Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00-15.00 น.นายประเสริฐ วชิระเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ได้มอบหมายให้ นายมานะ บุญยะโภคา ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น ส.ท.ท. เข้าร่วมประชุม
18 ธันวาคม 2560 |

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00-15.00 น.
นายประเสริฐ วชิระเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
(ส.ท.ท.) ได้มอบหมายให้ นายมานะ บุญยะโภคา ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น ส.ท.ท. เข้าร่วมประชุม
รับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานของรัฐ ในการจัดทำแผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
ณ ห้องวายุภักษ์ 6 ชั้น 5 โรงแรมเซนทรา บายเซนทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมี ศ.ดร.บวรศักดิ์
อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมฯ

ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ได้นำเสนอแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านกฎหมาย โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 ซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดทำแผน โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหัวข้อด้านกฎหมาย 9 ประการ ดังต่อไปนี้
1.มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเท่าที่จำเป็นต้องมีตามที่รัฐธรรมนูญกาหนดไว้ รวมทั้งมีกลไก
ในการทบทวนกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้วให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2.ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิต หรือการประกอบอาชีพของประชาชน
3.จัดให้มีกฎหมายที่สร้างความเป็นธรรมและขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม
4.ปรับปรุงหรือจัดให้มีกฎหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
5.พัฒนากระบวนการจัดทำและตรวจพิจารณาร่างกฎหมายให้รวดเร็ว รอบคอบ และสอดคล้องกับเงื่อนเวลาในการ
ตรากฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
6.เพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาและเสนอร่างกฎหมายหรือกฎที่มีความสาคัญ และจัดให้มีกลไกช่วย
เหลือประชาชนในการจัดทาและเสนอร่างกฎหมาย
7.ดำเนินการให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมาย กฎ โดยสะดวกและเข้าใจกฎหมายได้ง่าย รวมทั้งการพัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลของกฎหมาย คำพิพากษา คำวินิจฉัย หรือการตีความกฎหมาย หรือกฎให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก
8.ปฏิรูปการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมายเพื่อพัฒนานักกฎหมายให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ดี
9.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพี่อสนับสนุนให้ประชาชนติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายได้โดยสะดวก
เพื่อลดค่าใช้จ่ายและขจัดช่องทางการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่