Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาล แห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560
19 ตุลาคม 2560 |

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560
นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก ครั้งที่ 2
ประจำปี พ.ศ. 2560 และ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "แนวทางและความชัดเจนถึง
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิรูปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ตำบลเวียง
จังหัวเชียงราย

โดยมีการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "แนวทางและความชัดเจนถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิรูป
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" โดย นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
2. แนวปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ร่วมกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย นายสวัสดิ์ ไชยุชิต นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่ม
งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สสจ.ปราจีนบุรี
3. การบรรยาย เรื่อง "การแก้ไขปัญหาข้อทักท้วงของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน" โดย
อาจารย์ภัฏ พงศ์ธามัน หัวหน้าสำนักงานคดีการเมืองการปกครองท้องถิ่น