบ พ.ด. 2 ปุ๋ยหมูหลุม
8. โครงการเลี้ยงไก่