เทศบาลตำบลเมืองพาน
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา

ชุมชนบ้านเก่า 

เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
นโยบายของผู้บริหาร
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
งบประมาณประจำปี
แผนพัฒนาเทศบาล
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของราชการ
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล1(บ้านเก่า)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล1(ป่าซาง)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล2(บ้านเก่า)
สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลเมืองพาน
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานนิติการ
ชุมชนในเขตเทศบาล
ชุมชนน้ำจำ
ชุมชนบ้านเด่น
ชุมชนเทพวัน
ชุมชนแม่ส้าน
ชุมชนศาลเจ้าใหม่
ชุมชนเกตุแก้ว
ชุมชนบ้านเก่า
ชุมชนม่วงชุม
ชุมชนฮ่องหลงเหนือ
ชุมชนฮ่องหลงใต้
อื่นๆ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเทศบาลตำบลเมืองพาน
ติดต่อเทศบาล
รายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยงยังชีพประจำปี 2553
รายชื่อ อสม. ของเทศบาลตำบลเมืองพาน
ติดต่อผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่
นักปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเมืองพาน
การให้บริการนอกเวลาราชการ

                   คณะกรรมการชุมชนบ้านเก่า

1.นางสาวประมวลศรี       ศรีวิชัย             ประธาน

2.นายณรงค์ศักดิ์            บุญเลิศ             รองประธาน/ กรรมการฝ่ายผู้สูงอายุ

3.นางสาวตรงจิตต์          สุพรรณสิงห์        เลขานุการ/ กรรมการฝ่ายการศึกษา และวัฒนธรรม

4.นายนิคม                    ทาวงค์              กรรมการฝ่ายการคลัง

5.นายสมาน                   เชื้อเมืองพาน     กรรมการฝ่ายปกครอง

6.นายวิฑูรย์                   เทวดุลย์            กรรมการฝ่ายป้องกัน  และรักษาความสงบ 

7.นางศุภลักษณ์              ศิวะพิทักษ์สวัสดิ์ กรรมการฝ่ายสาธารณสุข  

8.นางอรุณ                     นันต๊ะ                กรรมการฝ่ายพัฒนา และส่งเสริมอาชีพ

9.นายกิตติชัย                 มหาวรรณตัน       กรรมการฝ่ายสวัสดิการ และสังคม

10.นายสว่าง                   ปันธิ                  ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ

11.นางวันเพ็ญ                ดาปิน                 ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี