เทศบาลเมืองพนัสนิคม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศสอบราคา
ข่าวประกาศจากทางราชการ
แผนที่
สมุดเยี่ยม
ติดต่อเรา
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลเมืองพนัสนิคม > โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  

โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติเทศบาล
ตราสัญลักษณ์เทศบาลเมืองพนัสนิคม
สภาพทั่วไปเทศบาลเมืองพนัสนิคม
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหารปัจจุบัน
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างองค์กร/การแบ่งส่วนราชการ
หน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
อัตรากำลังตามโครงสร้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
รู้จักแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายการพัฒนาและนโยบายการพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
รู้จักแผนพัฒสามปี
แผนพัฒนาสามปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน
ติดตามและประเมินผล
ผลการปฏิบัติการตามนโยบาย
ข้อมูลการคลัง
สถิติการคลัง
แผนการใช้จ่ายเงิน
แผนการหาพัสดุและแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี
ผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลชุมชน
การจัดตั้งและแบ่งเขตชุมชนย่อย
แผนที่การแบ่งเขตชุมชน
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนย่อยที่ 1-12
คณะกรรมการชุมชน
ชุมชนย่อย 10 ชุมชน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล 1
โรงเรียนเทศบาล 2
โรงเรียนเทศบาล 3
โรงเรียนเทศบาล 4
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ติดต่อเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองพนัสนิคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ทางราชการ
Modify settings and columns
  
มุมมอง: 
เรียงลำดับตามสิ่งที่แนบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
โครงการชุมชนร่วมใจใส่ใจสุขภาพใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
โครงการผู้ให้การดูแลประชากรในวัยพึ่งพาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
โครงการดูแลสตรีให้ปลอดภัยจากมะเร็งปากมดลูกใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
โครงการคืนความใสให้กับดวงตาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ระเบียบระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพนัสนิคม 2551ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
โครงการ 1000 เมือง 1000 ชีวิต ชุมชน.docใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
โครงการคัดกรองโรคเรื้อรังในกลุ่มผู้สูงอายุใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
โครงการชุมชนรวมใจ ป้องกันภัยโรคติดต่อใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
โครงการส่งเสริมสุขภาพมารดา และทารกใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
โครงการอยู่อย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคเรื้อรังใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)