Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. ณ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการและการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัด และที่ปรึกษาคณะกรรมาธ
21 ธันวาคม 2560 |

วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. ณ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)
นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
กำหนดจัดประชุมวิชาการและการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจัง
หวัด และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 13/2560 โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมโดยประมาณ 170 ท่าน

ที่ประชุมพี่จารณา ดังนี้
1. ที่ประชุมพิจารณารับสมาชิกใหม่ ประกอบด้วย
1.1 เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
1.2 เทศบาลตำบลผือใหญ่ อำเภอโพธ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
1.3 เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
2. พิจารณากฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท.
2.1 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง และประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่องการจัดการมูลฝอย
2.2 การอนุมัติไปราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตาม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. การประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยประจำปี 2561