เทศบาลตำบลพานทอง
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
 

 ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้ผู้ประกอบกิจการใช้สถานที่เอกชนเป็นที่ขาย ทำ ประกอบ ปรุง สะสมอาหาร ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลพานทอง ขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการประจำปี 255525/11/2554 11:04
ให้ผู้ประกอบกิจการแผงลอย ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาล ขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการแผงลอย ประจำปี พ.ศ.255525/11/2554 10:56
ให้ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 255525/11/2554 10:49
การยื่นแบบ และการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ปี255525/11/2554 10:41
กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ25/11/2554 10:25
1 - 5 ถัดไป

 โครงการเด่นเทศบาล

โครงการลอยกระทง
โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการรณรงค์ป้องกันสารเสพติดและยาเสพติดในโรงเรียน
โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. กันตลิ่งพัง คลองพานทอง

 ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

ไม่มีรายการที่จะแสดงในมุมมองนี้ของรายการ "ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง"

ข่าวสารจาก ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวสารจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

 นายกเทศมนตรี

 นายเชลล์ เจริญสุข
นายกเทศมนตรีตำบลพานทอง

ข้อมูลเผยแผ่ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  ข้อมูลเผยแผ่

สำนักงานเทศบาลตำบลพานทอง ถนนพานทอง-หัวไผ่ จังหวัดชลบุรี 20160 โทร.0-3845-2558