Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายธนศักดิ์ มาคะสิระ นายกเทศมนตรีตำบลวัดเพลง ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการ ส.ท.ท. ผู้แทนคณะกรรมการการกระจายอำนาจส่วนเทศบาล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจ
25 กันยายน 2560 |

วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายธนศักดิ์ มาคะสิระ นายกเทศมนตรีตำบลวัดเพลง ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการ ส.ท.ท. ผู้แทนคณะกรรมการการกระจายอำนาจส่วนเทศบาล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2560 และยื่นหนังสือ (ร่าง) ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ... ฉบับ : สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ชั้น 3 ทำเนียบรัฐบาล.
พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม
ที่ประชุมพิจารณาในเรื่อง
1. ร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2)
3. การชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ขาดไป เนื่องจากพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่สามารถใช้บังคับได้
4. การกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
5. การติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจถ่ายโอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น