Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. นายก ส.ท.ท. มอบหมายให้นายธนศักดิ์ มาคะสิระ นายกเทศมนตรีตำบลวัดเพลง ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการ ส.ท.ท. เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการบูรณาการภารกิจแหล่งน้ำสาธารณะในรูปแบบประชารัฐ ณ ห้องประชุมอรรถไกลวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
7 เมษายน 2560 |

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. นายก ส.ท.ท. มอบหมายให้นายธนศักดิ์ มาคะสิระ นายกเทศมนตรีตำบลวัดเพลง ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการ ส.ท.ท. เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการบูรณาการภารกิจแหล่งน้ำสาธารณะในรูปแบบประชารัฐ ณ ห้องประชุมอรรถไกลวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
ที่ประชุมหารือแนวทางการจัดหาแหล่งน้ำจากที่สาธารณะ เพื่อดำเนินการจัดทำแหล่งกักเก็บน้ำสาธารณะในรูปแบบประชารัฐ
ที่ประชุมมีมติ
1. ดำเนินการสำรวจที่ดินสาธารณะจากจังหวัด อบจ. เทศบาล และอบต. เพื่อจัดทำแก้มลิง แหล่งน้ำสาธารณะ
2. ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสรุปแนวทางพร้อมทั้งรวบรวมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ