Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รู้จักนายก

นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพระประแดง
นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย