Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
เมื่อเวลา 09.30 น. นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้ง 2/2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา...
วันที่ 22 มีนาคม 2560 นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายจุฬา สังข์เรือง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม ประธานคณะกรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน และพิ้นที่เฉพาะ สำนักงานน...
วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 13:30 น. นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการและการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ประธานสันนิบาตจังหวัด และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุม...
วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 10:30 น. นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมประธานสันนิบาตเทศบาลภาค ประธานคณะกรรมาธิการด้านต่างๆ และที่ปรึกษานายก ส.ท.ท. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย...
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560 นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายก ส.ท.ท. มอบหมายให้นายธนศักดิ์ มาคะสิระ นายกเทศมนตรีตำบลวัดเพลง ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการ ส.ท.ท. เป็นผู้แทนเข้าร่วมงาน "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2560 ณ วัดวิสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) ต...
พุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเทศ เข้าประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรการ เพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2560 โดยมี ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ประธาน...
วันที่ 7 มีค 60 นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายอนุวัชร วงค์วรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และนายนพดล แก้วสุพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย เข้าพบปะหารือขอคำแนะนำ ท่าน ศ.วุฒิสาร ตั...
วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 9:00 น. นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ รองประธานคณะกรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุนการพัฒนาร่างแผนบูรณาการเครือข่ายเมือ...