Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
เมื่อเวลา 09.30 น. นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้ง 2/2560
22 มีนาคม 2560 | 2017-03-22 16:38:09

เมื่อเวลา 09.30 น. นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้ง 2/2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา