Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2560
7 เมษายน 2560 |

เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2560
ในการนี้ นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายธนศักดิ์ มาคะสิระ นายกเทศมนตรีตำบลวัดเพลง และนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ตัวแทนคณะกรรมการการกระจายอำนาจส่วนเทศบาล เข้าร่วมประชุมพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่) ทำเนียบรัฐบาล