เทศบาลตำบลจันจว้า
การจัดระบบสิ่งแวดล้อมของทศบาล
หน่วยงานสนับสนุนสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
เอกสารเทศบาล
ติดต่อเทศบาล
  
เทศบาลตำบลจันจว้า > ประวัติเทศบาล  
เริ่มค้นหา
Modify settings and columns

ประวัติเทศบาลตำบลจันจว้า

          จันจว้า เป็นภาษาท้องถิ่นล้านนา  มีความหมายว่า แม่น้ำจำไหลมาแล้วซึมแทรกหรือกระจายหายไปในบริเวณดังกล่าว เทศบาลตำบลจันจว้าแต่เดิมเป็นตำบลเดียว ชื่อ ตำบล     จันจว้า  เป็นเขตการปกครองของสุขาภิบาล ต่อมาแบ่งเขตเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลจันจว้าและตำบลจันจว้าใต้  ปัจจุบันได้รับการยกฐานเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2542  ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2542

            พื้นที่เขตเทศบาลตำบลจันจว้าแบ่งตามลักษณะภูมิประเทศ  ออกเป็น 2 ส่วน  ส่วนที่ 1 ด้านทิศตะวันออก  ของถนนพหลโยธินแม่จัน เชียงแสน  ตลอดแนวลักษณะเป็นเนินเขา 11 หมู่บ้าน  มีแหล่งน้ำธรรมชาติหลายแห่ง  พื้นที่ส่วนนี้มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นเมืองโบราณ คือเมืองโยนก (เมืองหนองหล่ม) ซึ่งมีเนื้อที่อยู่ในเขตตำบลจันจว้าตลอดแนวเขตมีโบราณสถาน  เช่น วัดพระธาตุดอยกู่แก้ว  วัดป่าหมากหน่อ หลักฐานวัดเก่ารอบหนองหล่ม  มีคูเมืองบริเวณบ้านป่าสักหลวง  หนองไคร้  ราษฎรมีพื้นที่เพเดิมมาจากจังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดลำพูน  และจังหวัดทางภาคเหนือ  เนื่องจากเห็นว่าพื้นที่แห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์  จึงอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่จนถึงปัจจุบัน  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตร  ตามลักษณะพื้นที่คือทำไร่ในพื้นที่สูง ทำนาพื้นที่ราบ  ส่วนที่  2 ด้านทิศตะวันตก  ของถนนพหลโยธิน  สายแม่จัน เชียงแสน เป็นที่ราบลุ่มเนื้อที่ส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้าน  มีหมู่บ้านอยู่ประมาณ  12  หมู่บ้าน  มีแม่น้ำจันและแม่น้ำคำไหลผ่าน  ราษฎรเกือบทั้งหมดมีอาชีพทำนา  มีพื้นเพส่วนใหญ่มาจากจังหวัดลำพูน  จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดทางภาคเหนือ

ที่ตั้งและเขตการปกครอง

            ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่จัน  12  กิโลเมตร  บนทางหลวงจังหวัด  หมายเลข 1016 (แม่จัน - เชียงแสน) ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 873 กิโลเมตร ห่างจากชายแดนประเทศลาวประมาณ 19 กิโลเมตร  ห่างจากประเทศพม่าบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ  30  กิโลเมตร

เนื้อที่

            พื้นที่ของเทศบาลตำบลจันจว้าประมาณ  128  ตารางกิโลเมตร  หรือ 80,000 ไร่  เขตการปกครองมีพื้นที่ครอบคลุม 2 ตำบล 23 หมู่บ้าน  คือ

ตำบลจันจว้ามี  11  หมู่บ้าน  ได้แก่                    ตำบลจันจว้าใต้มี  12  หมู่บ้าน  ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านใหม่                                                 หมู่ที่ 1 บ้านป่าสักหลวง

หมู่ที่ 2 บ้านทรายมูล                                           หมุ่ที่ 2 บ้านป่าสักหลวง

หมู่ที่ 3 บ้านแม่คำน้ำลัด                                      หมู่ที่ 3 บ้านป่าบงหลวง

หมู่ที่ 4 บ้านห้วยน้ำราก                                        หมู่ที่ 4 บ้านกิ่วพร้าว

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยน้ำราก                                        หมู่ที่ 5 บ้านหนองปึ๋ง

หมู่ที่ 6 บ้านดง                                                   หมู่ที่ 6 บ้านหนองครก

หมู่ที่ 7 บ้านต้นยาง                                             หมู่ที่ 7 บ้านม่วงหมู่สี

หมู่ที่ 8 บ้านหนองร่อง                                          หมู่ที่ 8 บ้านป่ากุ๊ก

หมู่ที่ 9 บ้านห้วยน้ำราก                                        หมู่ที่ 9 บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น

หมู่ที่ 10 บ้านสันนาหนองบัว                                หมู่ที่ 10 บ้านสันหลวง

หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวหัวฝาย                               หมู่ที่ 11 บ้านป่าถ่อน

                                                                        หมู่ที่ 12 บ้านสันทางหลวง

อาณาเขตติดต่อ

            เทศบาลตำบลจันจว้ามีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้

            ทิศเหนือ  ติดต่อกับบ้านสันธาตุ  ต.แม่คำ  อ.แม่จัน  บ้านด้ายและบ้านศรีบุญยืน ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน  ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 บ้านหัวฝาย  ตั้งริมฝั่งแม่น้ำคำและถือแม่น้ำคำ  และแนวแบ่งเขตตำบล   และตำบลศรีดอนมูลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  และมีแนวเขตทางทิศใต้จดหลักเขตที่ 1 ที่บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 9 ซึ่งเป็นแนวเขต ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน

            ทิศตะวันออก   ติดต่อกับตำบลท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน นับจากเขตที่ 2 ที่บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 9 ถึงเส้นแบ่งเขตตำบลท่าข้าวเปลือกเป็นหลัก  ถึงหลักเขตที่ 3 ที่บ้านป่าถ่อน  ต.จันจว้าใต้

            ทิศใต้  ติดต่อกับบ้านป่าส้าน  บ้านหัวิรนคำและบ้านสันหลวงใต้  ต.จอมสวรรค์หรือนับจากหลักแนวเขตที่ 3 และแบ่งเส้นแนวเขตตำบลจอมสวรรค์เป็นหลักไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปจดหลักเขตที่ 4 บ้านหนองครก ต.จันจว้าใต้

            ทิศตะวันตก  ติดต่อกับบ้านม่วงคำ  ต.แม่คำ  ถือแม่น้ำคำและเส้นแบ่งตำบลเป็นหลักไปบรรจบหลักเขตที่ 1

ลักษณะภูมิประเทศ

            เทศบาลตำบลจันจว้าตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำทางด้านตะวันออกของอำเภอแม่จันด้วยสภาพภูมิประเทศแบ่งออก 2 ส่วน  สำคัญคือ

1.   ที่ราบลุ่มแม่น้ำคำ  และแม่น้ำจัดสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินตะกอนแม่น้ำของแม่น้ำคำซึ่งไหลผ่านทางทิศเหนือและแม่น้ำจันที่ไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่  ในฤดูฝนจะมีน้ำหลากท่วมรวมเนื้อที่ร้อยละ 90 ของพื้นที่เขตเทศบาล

2.   เนินเขาและที่ลาดเชิงเขาสภาพภูมิประเทศเป็นเนินเขาเตี้ย  มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางไม่เกิน 200 เมตร  กระจายตัวเป็นบริเวณกว้าง  ทางด้านทิศใต้ของพื้นที่รวมเนื้อที่เป็นร้อยละ 10 ของพื้นที่เทศบาล

 สภาพภูมิอากาศ  เป็นแบบมรสุมเขตร้อน  แบ่งแยกได้  3  ฤดู

            - ฤดูฝน  ฝนจะตกซุกตลอดฤดูกาล  โดยปริมาณฝนตกมากที่สุดในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน

            -ฤดูหนาว  จะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด  โดยจะเริ่มต้นฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายน กุมภาพันธ์  และอากาศจะหนาวเย็นมากที่สุดปลายเดือนธันวาคม มกราคม

            - ฤดูร้อน อากาศจะร้อนจัดมากในตอนกลางวัน  จะเริ่มประมาณกลางเดือนมีนาคม พฤษภาคม  และช่วงที่ร้อนที่สุดคือ  เดือนเมษายน

 การตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน

            รูปแบบดั้งเดิมประชาชนนิยมตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่บริเวณใกล้ที่ราบลุ่มมีแนวแม่น้ำลำคลองไหลผ่าน  ซึ่งสะดวกต่อการประกอบอาชีพการเกษตรกรรม  การตั้งบ้านเรือนจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม  การเดินทางไปมาหาสู่ด้วยเท้าสะดวก  ส่วนในปัจจุบันการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนเปลี่ยนไปเล็กน้อย  การตั้งบ้านเรือนแบบเดิมยังคงอยู่  แต่ประชาชนวัยทำงานนิยมตั้งบ้านเรือนบริเวณติดกับถนนมากขึ้นซึ่งสะดวกต่อการคมนาคมติดต่อสื่อสาร  หรือการเดินทางไปประกอบอาชีพยังบริเวณอื่น  โดยทางรถจักรยาน  จักรยานยนต์หรือแม้กระทั่งรถยนต์

การคมนาคม

            ตำบลจันจว้า/จันจว้าใต้  มีถนนทั้งหมด  56  สาย  ระยะทางรวม 141,543 กิโลเมตร  ประกอบด้วย

-          ถนนสายหลัก  จำนวน 14 สาย  ระยะทางรวม 61,708 กิโลเมตร

-          ถนนสายรอง จำนวน 42 สาย  ระยะทางรวม  79,835 กิโลเมตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลจันจว้า ถนนแม่จัน-เชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57270 โทร.0-5377-5123