เทศบาลตำบลเมืองพาน
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
 

เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
นโยบายของผู้บริหาร
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
งบประมาณประจำปี
แผนพัฒนาเทศบาล
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของราชการ
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล1(บ้านเก่า)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล1(ป่าซาง)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล2(บ้านเก่า)
สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลเมืองพาน
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานนิติการ
ชุมชนในเขตเทศบาล
ชุมชนน้ำจำ
ชุมชนบ้านเด่น
ชุมชนเทพวัน
ชุมชนแม่ส้าน
ชุมชนศาลเจ้าใหม่
ชุมชนเกตุแก้ว
ชุมชนบ้านเก่า
ชุมชนม่วงชุม
ชุมชนฮ่องหลงเหนือ
ชุมชนฮ่องหลงใต้
อื่นๆ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเทศบาลตำบลเมืองพาน
ติดต่อเทศบาล
รายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยงยังชีพประจำปี 2553
รายชื่อ อสม. ของเทศบาลตำบลเมืองพาน
ติดต่อผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่
นักปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเมืองพาน
การให้บริการนอกเวลาราชการ

 ปฏิทินกิจกรรมของเทศบาล

ไม่มีเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในขณะนี้

ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง  ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

เรียงลำดับตามสิ่งที่แนบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการสิ่งที่แนบงานพัสดุ  กองคลัง12/4/2553
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเทศบาลซอย 41 (ฝั่งทิศเหนือต่อจากอาคารที่ทำการชุมชนไปทางฌาปนสถานฯ)สิ่งที่แนบงานพัสดุ  กองคลัง20/4/2553
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจร พร้อมเสริมขอบบ่อพักน้ำ บริเวณถนนพหลโยธินสายใน (หน้าที่ว่าการอำเภอพาน)สิ่งที่แนบงานพัสดุ  กองคลัง20/4/2553
ผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเทศบาล 41 (ฝั่งทิศเหนือต่อจากอาคารที่ทำการชุมชนไปทางฌาปนสถานฯ)สิ่งที่แนบงานพัสดุ  กองคลัง20/4/2553
ผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมเสริมขอบบ่อพักน้ำถนนพหลโยธินสายใน(หน้าที่ว่าการอำเภอพาน)สิ่งที่แนบงานพัสดุ กองคลัง20/4/2553
ผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมเสริมขอบบ่อพักน้ำบริเวณถนนพหลโยธินสายใน(ตั้งแต่หน้าร้านศิริกุลถึงหกแยกฯ)สิ่งที่แนบงานพัสดุ  กองคลัง20/4/2553
ผลการพิจารณาจัดจ้างโดยวิธีจ้างพิเศษจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการชุมชนแม่ส้านและศูนย์ออกกำลังกาย ครั้งที่ 1สิ่งที่แนบงานพัสดุ  กองคลัง3/5/2553
ผลการพิจารณาจัดจ้างโดยวิธีพิเศษจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ครั้งที่ 1สิ่งที่แนบงานพัสดุ  กองคลัง3/5/2553
ผลการพิจารณาจัดจ้างโดยวิธีพิเศษจ้างเหมาก่อสร้างห้องสมุดโรงเรียนพร้อมอุปกรณ์ประกอบบริเวณชั้นล่างอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 1สิ่งที่แนบงานพัสดุ  กองคลัง3/5/2553
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธืได้รับการคัดเลือกในการเสนอราคาสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการสิ่งที่แนบงานพัสดุ  กองคลัง3/5/2553
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการสิ่งที่แนบงานพัสดุ  กองคลัง3/5/2553
สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองลำน้ำแม่ส้านและลำน้ำสาขาสิ่งที่แนบงานพัสดุ  กองคลัง20/5/2553
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนเทพวันสิ่งที่แนบงานพัสดุ  กองคลัง16/6/2553
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2553สิ่งที่แนบงานพัสดุ  กองคลัง12/7/2553
การรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2553สิ่งที่แนบงานพัสดุ  กองคลัง16/8/2553
1 - 15 ถัดไป

ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียงลำดับตามสิ่งที่แนบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ผลการคัดเลือกครูสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษ(ชาวต่างชาติ)10/4/2555 10:30สิ่งที่แนบ
ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25555/4/2555 9:36สิ่งที่แนบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255526/3/2555 10:17สิ่งที่แนบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูสอนภาษาจีน(ชาวต่างชาติ)23/3/2555 12:30สิ่งที่แนบ
รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษและครูสอนภาษาจีน(ชาวต่างชาติ)6/3/2555 9:57
เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด 255527/2/2555 15:29สิ่งที่แนบ
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย 255527/2/2555 15:25สิ่งที่แนบ
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน กิจกรรมถนนคนเดิน ประจำปีงบประมาณ 255525/11/2554 14:29
ประกาศการจัดประเพณีลอยกระทงประจำปี 255420/10/2554 9:28สิ่งที่แนบ
เรื่องของคนกับสุนัข15/9/2554 14:21สิ่งที่แนบ
ความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.253515/9/2554 14:18สิ่งที่แนบ
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเมืองพาน เรื่องให้มีการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองพานและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองพาน8/6/2554 9:31สิ่งที่แนบ
แต่งตั้งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดเชียงราย29/7/2553 11:21สิ่งที่แนบ
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมของเทศบาลตำบลเมืองพาน21/6/2553 14:57
โครงการเฉลิมพระเกียรติ ลดโลกร้อน ถวายพ่อ18/6/2553 15:17
1 - 15 ถัดไป

ข่าวสารจาก ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวสารจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

ข้อมูลเผยแผ่ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  ข้อมูลเผยแผ่

วิทยุออนไลน์ - ใช้สำหรับข้อความ ตาราง และรูปที่จัดรูปแบบ  วิทยุออนไลน์

โครงการเด่นเทศบาล  โครงการเด่นเทศบาล

ตักบาตรเทโวโรหณะ
งานประเพณี...ลอยกระมงประจำปี 2554
โครงการวันสืบชาตาเทศบาลตำบลเมืองพาน ประจำปี 2555
โครงการวันเทศบาล ประจำปี 2555
โครงการแข่งขัยกีฬาเปตองต้านยาเสพติด ประจำปี 2555
โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2555

 - Webbord -

หากมีปัญหาต่างๆท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

ถ้าหากสัญญาณอินเตอร์เน็ต มีปัญหาแจ้งมาได้ที่เทศบาลตำบลเมืองพาน โทร.053-721471 หรือมาแจ้งด้วยตัวเองที่สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองพานได้เลยค่ะ

Chat Box - ใช้สำหรับข้อความ ตาราง และรูปที่จัดรูปแบบ  Chat Box