Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น.นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560
16 ตุลาคม 2560 |

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น.
นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560 โดยมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยประมาณ 60 ท่าน ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

ซึ่งในที่ประชุม พิจารณา ดังนี้
1. การดำเนิงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 0 - 6 ปี
2. ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบล
และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล ต่อคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ