ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลเวียงชัย
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
webboard
ติดต่อเทศบาล
มุมระเบียบ-กฎหมาย
Links หน่วยงานราชการ
  
เทศบาลตำบลเวียงชัย > การเงินและการคลัง  

การเงินและการคลัง

เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
งบประมาณ
ข้อมูลทั่วไป
สภาพทั่วไป
โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
การเงินและการคลัง
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เศรษฐกิจ
สังคม
การสาธารณสุข
สิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
กิจการสภาเทศบาล
ศูนย์ปฏิบัติการเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับแจ้ง ข้อมูลข่าวสารการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ติดต่อเทศบาล
อื่นๆ
กรมส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดเชียงราย
ท้องถิ่น จ.เชียงราย
E-Office
ก.พ.ร.
ระเบียบฯ กฎหมาย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
knowledge Management
รู้ไปหมดทุกเรื่อง
Email Service
Modify settings and columns
 
     
  ปีงบประมาณ -  
  รายรับ (ไม่รวมเงินอุดหนุน) - บาท
  รายจ่าย (ไม่รวมเงินอุดหนุน) - บาท
 
ประเภท เก็บได้ (บาท) คงค้าง (บาท)
ภาษีบำรุงท้องที่ -
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน -
ภาษีป้าย -
ภาษีภาคหลวงแร่ -
อื่นๆ   - -
 
ธนาคารข้าว 
จำนวนธนาคารข้าว 0 แห่ง
จำนวนข้าวรวม 0 ถัง/ครัวเรือน
จำนวนสมาชิก 0 คน
 
ธนาคารโค/กระบือ 
จำนวนธนาคารโค/กระบือ 0 แห่ง
จำนวนโค/กระบือ 0 ตัว
จำนวนสมาชิก 0 คน
  จำนวนกองทุน - แห่ง
  จำนวนสมาชิก - คน
  ยอดเงิน - บาท
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โทร.053-769086