เทศบาลตำบลพานทอง
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลพานทอง > ภารกิจเทศบาล  

ภารกิจเทศบาล

Modify settings and columns
ภารกิจของเทศบาลตำบลพานทอง
    ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

                           1.พัฒนาปรับปรุงและขยายการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของเทศบาล ให้สอดคล้องกับความเจริญของท้องถิ่น ตามมาตรฐานของผังเมือง เช่น ถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้ำ และให้มีการซ่อมบำรุงรักษา เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างมีคุณภาพ

                          2. ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะให้เพียงพอ เป็นปอดของตำบล โดยส่งเสริมและพัฒนา สถานที่ออกกำลังกาย และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพื่อการนันทนาการให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล

                          3. ปรับปรุงระบบการจัดการจราจรในเขตเทศบาลเพื่อให้เกิดความคล่องตัว เป็นระเบียบเรียบร้อย ปรับปรุงเพิ่มขยายระสิทธิภาพการให้บริการแสงสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะ ในบริเวณถนน ตรอก ซอย อย่างทั่วถึง

                           4.  ปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในเขตเทศบาล พร้อมทั้งบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ คูคลองระบายน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม

                            5.  ปรับปรุงระบบการให้บริการด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการแก่ประชาชน ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเพียงพอแก่ความต้องการ กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของตำบลและชุมชน 

  ด้านการสาธารณสุข

                           1.  จัดการบริการด้านสาธารณสุขให้สอดคล้องกับความจำเป็นขั้นพื้นฐาน

                           2 . สนับสนุนและส่งเสริมให้ความรู้พื้นฐานด้านการสาธารณสุข การดูแลรักษาสุขภาพและการป้องกันโรคแก่ประชาชน เด็ก เยาวชน ทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีโดยถ้วนหน้า

                          3.  สนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการการรักษาพยาบาลแก่ประชาชน   อย่างทั่วถึงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ รวมทั้งการสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนผู้มารับบริการ

                          4 . พัฒนาและปรับปรุงระบบการกำจัด จัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยใช้ระบบบริหารจัดการและเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการขจัดปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

    ด้านการพัฒนาการเงินการคลัง

                            1.  ควบคุม ดูแล การใช้จ่ายเงินงบประมาณของเทศบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

                            2.  พัฒนาปรับปรุงการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพโดยใช้วิธีการบริหารและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ครอบคลุมทั่วถึงและเป็นธรรม

                            3.  พัฒนาปรับปรุงการให้บริการประชาชนในการชำระภาษี ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม ตรวจสอบได้

                            4.  สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาแหล่งรายได้ใหม่ในเขตเทศบาล  โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความเจริญของท้องถิ่น

  ด้านเศรษฐกิจ การเมือง การบริหาร

                           1.  พัฒนาและส่งเสริมการให้ความรู้ในวิชาการ และประสบการณ์แก่ประชาชนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพและกระจายรายได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

                           2 . สนับสนุนและส่งเสริมประสานสัมพันธ์ให้ภาคเอกชนและองค์กรต่างๆ ได้เข้าร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ตามความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

                           3.  สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ การดำเนินการจัดงานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้กว้างไกลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี

                           4.  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดจำหน่ายสินค้าราคายุติธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบการเงินและสร้างความเป็นธรรมในชุมชน

                           5.  พัฒนาโครงสร้างองค์กร ระบบการบริหาร จัดหาทรัพยากรบุคคล การเงิน การคลัง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี  6  ประการ คือ หลักความรับผิดชอบ หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความคุ้มค่า หลักความโปร่งใส และหลักนิติธรรม

                          6.  พัฒนาการให้บริการงานเทศบาลทุกด้าน โดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับบริการจากเทศบาลเป็นหลักสำคัญ โดยลดขั้นตอน ระยะเวลา ให้เหลือเท่าที่จำเป็น เป็นการตอบสนองความต้องการให้บริการแก่ประชาชน ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

                          7.  ส่งเสริมประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่นมากขึ้น โดยสนับสนุนให้จัดตั้งประชาคมในชุมชนเขตเทศบาล และให้มีบทบาทร่วมกับเทศบาลในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง

                          8.  พัฒนาและส่งเสริมความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสาธารณสมบัติต่างๆ ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ในด้านการระวังรักษา ป้องกันและระงับอัคคีภัย ตลอดจนภัยอันตรายต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง

                          9.  ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริหารงานของเทศบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาล

                          10.   สนับสนุนการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล

                          11.  ส่งเสริมด้านสวัสดิการและการสร้างขวัญกำลังใจ แก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล ในการปฏิบัติหน้าที่

                          12.  ส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ ในสำนักงาน ให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถ ในการบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

  ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม

                           1.  พัฒนาการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน ระดับก่อนประถมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ เพื่อส่งเสริมให้เด็กในท้องถิ่นได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

                          2.  พัฒนาและส่งเสริมยกระดับวิทยฐานะบุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งให้มีความพร้อมในด้านสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้  และสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย

                         3.  พัฒนาและส่งเสริมการบริหารการศึกษาและนักเรียน โดยพัฒนาการทางสติปัญญา พัฒนาทางจิตใจและอารมณ์ พัฒนาความสามารถให้แก้ปัญหาเป็น อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพทางความถนัดและความสามารถพิเศษ พัฒนาทางสังคมให้เป็นผู้มีวินัย ให้เป็นผู้มีจริยธรรม คุณธรรม และความสามารถปรับตัวรองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมพัฒนาประชาคมให้มีความเข้มแข็งต่อไป

                         4.  ส่งเสริมพัฒนาการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้าของโลกปัจจุบัน ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

                          5.  ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ฟื้นฟูและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบทอดตลอดไป และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี

สำนักงานเทศบาลตำบลพานทอง ถนนพานทอง-หัวไผ่ จังหวัดชลบุรี 20160 โทร.0-3845-2558