เทศบาลตำบลเมืองพาน
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา

รายชื่อ อสม. 

เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
นโยบายของผู้บริหาร
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
งบประมาณประจำปี
แผนพัฒนาเทศบาล
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของราชการ
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล1(บ้านเก่า)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล1(ป่าซาง)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล2(บ้านเก่า)
สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลเมืองพาน
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานนิติการ
ชุมชนในเขตเทศบาล
ชุมชนน้ำจำ
ชุมชนบ้านเด่น
ชุมชนเทพวัน
ชุมชนแม่ส้าน
ชุมชนศาลเจ้าใหม่
ชุมชนเกตุแก้ว
ชุมชนบ้านเก่า
ชุมชนม่วงชุม
ชุมชนฮ่องหลงเหนือ
ชุมชนฮ่องหลงใต้
อื่นๆ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเทศบาลตำบลเมืองพาน
ติดต่อเทศบาล
รายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยงยังชีพประจำปี 2553
รายชื่อ อสม. ของเทศบาลตำบลเมืองพาน
ติดต่อผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่
นักปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเมืองพาน
การให้บริการนอกเวลาราชการ
 

ลำดับ

ชื่อ

นามสกุล

เพศ

หมู่ที่

ตำบล

สถานะ( อสม. / คู่สมรส / บุตร)

 1

  สุจิตรา

 ภู่สวัสดิ์

หญิง 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 2

  นุชจรินทร์

 ปัญญา

หญิง 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 3

  นรัตน์

 ปัญญา

หญิง 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 4

  เพ็ญศรี

 จินะโกฎ

หญิง 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 5

  มูล

 วงค์ศรี

หญิง 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 6

  สุพัฒน์

 ผาคำ

หญิง 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 7

  มงคล

 นันชัย

ชาย 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 8

  สายพิณ

 ทาปัน

หญิง 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 9

  อ๊อด

 ทาปัน

หญิง 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 10

  พวงคำ

 ไกรจันทร์

หญิง 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 11

  คนึงนิจ

 ผุดผ่อง

หญิง 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 12

  นพดล

 สุรินทชัย

ชาย 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 13

  จันทร์สม

 วงค์ตัน

หญิง 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 14

  วรรณพร

 พงษ์สุภักดิ์

หญิง 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 15

  ศุลินดา

 เลิศวิลัย

หญิง 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 16

  วิทยา

 วงค์จันทร์เสือ

ชาย 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 17

  ทองสาย

 มณีวงค์

หญิง 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 18

  พรเทพ

 ยุติธรรม

ชาย 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 19

  สุชาติ

 ยุติธรรม

ชาย 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 20

  สุพร

 เรืองอินทร์

หญิง 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 21

  ธีรพล

 บุญยืน

ชาย 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 22

  สมพร

 ศิริวรรณา

หญิง 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 23

  เพ็ชร

 อุทัย

หญิง 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 24

  มยุรี

 ช้างเนียม

หญิง 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 25

  สมาน

 กิตติ

ชาย 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 26

  วาสนา

 กิตติโสภณ

หญิง 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 27

  เมธี

 ชัยขุน

ชาย 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 28

  ยุพา

 ยามช่วง

หญิง 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 29

  แสงหล้า

 ไชยชนะ

หญิง 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 30

  จันทร์

 สีสุวิน

หญิง 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 31

  ถนอม

 เรือนสา

ชาย 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 32

  ภานุรักษ์

 ไชยชนะ

ชาย 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 33

  ปราณี

 จะรุ้ง

หญิง 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 34

  สุชาติ

 ศรีธิโอวาท

ชาย 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 35

  สุพิศ

 เตชะวาฤทธิ์

หญิง 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 36

  เกศินี

 ขินแก้ว

หญิง 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 37

  จีราพรรณ

 วังสมบัติ

หญิง 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 38

  น้ำผึ้ง

 บุญยืน

หญิง 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 39

  จิรภา

 นันชัย

หญิง 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 40

  พรรณี

 เสระหมาน

หญิง 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 41

  เส่ง

 สมศักดิ์ศรี

ชาย 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 42

  ปิยะพงษ์

 ชัยพิบูลย์

ชาย 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 43

  บัวแก้ว

 นันตา

หญิง 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 44

  รัศมี

 พ.ประสิทธิ์

หญิง 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 45

  สุภาพร

 วิมลศิลป์

หญิง 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 46

  ปุ๊ด

 สกุลนา

หญิง 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 47

  นิพนธ์

 ยุกติชาติ

ชาย 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 48

  ลินดา

 คุณยศยิ่ง

หญิง 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 49

  กัลยา

 วรรณจักร

หญิง 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 50

  เพ็ญศรี

 ศรีกาญจพัฒน์

หญิง 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 51

  จันทร์ศร

 นารีเดช

หญิง 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 52

  ทองสุข

 คำปวน

หญิง 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 53

  ปทุมทิพย์

 เยาวกุล

หญิง 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 54

  สำอาง

 ทิพเนตร

ชาย 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 55

  สุพิชชา

 เหลืองอุรา

หญิง 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 56

  ดวงเดือน

 รักชาติ

หญิง 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 57

  พีรพงษ์

 ลิ้มตระกูล

ชาย 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 58

  พิมล

 ประทุมมาเกษร

ชาย 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 59

  ศุภชา

 เวียงเงิน

หญิง 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 60

  สุนีย์

 ยาวิลาศ

หญิง 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 61

  สายันห์

 กันทาเขียว

หญิง 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 62

  อภิชาติ

 สอนใจ

ชาย 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 63

  พิชญาภา

 วงค์จันทร์เสือ

หญิง 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 64

  สายศร

 เนตรมัทนา

หญิง 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 65

  สมศักดิ์

 บุญยืน

ชาย 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 66

  แสงน้อย

 วังสมบัติ

หญิง 

1

เมืองพาน 

อสม. 

 67

  ชำนาญ

 ป้องศรี

ชาย 

2

เมืองพาน 

อสม. 

68

  จันทร์

 สุบุญชัย

หญิง 

12

เมืองพาน 

อสม. 

 69

  ลัดดา

 รุนเดิม

หญิง 

12

เมืองพาน 

อสม. 

 70

  จันทร์เพ็ญ

 บัวอินทร์

หญิง 

12

เมืองพาน 

อสม. 

 71

  ประพิศ

 รุ่งพิพัฒน์อรุณ

หญิง 

12

เมืองพาน 

อสม. 

 72

  อารี

 ธรรมใจ

หญิง 

12

เมืองพาน 

อสม. 

73

  อดิเรก

 ดาปิน

ชาย 

12

เมืองพาน 

อสม. 

 74

  จารุณี

 ปินตาแก้ว

หญิง 

12

เมืองพาน 

อสม. 

 75

  อรุณ

 นันต๊ะ

หญิง 

12

เมืองพาน 

อสม. 

 76

  ศุภนุช

 ผ่องใส

หญิง 

12

เมืองพาน 

อสม. 

 77

  ศุภลักษณ์

 ศิวพิทักษ์สวัสดิ์

หญิง 

12

เมืองพาน 

อสม. 

78 

  อัมไพ

 สมพบ

หญิง 

12

เมืองพาน 

อสม. 

 79

  สุมาลี

 ท้าวทอง

หญิง 

12

เมืองพาน 

อสม. 

 80

  รจนา

 อิ่นแก้ว

หญิง 

12

เมืองพาน 

อสม. 

 81

  ยุรี

 ดวงสุข

หญิง 

12

เมืองพาน 

อสม. 

 82

  สุพรรณ์

 เชื้อเมืองพาน

หญิง 

12

เมืองพาน 

อสม. 

 83

  ธวัช

 ใจมาลัย

ชาย 

12

เมืองพาน 

อสม. 

 84

  นภาพรรณ

 เนตรคำ

หญิง 

12

เมืองพาน 

อสม. 

 85

  สุข

 ปริวรรณา

ชาย 

12

เมืองพาน 

อสม. 

 86

  อรวรรณ

 มโนคำ

หญิง 

12

เมืองพาน 

อสม. 

 87

  พิชชานันท์

 หลวงคำ

หญิง 

12

เมืองพาน 

อสม. 

 88

  ไพรจิตร

 แสนขัติ

หญิง 

12

เมืองพาน 

อสม. 

 89

  พัชรี

 อินชัย

หญิง 

12

เมืองพาน 

อสม. 

 90

  ภาลิณี

 อินธนู

หญิง 

12

เมืองพาน 

อสม. 

 91

  อภิญญ์ชญา

 แสนขัติ

หญิง 

12

เมืองพาน 

อสม. 

 92

  อรพิน

 แสนมา

หญิง 

12

เมืองพาน 

อสม. 

 93

  สุรีย์

 จันทนสกุลวงศ์

หญิง 

12

เมืองพาน 

อสม. 

 94

  ดารินทร์

 พรมสุรินทร์

หญิง 

12

เมืองพาน 

อสม. 

 95

  นิศาชล

 เชื้อเมืองพาน

หญิง 

12

เมืองพาน 

อสม. 

 96

  ลำดวน

 ขันคำ

หญิง 

12

เมืองพาน 

อสม. 

 97

  สุภาวรรณ์

 อุปนันท์

หญิง 

12

เมืองพาน 

อสม. 

 98

  สุกัญญา

 จันทร์ถนอม

หญิง 

12

เมืองพาน 

อสม. 

 99

  ละเอียด

 ศรีโชคสิทธิกุล

หญิง 

12

เมืองพาน 

อสม. 

 100

  บัวเรียว

 การค้าพิทักษ์พงษ์

หญิง 

12

เมืองพาน 

อสม. 

 101

  พจนาถ

 แก้วนา

ชาย 

16

เมืองพาน 

อสม. 

 102

  มงคล

 ชัยแก้ว

ชาย 

16

เมืองพาน 

อสม. 

 103

  ฐิติรัตน์

 สุวรรณจิตต์

หญิง 

16

เมืองพาน 

อสม. 

 104

  จีรชีพ

 โภชนะ

ชาย 

16

เมืองพาน 

อสม. 

 105

  จีรวรรณ

 กันทอุ่น

หญิง 

16

เมืองพาน 

อสม. 

 106

  ประยูร

 โยสิทธิ์

ชาย 

16

เมืองพาน 

อสม. 

 107

  ดวงพร

 ลาต๊ะดี

หญิง 

16

เมืองพาน 

อสม. 

 108

  จินดา

 อุ่นเรือน

หญิง 

16

เมืองพาน 

อสม. 

 109

  อ้าย

 แปงปุ๋ย

ชาย 

16

เมืองพาน 

อสม. 

 110

  กัลยาณี

 พุทธวงค์

หญิง 

16

เมืองพาน 

อสม. 

 111

  คำปวง

 ชัยชนะ

ชาย 

16

เมืองพาน 

อสม. 

 112

  สุพัฒน์

 แก้วศรี

ชาย 

16

เมืองพาน 

อสม. 

 113

  สมพร

 ขาวฤกษ์

หญิง 

16

เมืองพาน 

อสม. 

 114

  นิภาพร

 บัวธะนะ

หญิง 

16

เมืองพาน 

อสม. 

 115

  ยุพิน

 กันทอน

หญิง 

16

เมืองพาน 

อสม. 

 116

  วันดี

 อุทัย

หญิง 

16

เมืองพาน 

อสม. 

 117

  ดวงใจ

 สันธนะไพศาล

หญิง 

16

เมืองพาน 

อสม. 

 118

  วันษา

 อุทัย

ชาย 

16

เมืองพาน 

อสม. 

 119

  กัญจนานุช

 เขื่อนแก้ว

หญิง 

16

เมืองพาน 

อสม. 

 120

  ลัดดาพร

 คูสุวรรณ

หญิง 

16

เมืองพาน 

อสม. 

 121

  ทูลหยิ่น

 แสงทองตระกูล

ชาย 

16

เมืองพาน 

อสม. 

 122

  ถวิล

 ป้อมล้อม

ชาย 

16

เมืองพาน 

อสม. 

 123

  บัวไหล

 เรือนคำมูล

หญิง 

17

เมืองพาน 

อสม. 

 124

  แววตา

 สีวิลาด

หญิง 

17

เมืองพาน 

อสม. 

 125

  ไหร่

 ประพงษ์

หญิง 

17

เมืองพาน 

อสม. 

 126

  สายทอง

 ปินตานา

หญิง 

17

เมืองพาน 

อสม. 

 127

  จันทร์คำ

 จันวิชัย

หญิง 

17

เมืองพาน 

อสม. 

 128

  สนธ์

 มอนแก้ว

หญิง 

17

เมืองพาน 

อสม.