ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลเวียงชัย
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
webboard
ติดต่อเทศบาล
มุมระเบียบ-กฎหมาย
Links หน่วยงานราชการ
  
เทศบาลตำบลเวียงชัย > วิธีการดำเนินงาน  

วิธีการดำเนินงาน

เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
งบประมาณ
ข้อมูลทั่วไป
สภาพทั่วไป
โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
การเงินและการคลัง
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เศรษฐกิจ
สังคม
การสาธารณสุข
สิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
กิจการสภาเทศบาล
ศูนย์ปฏิบัติการเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับแจ้ง ข้อมูลข่าวสารการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ติดต่อเทศบาล
อื่นๆ
กรมส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดเชียงราย
ท้องถิ่น จ.เชียงราย
E-Office
ก.พ.ร.
ระเบียบฯ กฎหมาย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
knowledge Management
รู้ไปหมดทุกเรื่อง
Email Service
Modify settings and columns
วิธีการดำเนินงาน

รูปทุกครัวปลูกพืชผักสวนครัว   1. ให้ทุกครัวเรือนได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ในบ้านของตัวเองโดยรอบ ๆ บ้าน หรือมุมใดมุมหนึ่ง ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้และบริเวณหน้าบ้านก็มีการปลูกไม้ประดับหรือไม้ดอกสวยงาม ส่วนถนนสายต่างๆ ในหมู่บ้านก็ได้แบ่งเป็นกลุ่มๆ ได้รักษาความสะอาดถนนทุกๆ เจ็ดวัน นอกจากนั้นให้ปรับเปลี่ยนตัวเลขของบ้านเลขที่ ที่ทำไว้ให้เป็นตัวเลขไทยให้เหมาะสมกับศิลปะวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมคนเมือง


 


ทุกครัวเรือนปลูกต้นไม้
 2. ให้ทุกครัวเรือนปลูกต้นไม้ยืนต้นหลังคาละ 1 ต้น เพื่อแก้ปัญหาโลกร้อน

 

 


3. จัดให้มีการประกวดการปลูกืชผักสวนครัวรั้วกินได้โดยแบ่งเป็นกลุ่ม ดังนี้ 


รูปงานประกวดรูปที่1รูปงานประกวดรูปที่2รูปงานประกวดรูปที่3รูปงานประกวดรูปที่4รูปงานประกวดรูปที่5

    
  


 
  
      

 

       1. กลุ่มผู้สูงอายุโดยเอาหลังคาเรือนผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข้าร่วมประกวดการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้พร้อมกับตกแต่งหน้าบ้าน บริเวณบ้าน หน้าบ้านให้สะอาดพร้อมทั้งปลูกไม้ดอกไม้ประดับโดยความรับผิดชอบของประธานผู้สูงอายุตั้งรางวัลให้และจะมอบรางวัลชนะเลิศ – รองชนะเลิศ – รางวัลชมเชย (ในวันดำหัวสงกรานต์ผู้สูงอายุ)

      2. กลุ่มประชาชนทั่วไปเข้าประกวด การปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ โดยทุกหลักคาเรือนของประชาชนทั่วไป จะต้องปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ในบริเวณบ้านโดยใช้ที่ว่างเล็กๆ น้อย ๆ จัดทำสวนครัว บริเวณบ้านต้องสะอาด ถนนหนทางหน้าบ้านตกแต่งปลูกไม้ดอกไม้ประดับ โดยความรับผิดชอบของผู้ใหญ่บ้าน ตั้งรางวัลให้และมอบรางวัดชนะเลิศ – รองชนะเลิศ – รางวัลชมเชย ในวันรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและวันสงกรานต์


สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โทร.053-769086