โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส
เกี่ยวกับโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
ติดต่อโรงเรียนเทศบาล 2
เอกสารของโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส > ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

Modify settings and columns

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

        ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอน พร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการทำงานที่ชัดเจน โดยมีครูประจำชั้นเป็นบุคลากรหลัก ในการดำเนินการดังกล่าว และมีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับครูที่เกี่ยวข้อง หรือบุคลากรภายนอก รวมทั้งการสนับสนุนส่งเสริมจากโรงเรียน

        •  การดูแลช่วยเหลือ หมายถึง การส่งเสริม การป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยมีวิธีการและเครื่องมือ สำหรับครูประจำชั้นและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการดำเนินงานพัฒนานักเรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และปลอดภัยจากสารเสพติด

กระบวนการดำเนินงานตามระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอำนาจเจริญ
 • โรงเรียนอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานตามระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน โดยครูประจำชั้นเป็นบุคลากรหลักในการปฏิบัติงาน มีองค์ประกอบสำคัญ 5 ประการ คือ
1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
2. การคัดกรองนักเรียน
3. การส่งเสริมนักเรียน
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
5. การส่งต่อ

ซึ่งการดำเนินงานตามองค์ประกอบทั้ง 5 ประการนี้ โรงเรียนได้จัดกิจกรรม และโครงการดังนี้
•   การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล

• การจัดทำระเบียนสะสม (รบ.6)
• การประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ)
• การสัมภาษณ์นักเรียน
• การเยี่ยมบ้าน
• บันทึกข้อมูลสุขภาพ
• การสังเกตพฤติกรรมอื่น ๆ

• การคัดกรองนักเรียน

•  โดยอาศัยข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน เบื้องต้น จากข้อ 1 จัดแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ และกลุ่มเสี่ยง

• การส่งเสริมนักเรียน

• สำหรับนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปกติ หรือกลุ่มเสี่ยง มีปัญหาที่ได้รับการแก้ไขแล้วโดยการจัด
• กิจกรรมโฮมรูม
• จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน

• การป้องกันและแก้ไขปัญหา

1. การให้คำปรึกษาเบื้องต้น
2. การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา กิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น การจัดงานวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมวันภาษาไทย สัปดาห์ห้องสมุด
กิจกรรมในห้องเรียน
กิจกรรมเพื่อนเตือนเพื่อน
กิจกรรมซ่อมเสริม
กิจกรรมการสื่อสารกับผู้ปกครอง
3. การจัดคาบประชุมระดับ

เพื่อเสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรม โดยได้ใช้วิทยากร ทั้งจากหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำทางศาสนามาบรรยาย/สาธิต ให้นักเรียนได้รับความรู้ทุกระดับชั้น/สัปดาห์

4. การประสานงานกับชุมชน ดังนี้

โครงการนักเรียนเยี่ยมเรือนจำ นักเรียนชั้น ม.2 - ม.6
การนำสุนัขตำรวจตรวจหาสารเสพติดในโรงเรียน
การร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ประสานงานกับโรงเรียน

5. การตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา อย่างต่อเนื่อง

• การส่งต่อ
ปัญหาบางกรณีที่ยากต่อการแก้ไขช่วยเหลือ หรือช่วยเหลือแล้วนักเรียนยังมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้น ก็จัดการส่งต่อโดยแบ่งเป็น ส่งต่อภายในและส่งต่อภายนอก

นอกจากการดำเนินงานตามองค์ประกอบทั้ง 5 ประการแล้ว โรงเรียนยังได้ดำเนินการจัดระบบดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดโดยจัดครู 1 คน ดูแลนักเรียนจำนวน 20-30 คน ดังนี้

   1. ครูประจำชั้นห้องละ 2 คน
   2. ครูประจำวิชา
   3. ครูผู้สอนกิจกรรม
   4. ครูประจำคณะสี

จากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจะทำให้นักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมลดลง และส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มปกติมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น