Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ตึกสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ได้มอบหมายให้ นายธนศักดิ์ มาคะสิระ นายกเทศมนตรีตำบลวัดเพลง ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการ ส.ท.ท. เข้าร
12 ธันวาคม 2560 |

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ตึกสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
(ส.ท.ท.) ได้มอบหมายให้ นายธนศักดิ์ มาคะสิระ นายกเทศมนตรีตำบลวัดเพลง ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการ ส.ท.ท.
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม

ที่ประชุมมีมติ
- เห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี
(พ.ศ. 2560-2564) จำวน 4 คณะ และเพิ่มเติมอนุกรรมการตามที่ที่ประชุมเสนอ โดยให้ออกคำสั่งแต่งตั้งทันที
- เห็นชอบตามที่ผู้แทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เสนอขอให้แต่งตั้งนายก ส.ท.ท. หรือผู้แทน
เข้าร่วมในคณะอนุกรรมการ ทั้ง 4 คณะ
- เห็นชอบในหลักการแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปีฯ พ.ศ. 2561 มอบให้คณะอนุกรรมการ 4 คณะ
ที่แต่งตั้ง ไปขับเคลื่อนตามเป้าหมายและภารกิจที่กำหนดไว้ และให้กรมควบคุมโรคประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ
- รับข้อเสนอผู้แทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เพื่อประสานกับ สตง. และ มท. ในการแก้ไขระเบียบ
เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถดำเนินการ เรื่องโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อได้