เทศบาลเมืองพนัสนิคม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศสอบราคา
ข่าวประกาศจากทางราชการ
แผนที่
สมุดเยี่ยม
ติดต่อเรา
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลเมืองพนัสนิคม > แผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีฯ  

แผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีฯ

ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติเทศบาล
ตราสัญลักษณ์เทศบาลเมืองพนัสนิคม
สภาพทั่วไปเทศบาลเมืองพนัสนิคม
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหารปัจจุบัน
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างองค์กร/การแบ่งส่วนราชการ
หน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
อัตรากำลังตามโครงสร้าง
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
รู้จักแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายการพัฒนาและนโยบายการพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
รู้จักแผนพัฒสามปี
แผนพัฒนาสามปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน
ติดตามและประเมินผล
ผลการปฏิบัติการตามนโยบาย
ข้อมูลการคลัง
สถิติการคลัง
แผนการใช้จ่ายเงิน
แผนการหาพัสดุและแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี
ผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลชุมชน
การจัดตั้งและแบ่งเขตชุมชนย่อย
แผนที่การแบ่งเขตชุมชน
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนย่อยที่ 1-12
คณะกรรมการชุมชน
ชุมชนย่อย 10 ชุมชน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล 1
โรงเรียนเทศบาล 2
โรงเรียนเทศบาล 3
โรงเรียนเทศบาล 4
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ติดต่อเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองพนัสนิคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ทางราชการ
Modify settings and columns
  
มุมมอง: 
เรียงลำดับตามสิ่งที่แนบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ประกาศแผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๕๕ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ประกาศแผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๕๖ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ประกาศแผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๕๗ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ประกาศแผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๕๘ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)